ԱՒԻԿ ՏԷՅԻՐՄԷՆՃԵԱՆԻ “ՅՈՅՍ ԵՒ ԼՈՅՍ“Ի ԳԻՆԵՁՕՆ

Շա­բաթ, Հոկ­տեմ­բեր 8, 2011-ին, Ար­լինկ­թը­նի (Մա­սա­չու­սէց) Հայ Մշա­կու­թա­յին Կեդ­րո­նի սրա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ բա­նաս­տեղծ Աւիկ Տէ­յիր­մէնճ­եա­նի ``Յոյս եւ Լոյս`` գոր­ծին գի­նե­ձօնը, ներ­կա­յու­թեամբ աւե­լի քան 150 գրա­կա­նա­սէր եւ մշա­կու­թա­սէր  հա­յոր­դի­նե­րու: Այս...

ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՀԱՅՈՑ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ԱՌԱՋՆՈՐԴ ԱՐՀԻԱՊԱՏԻՒ ՄԻՔԱՅԷԼ ԵՊՍ. ՄՈՒՐԱՏԵԱՆԻ ՊԱՇՏՕՆԻ ՍՏԱՆՁՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

Կի­րա­կի Հոկ­տեմ­բեր 2, 2011-ին, Նիւ Եոր­քի ``Սէնթ Ճէյմս`` Կա­թո­ղի­կէ Պատր­ի­ար­քա­րա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու եւ Գա­նա­տա­յի Հայ Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի նոր Առաջ­նոր­դի պաշ­տօ­նի ստանձն­ման արա­րո­ղու­թիւնը: Նշենք թէ, նա­խա­պէս յա­տուկ հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ...

Հ.Մ.Ը.Մ. ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆԻ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 40-ԱՄԵԱԿ

Հայ Մարմ­նակր­թա­կան Ընդ­հա­նուր Միու­թեան հա­մա­տա­րած գա­ղա­փա­րա­բա­նու­թիւնը՛ 1918-ին, Պո­լի­սէն թեւ առ­նե­լով, անց­նե­լով մայր Հայ­րե­նիք, ապա Մի­ջին Արե­ւելք, Եւ­րո­պա եւ Աւստ­րալ­իա, 1971-ին հա­սաւ Ամե­րի­կա­յի Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու արե­ւել­եան ափե­րը, եւ հոն, երկ­րի մայ­րա­քա­ղաք`...

ՅՈՎՆԱՆԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ ԿԸ ՏՕՆԷ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 35-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ

Սեպ­տեմ­բեր Ամի­սը դպրո­ցա­կան կեան­քի վե­րա­մուտ է Ամե­րի­կա­յի մէջ: Նիւ ճըրզիի Յով­նան­եան վար­ժա­րա­նը բա­ցաւ իր դռնե­րը 35-րդ ան­գամ ըլ­լա­լով, մուտ­քի դրան մօտ, ար­ուես­տա­գէ­տի ձեռ­քով պատ­րաստ­ուած, Մես­րոպ­եան Այբ ու Բէ­նի ``քա­րե­տախ­տա­կին`` կող­քին:...

“ՔԷՄՓ ՀԱՅԱՍՏԱՆ“Ի ՄԷՋ.- ԲԱՆԱԿՈՒՄ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ Ա.Մ.Ն. Հ.Յ.ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԷԻ

Ուր­բաթ, Հոկ­տեմ­բեր 7, 2011ին, յետ­մի­ջօ­րէն սկսեալ կա­նուխ ժա­մե­րէն մին­չեւ ուշ գի­շեր, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Արե­ւել­եան շրջա­նի մէջ գոր­ծող Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան 9 կո­մի­տէ­ու­թեանց ընկ. ընկհ. սկսան ժա­մա­նել ``Քէմփ Հա­յաս­տան`` բա­նա­կա­վայր: Յա­ջոր­դա­բար երկ­րորդ տա­րին...
Social profiles