ՆԵՐ­ԿԱ­ՅԱ­ՑՈՒ­ՑԻՉ­ՆԵ­ՐՈՒ ՏՈՒ­ՆԸ ՈՐԴԵԳՐԵՑ ԹՈՒՐՔ­ԻՈՅ ՓՈՔ­ՐԱ­ՄԱՍ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆՑ ԿԱԼ­ՈՒԱԾ­ՆԵ­ՐՈՒ ՎԵ­ՐԱ­ԴԱՐ­ՁԻ ԲԱ­ՆԱ­ՁԵ­ՒԸ

Դեկ­տեմ­բեր 13-ին, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տու­նը քննեց եւ որդեգրեց, Թուրք­իոյ մէջ քրիս­տոն­եայ փոք­րա­մաս­նու­թեանց` հա­յե­րու, յոյ­նե­րու, ասո­րի­նե­րու եւ այ­լոց, պատ­կա­նող եկե­ղե­ցի­նե­րու, եկե­ղե­ցա­կան կալ­ուած­նե­րու եւ հո­ղա­շեր­տե­րու վե­րա­դար­ձին, ինչ­պէս նա­եւ փոք­րա­մաս­նու­թեան կրօ­նա­կան ազա­տու­թիւն­նե­րու...

ԻՐԱ­ՆԱ­ՀԱՅ ԳԵ­ՂԱՆ­ԿԱ­ՐԻՉ ՍՄԲԱՏ ՏԷՐ ԿԻՒ­ՐԵՂ­ԵԱ­ՆԻ ՀԵՏ­ՔԵ­ՐՈՎ

Անց­եալ ամ­րան, Հա­յաս­տա­նի եւ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու մէջ, կա­տար­ուե­ցաւ Իրա­նա­հայ գե­ղան­կա­րիչ Սմբատ Տէր Կիւ­րեղ­եա­նի  (1913-1999) ``Սմբա­տի Կեանքն ու Ար­ուես­տը`` անգ­լե­րէն գիրք-ալ­պո­մի շնոր­հահան­դէ­սը: Առա­ջին հեր­թին, Ամե­րի­կա­յի Հայ­կա­կան Գրա­դա­րան-Թան­գա­րա­նի` ALMA-ի մէջ, գոր­ծակ­ցու­թեամբ Ամե­րի­կա­յի...

“ՏՈՒՆ ԵՄ ԳՆՈՒՄ“

[caption id="attachment_8436" align="alignleft" width="300" caption="Ուխտագնացութիւն դէպի Եռաբլուր..."][/caption] ԱՐՄԻՆԷ ՄԻՆԱՍԵԱՆ Նիւ Եորք Մոսկ­ուա­յի օդա­նա­ւա­կա­յա­նում նստած սպա­սում եմ իմ յա­ջորդ թռիչ­քին: Կող­քիս աթո­ռին նստեց գե­ղեց­կա­դէմ մի հայ կին եւ ան­մի­ջա­պէս խնդրեց, որ...

121-ԱՄ­ԵԱՅ ՍՈ­ԻՐԲ ՀԱ­ՒԱՏՔ

Դժուար է յա­տուկ օրով մը, առի­թով կամ հա­ւա­քով մը տօ­նել Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան տա­րե­դար­ձը:  Կա­րե­լի չէ 121 տար­ուայ կեանք ու­նե­ցող կու­սակ­ցու­թեան մը ծննդոցն ու ապ­րած եւ դեռ ապ­րե­լիք կեան­քը...
Social profiles