Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի 25-ՐԴ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄ

Հա­կա­ռակ անն­պաստ օդին, Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի 25-րդ Շրջա­նա­յին բա­նա­կու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ուա­շինկ­թը­նի ``Քէմփ Սփեն­սըր`` բա­նա­կա­վայ­րին մէջ, մաս­նակ­ցու­թեամբ զա­նա­զան մաս­նա­ճիւ­ղե­րէ ժա­մա­նած սկաուտ-արե­նոյշ­նե­րու: Մօ­տա­ւո­րա­պէս հինգ օրե­րու ըն­թաց­քին` Օգոս­տոս 17-էն 21, բա­նա­կող­նե­րը...

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԹՈՒՐՔԻԱ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՕՐԱԿԱՐԳԷՆ ԴՈՒՐՍ ԲԵՐՈՒԵՑԱՆ

Ատր­պէյ­ճա­նի ``1news.az`` կայ­քէ­ջը` վկա­յա­կո­չե­լով թրքա­կան զանգ­ուա­ծա­յին լրատ­ուա­մի­ջոց­նե­րը, կարճ լու­րով մը փո­խան­ցեց թէ, Հա­յաս­տան-Թուրք­իա ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը, որոնք պէտք է քննարկ­ուէ­ին Թուրք­իոյ նախ­կին խորհր­դա­րա­նի կող­մէ, իրենց իրա­ւա­կան ու­ժը կորսն­ցու­ցած սեպ­ուած են եւ հե­տե­ւա­բար...

ՏԱԹԵՒԻԿԵԱՆ ԻՒՐԱՅԱՏՈՒԿ ԵԼՈՅԹ` ՊՈՍԹԸՆԻ ՄԷՋ

Սո­վո­րու­թիւն եղած է որ գրե­թէ տա­րին մէյ մը, Տա­թե­ւիկ Յով­հան­նէս­եան իր իւ­րա­յա­տուկ ճազ երաժշ­տու­թեան յայ­տագ­րով ելոյթ ու­նե­նայ Պոս­թը­նի մէջ: Աւե­լին, վեր­ջերս վայրն ալ ան­փո­փոխ մնա­ցած էր: Ար­դա­րեւ, հան­րա­ծա­նօթ ``Ռե­կա­թա`` (``Չարլզ``...

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 5-ՐԴ ԽԱՂԵՐՈՒ ՓԱԿՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

  [caption id="attachment_7612" align="aligncenter" width="300" caption="Հիւսիսային Ամերիկայի ամէնէն աւելի մետալ ապահովող քաղաքը եղաւ Պոսթընը, որ շնոր-հիւ երիտասարդ լողորդ Նաթալի Պետրոսեանի (ձախին` Պոսթընի պատուիրակութեան հետ), տիրացաւ չորս արծաթէ մետալներու, տարբեր ձեւի...

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ…Ե՛Ւ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԱՍՏԱՆ

``…Կը նա­հան­ջէ լե­զուն, կը նա­հան­ջէ լե­զուն, կը նա­հան­ջէ լե­զուն: Եւ մենք դեռ կը նա­հան­ջենք բա­նիւ ու գոր­ծով, կա­մայ եւ ակա­մայ, գի­տու­թեամբ եւ ան­գի­տու­թեամբ. մե­ղա՜յ, մե­ղա՜յ Արա­րա­տին``:   Շա­հան Շահ­նուր ``Նա­հան­ջը`...

ՀԱՄԱՍՓԻՒՌՔԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ Գ. ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ.-ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ԿԱՑՈՒԹԻՒՆԸ` ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐ ԵՒ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, եւ նա­խա­գա­հու­թեամբ Արամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի, Օգոս­տոս 18-ին, Մայ­րա­վան­քի ամա­ռա­նոց` Պիք­ֆա­յա­յի (Լի­բա­նան) Սուրբ Աստ­ուա­ծա­ծին Վան­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մը Հա­մաս­փիւռք­եան Կրթա­կան Գ. Հա­մա­գու­մա­րին, նուիր­ուած ``Արեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի...

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄՕՏ Ա.Մ.Ն. ԴԵՍՊԱՆԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ՌԻՔԱՐՏՈՆԷ ՃՇԴՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵՑ

Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բը կը հա­ղոր­դէ, որ Թուրք­իոյ մէջ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պա­նի թեկ­նա­ծու Ֆրեն­սիս Ռի­քար­տո­նէ, տե­ղի տա­լով ամե­րի­կա­հայ հա­մայն­քի եւ կրօ­նա­կան ղե­կա­վար­նե­րու մտա­հո­գու­թիւն­նե­րուն, հրա­ժա­րած է Թուրք­իոյ կող­մէ քրիս­տո­նէ­ա­կան եկե­ղե­ցի­նե­րու ոչն­չաց­ման...
Social profiles