ՍԼՈՎԱՔԻՈՅ ՄԷՋ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԵՐԺՈՒՄԸ ՔՐԷԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԳՐԱՆՑՈՒԱԾ

ՊՐԱԹԻՍԼԱՒԱ (``Արմ­իաՆաու``, ``Եր­կիր``) .- Սլո­վաք­իոյ Գե­րա­գոյն դա­տա­րա­նի նա­խա­գահ, փոխ վար­չա­պետ Շթե­ֆան Եա­րա­պին, յայտ­նեց թէ, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մեր­ժու­մը քրէ­ա­կա­նաց­նող օրէն­քին նա­խա­գի­ծը, զոր ան տա­րի­ներ առաջ ներ­կա­յա­ցու­ցած էր Ազ­գա­յին խոր­հուրդ, ար­դէն հաս­տատ­ուած...

ՏԻԹ­ՐՈՅ­ԹԻ ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻ­ՆԻ “ԱՐԱՔՍ“ ՊԱ­ՐԱ­ԽՈՒՄ­ԲԻ ՅԱ­ՋՈՂ ԵԼՈՅ­ԹԸ

Շա­բաթ, Նո­յեմ­բեր 19, 2011-ին, իր տա­րե­կան ելոյ­թը ու­նե­ցաւ Տիթ­րոյ­թի Հա­մազ­գա­յի­նի ``Արաքս`` պա­րա­խում­բը, տեղ­ւոյն ``Հայ Կեդ­րոն``ի սրա­հին մէջ, ղե­կա­վա­րու­թեամբ` պա­րու­սոյց Օրդ. Լա­րա Զա­նա­զան­եա­նի եւ օգ­նա­կան պա­րու­սոյց­ներ` օրդ. Նա­յի­րի Գայ­սէր­եա­նի, պրն. Շանթ...

ՏՈՔԹ. ՄԱՐԿ ՆՇԱՆԵԱՆԻ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆԸ` ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆԻ “ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ՄԸ ՀՈԳԵՎԱՐՔԸ“ ԳԻՐՔԻՆ ՄԱՍԻՆ

Կի­րա­կի Նո­յեմ­բեր 6-ին Հա­մազ­գա­յին Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան Նիւ Ճըրզիի Մաս­նա­ճիւ­ղը` կազ­մա­կեր­պեց դա­սա­խօ­սա­կան ձեռ­նարկ մը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Սուրբ Վար­դա­նանց եկե­ղեց­ւոյ ներք­նաս­րա­հին մէջ, եկե­ղեց­ւոյ արա­րո­ղու­թեան աւար­տին: Օր­ուան դա­սա­խօսն էր...

Հ.Մ.Ը.Մ. ՏԻԹՐՈՅԹԻ 35-ԱՄԵԱԿԻ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ

[caption id="attachment_8348" align="aligncenter" width="300" caption="Ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պող­նե­րու եւ ներ­կայ Վար­չու­թեան ան­դամ­նե­րու խմբան­կար"][/caption] Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Մ.Ը.Մ. Տիթ­րոյ­թի մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ. Տիթ­րոյ­թի մաս­նա­ճիւ­ղի հիմ­նադ­րու­թեան 35-րդ տա­րե­դար­ձին նուիր­ուած ձեռ­նար­կը, Նո­յեմ­բեր 12, 2011ին երե­կոյ­եան...

ՋԵՐՄԻԿ ԱՆԿԻՒՆ

Լուսանկարներ` ԻՆՆԱ ՄԽԻՐԹԱՐԵԱՆԻ   13 թե­րաճ պա­տա­նի-պար­մա­նու­հի­ներ կ՛ապ­րին Երե­ւա­նի ``Ջեր­միկ  Ան­կիւն`` տուն-հիմ­նար­կին մէջ, որ իր տե­սա­կին մէջ առա­ջինն է, հայ­րե­նի հո­ղին վրայ: Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րէն կա­տար­ուած ներդ­րու­մով մը, 2005-ին հիմն­ուած է...

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ.- ՁՄՐԱՆ ՕՐԵՐՈՒ…ՏԱՔ ՃԱԿԱՏՈՒՄՆԵՐ

Տասն­եակ մը օրե­րու մէջ, աւե­լի քան հա­զար հինգ հա­րիւր կրա­կոց եւ երեք հա­րիւր զի­նա­դա­դա­րի խախ­տում բա­ւա­րար է հաս­տա­տելն ու եզ­րա­կաց­նե­լը թէ, բնա­կան չէ Ար­ցախ­եան հիմ­նա­հար­ցի ներ­կայ իրա­վի­ճա­կը: Նոյ­նիսկ յա­տուկ ար­դի...
Social profiles