120-ԱՄԵԱՅ ԾԱԾԱՆՈՒՄ

Շռնդա­լից ու կայ­ծակ­նա­յին արա­գու­թեամբ փոխ­ուած է եւ դեռ ալ պի­տի փոխ­ուի կեան­քի ապ­րե­լա­ձե­ւը: Այն­քան մը, որ արդ­ի ­ար­հես­տա­գի­տա­կան բ­նա­գա­ւա­ռէն ներս տար­րա­կան փո­փո­խու­թիւն­ներ կը կրեն …գրե­թէ ամէն ինչ: Կրկնու­թիւն պի­տի ըլ­լայ, այս գծով անդ­րա­դառ­նալ...
Social profiles