ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ.- ՈՉ ՄՆԱՅՈՒՆ…ԵՒ ԳՆԱՅՈՒՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Ան­տա­ռի օրէն­քի ետին կանգ­նած, աղ­ուէ­սին մէկ հեք­ի­աթն է որ կրնայ յի­շեց­նել վե­րո­յիշ­եալ խո­րա­գի­րը: Ար­դա­րեւ, հա­մեղ ու հա­սուն խա­ղո­ղի կոյ­տին չհաս­նե­լով, ճար­պիկ անա­սու­նը, շրջա­պա­տի իր ըն­կեր­նե­րուն հա­մո­զած էր, թէ խնդրոյ առար­կայ...

ԲԱՐԵԿԵՆԴԱ՞Ն…ԹԷ “ՉԱՐԵԿԵՆԴԱՆ“

Լու­սան­կար` Նա­զիկ Ար­մե­նակ­եա­նի (``Ար­մին­իա Նաու``) Հա­մաշ­խար­հայ­նաց­ման ալի­քը, իր ու­ղղա­կի եւ անուղ­ղա­կի մի­ջոց­նե­րով, այն­պի­սի փո­փո­խու­թիւն­ներ կը կա­տա­րէ որ, նոյ­նիսկ կարգ ազ­գա­յին սո­վո­րու­թիւն­ներ սկսած են յե­ղաշրջ­ուիլ ու շրջանց­ուիլ: Այս­պէս, Հա­յաս­տա­նի մէջ, հետզ­հե­տէ աւե­լի կը նշուի ``Halloween``ը,...

ՀԱՅ ԴԱՏԻ ԲԱՐԵԿԱՄ ՌԱԿԸՊ ԶԱՐԱՔՈԼՈՒ ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒԱԾ

ՊՈԼԻՍ (``Մար­մա­րա``, ``Զա­ման``).- Թուրք ոս­տի­կա­նու­թիւնը ան­գամ մը եւս ձեր­բա­կա­լեց Հայ Դա­տի բա­րե­կամ Ռա­կըպ Զա­րա­քո­լուն, Շա­բաթ  Հոկ­տեմ­բեր 29ին: Պոլ­սոյ դա­տա­խա­զին հրա­հան­գով, բազ­մա­թիւ այլ մտա­ւո­րա­կան­ներ ալ ձեր­բա­կալ­ուե­ցան: Դեռ վեր­ջերս անոր զա­ւա­կը` ``Պիլ­կի``...

ԽՈՀԵՐ.- ՊԱՏՈՒՀԱՆԷՆ ԴԻՏՈՒԱԾ

ՊԱՅԾԱՌ ԳԱՐԱԳԱՇԵԱՆ Պոս­թըն Սեպ­տեմ­բեր 21, 2011, առա­ւօտ կա­նուխ, զի­նուո­րա­կան փո­ղե­րա­խում­բը, մար­տա­կան հնչո­ղու­թեամբ, իր շուրջ հա­ւա­քած էր ար­դէն հա­զա­րա­ւոր մարդ­կանց: Հա­յաս­տա­նի վե­րան­կա­խաց­ման քսա­նամ­եա­կի տա­րե­դար­ձը կը յի­շա­տակ­ուէր անե­րե­ւա­կա­յե­լի շքե­ղու­թեամբ: Պան­դո­կի պա­տու­հա­նին եզ­րին...

“ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԱՒԱԿՆ ԵՄ ԵՍ“…ԺԻՐԱՅՐ ՂԱՐԻՊԵԱՆ

[caption id="attachment_8063" align="aligncenter" width="300" caption="Ձախէն աջ` Գրիգոր Ջանիկեան, Եւգինէ Ղարիպեան եւ Սիլվա Եուզպաշեան "][/caption] Սեպ­տեմ­բեր 27ին ՀԳՄ Կլոր սրա­հում տե­ղի ու­նեցաւ Պոս­թը­նի Հայ­կա­կան Ան­կախ Ձայ­նաս­փիւ­ռի հիմ­նա­դիրևտնօ­րէն, ար­ձա­կա­գիր, հրա­պա­րա­կա­գիր, վա­ղա­մե­ռիկ Ժի­րայր Ղա­րիպ­եա­նի ``Հայ­րե­նիքս,Հայ­րե­նա­կից­ներս, Ես`` գրքի...
Social profiles