ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ.- ՇԱՐՈՒՆԱԿ ՄՈՌՑՈՒԱԾ ՋԱՒԱԽՔԸ…

Դեռ քա­նի մը օր առաջ, վե­րան­կա­խաց­ման քսա­նամ­եա­կի հան­դի­սու­թիւն­նե­րէն դուրս մնա­ցած Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան տա­րած­քէն դուրս գտնուող, ամէ­նէն մի­ա­տարր հա­յաբ­նակ երկ­րա­մասն է Ջա­ւախ­քը, որուն հան­դէպ կա­տար­ուած մո­ռա­ցու­թիւն­ներն ու ան­տար­բե­րու­թիւնը կը շա­րու­նա­կէ մտա­հո­գել...

ՋԱՒԱԽՔԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՆԱՄԱԿԸ ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐՔՈԶԻԻ

ԱԽԱԼ­ՔԱ­ԼԱՔ.- Ջա­ւախ­քա­հա­յու­թեան իրա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան հա­մա­կար­գող խոր­հուր­դը բաց նա­մակ յղած է Ֆրան­սա­յի նա­խա­գահ Նի­քո­լա Սար­քոզի­ին, որ այս շա­բա­թա­վեր­ջին, պաշ­տօ­նա­կան այ­ցով Թիֆ­լիս պի­տի ժա­մա­նէ: Ստո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք սոյն նա­մա­կին բնա­գի­րը.- Հոկ­տեմ­բե­րի 6-7,...
Social profiles