ԼՈՒՐԵՐ ՆԻՒ ԵՈՐՔԷՆ.- Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՏՕՆԸ

[caption id="attachment_7656" align="alignleft" width="300" caption="Տեսարան մը խաղողօրհնէքէն"][/caption] Կի­րա­կի, Օգոս­տոս 14, 2011-ին, Նիւ Եոր­քի Սուրբ Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Եկե­ղեց­ւոյ մէջ, մա­տուց­ուե­ցաւ Սուրբ եւ Ան­մահ Պա­տա­րագ, Սուրբ Աստ­ուա­ծա­մօր Վե­րա­փոխ­ման Տօ­նին առի­թով, որ Հայց....

1936-Ի ԿԱԼՈՒԱԾՆԵՐԸ ՊԻՏԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁՈՒԻՆ ՀԱՅԵՐՈՒՆ

ՊՈ­ԼԻՍ, ``Ռա­տի­քալ``,``Զա­ման``.- Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան կա­տա­րած հե­տե­ւո­ղա­կան ճնշում­նե­րուն ար­դիւնք, Թուրք­իոյ կա­ռա­վա­րու­թիւնը Շա­բաթ, Օգոս­տոս 27ին պաշ­տօ­նա­պէս հրա­պա­րա­կեց փոք­րա­մաս­նա­կան կալ­ուած­նե­րու մա­սին օրէն­քի փո­փո­խու­թիւնը, որուն շնոր­հիւ, երկ­րի փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն, որոնց շար­քին` հա­յե­րուն, կը վե­րա­դարձ­ուին 1936էն...
Social profiles