ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ.- ՄՈՒՍԱ ԼԵՐԱՆ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԻ 96-ՐԴ ԵՒ ԱՅՆՃԱՐ ԱՒԱՆԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 72-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁՆԵՐՈՒ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

[caption id="attachment_8227" align="aligncenter" width="300" caption="Ս. Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Մեսրոպ քհնյ. Լագիսեան, Շանթ սարկ. Գազանճեանի օգնութեամբ, կ’օրհնէ հերիսան"][/caption] ՆԻՒ ԵՈՐՔ. - Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հա­մազ­գա­յին Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան Նիւ Եորք մաս­նա­ճիւ­ղին,...

“ԵՐԲ ՄԵՆՔ ԶԳՈՒՄ ԵՆՔ ՈՐ ՍՓԻՒՌ­ՔԸ ՀԵ­ՏԱՔՐՔՐ­ՒՈՒՄ Է ԱՐ­ՑԱ­ԽՈՎ, ՇԱՏ ԱՒԵ­ԼԻ ԵՆՔ ԽԱՆ­ԴԱ­ՎԱՌ­ՒՈՒՄ…“ ԿԸ ՅԱՅՏ­ՆԷ ԱՐ­ՑԱ­ԽԻ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԺՈ­ՂՈ­ՎԻ ԱՆ­ԴԱՄ ՎԱ­ՀԱՆ ՊԱ­ՏԱՍ­ԵԱՆ

Հոկտեմբեր ամս­ուան ըն­թաց­քին, Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջան ժա­մա­նած էր, Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի ան­դամ Վա­հան Պա­տաս­եան, որ նա­եւ նա­խա­պէս, ստանձ­նած է շրջա­նի Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի հեր­թա­պա­հու­թեան պաշ­տօ­նը: Ստո­րեւ, լոյս կ՛ըն­ծա­յենք հար­ցազ­րոյց մը,...

Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի ՓՐՈՎԻՏԷՆՍ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 30-ԱՄԵԱԿԻ ՇՔԵՂ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Փրո­վի­տէնս մաս­նա­ճիւ­ղի հիմ­նադ­րու­թեան 30-ամ­եա­կը մեծ շու­քով տօ­նա­կա­տար­ուե­ցաւ  ճաշ­կե­րոյթ-պա­րա­հան­դէ­սով, Շա­բաթ, Հոկ­տեմ­բեր 22, 2011-ի երե­կոյ­եան, Ուօր­ուի­քի Գրաուն Բլա­զա պան­դո­կի շքեղ սրա­հին մէջ, ներ­կա­յու­թեամբ`Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան եւ Շրջա­նա­յին  վար­չու­թեան, Սրբոց Վար­դա­նանց եկե­ղեց­ւոյ հո­վիւ`...

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ.- ՆՈՐ ՕՍՄԱՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ… ՆՈՐ ԹՐՔԱՊԱՏՈՒՄ

Վե­րա­դարձ դէ­պի ար­մատ­նե՞ր…ակու՞նք, թէ ի՞նչ իրա­վի­ճակ կը  ներ­կա­յաց­նէ­ին 150 տա­րի առաջ Թուրք­իոյ մարդ­կա­յին իրա­ւանց պաշտ­պա­նու­թեան կամ ``զե­րօ`` քա­ղա­քա­կա­նու­թեան բնա­գա­ւառ­նե­րը: Այս­պէս, Նո­յեմ­բեր 17, 2011-ին, իր պատ­մու­թեան մէջ, առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով, Թուրք­իոյ...

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏԻ ՄԷՋ` ՏԵՂՒՈՅՆ ՍՈՒՐԲ ԿԻՐԱԿՈՍ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՊԱՏԱՐԱԳԷՆ ԵՐԿՈՒ ՇԱԲԱԹ ԵՏՔ

Նո­յեմ­բեր 11-13-ին, Տի­յար­պէ­քի­րի (Տիգ­րա­նա­կերտ) քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ գի­տա­ժո­ղով մը, որուն նիւթն էր, քա­ղա­քի փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը 1838-1938 տա­րի­նե­րուն: Այս գի­տա­ժո­ղո­վը, կազ­մա­կերպ­ուած էր ``Հրանդ Տինք Հիմ­նարկ``ին կող­մէ: Բաց­ման խօս­քը կա­տա­րեց քա­ղա­քա­պետ Օս­ման...

ԿՈՉ

Ար­դէն սկսած է Հա­յաս­տան Հա­մա­հայ­կա­կան Հիմ­նադ­րա­մի տա­րե­կան դրա­մա­հա­ւա­քը` Հա­յաս­տա­նի եւ Սփիւռ­քի մէջ: Ան պի­տի եզ­րա­փակ­ուի Նո­յեմ­բեր 24-ին Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու տա­րած­քին կազ­մա­կեր­պուող թե­լե­թո­նով: Այս տար­ուայ հա­սոյ­թը, նա­խոր­դին նման, պի­տի յատ­կաց­ուի Հա­յաս­տա­նի...
Social profiles