ԱՄԱ­ՆՈՐ­ԵԱՅ ԱՂՕԹՔ ԵՒ ՊԱ­ՏԱ­ՐԱԳ

Լուսանկար` Ռալֆ Պեքըր (Պոլիս) Իւ­րա­յա­տուկ էր անց­նող տա­րին եւ հա­յորդի­ին հա­մար, հա­մե­մա­տած նա­խանց­եալ տա­րի­նե­րուն, շատ աւե­լի ար­դիւ­նա­բեր եւ դրա­կան: Խորհր­դա­ւոր ամա­նորն է որ կը տի­րա­պե­տէ հայ եկե­ղեցի­էն ներս, սկսե­լով Հա­յաս­տա­նէն...

ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՅ ՄԱՂԹԱՆՔ

ԱՒԻԿ ՏԷՅԻՐՄԷՆՃԵԱՆ                                                                                       Պոսթըն     Ձմրան գիշեր է` Նոր Տարուայ գիշեր, Ամպերն են դիզւում փխրուն թանձրութեամբ, Թափւում է ձիւնը` բիւրեղափաթիլ, Յստակ ու անբիծ` անարատութեամբ:   Արծաթակապոյտ երկնի անհունում, Թագաւորում է չքնաղութիւնը,...

ՄՇԱ­ԿՈՒ­ԹԱ­ՅԻՆ ԿԵԱՆ­ՔԸ Հ.Բ.Ը.Մ.Ի ՄԻ­ՇԻ­ԿԸ­ՆԻ ԱԼԵՔ ԵՒ ՄԱ­ՐԻ ՄԱ­ՆՈՒԿ­ԵԱՆ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԷՆ ՆԵՐՍ

Ալեք եւ Մա­րի Մա­նուկ­եան վար­ժա­րա­նի 2011-2012 կրթա­կան տա­րին յատ­կանշ­ուե­ցաւ աշ­խուժ ար­տա­դա­սա­րա­նա­յին գոր­ծու­նէ­ու­թեամբ եւ հիւ­րե­րու այ­ցե­լու­թիւն­նե­րով: Կրթա­կան բարձր մա­կար­դակ ապա­հո­ված ու շրջա­նա­ւարտ­նե­րու 97 տո­կոս հա­մալ­սա­րան ըն­դուն­ման ցու­ցա­նիշ ու­նե­ցող այս դպրո­ցին համ­բա­ւը,...

ՏԻԹՐՈՅԹԻ ՀԱՅ ԿԵԴ­ՐՈ­ՆԻ ՊԱՐ­ՏԱ­ՄՈՒՐ­ՀԱՐ­ԿԻ ՇԻՋ­ՄԱՆ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԽՈՒՄ­ԲԻ ԱՆ­ԴԱՄ­ՆԵ­ՐՈՒ ԳՆԱ­ՀԱ­ՏԱ­Գ­ՐԻ ՏՈՒ­ՉՈՒ­ԹԻՒՆ

[caption id="attachment_8501" align="aligncenter" width="300" caption="Ձախէն աջ` ընկ. Զօհրապ Թազեան, Տէր Կորիւն Ա. քհնյ. Շրիգեան եւ ընկհ. Անժէլ Մանուկեան"][/caption] Տիթ­րո­յթի Հայ Կեդ­րո­նի խնա­մա­կա­լու­թիւնը այս տարի գե­ղե­ցիկ գա­ղա­փար մը յղա­ցաւ, Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան...
Social profiles