ՇԻՔԱԿՕ.- “ՄԱՍՆԱԿՑԻ՛Ր ԱՊԱԳԱՆ ԿԵՐՏԵԼՈՒ ԱՐՇԱՒԻՆ“ ԿԱՐԳԱԽՕՍԻՆ ՆԵՐՔԵՒ.- ԱՄԵՆԱՅՆ ՍՐԲՈՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՀԱՆԳԱՆԱԿԵՑ 460 ՀԱԶԱՐ ՏՈԼԱՐ

Կլեն­վիւ (Իլի­նոյ).- Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Թե­միս Բա­րեխ­նամ Առաջ­նորդ Բարձ­րաշ­նորհ Տ. Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նի ու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Ամե­նայն Սրբոց Հա­յաս­տան­եայց առա­քե­լա­կան եկե­ղեց­ւոյ Հո­գե­ւոր Հո­վիւ Արժ. Տ. Զա­րեհ Աւագ քհնյ. Սա­հակ­եա­նի, Հո­գա­բար­ձու­թեան, եւ ``Մաս­նակ­ցի՛ր Ապա­գան...
Social profiles