“ԴՐՕՇԱԿ“Ը Հ.Յ. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԴԻՄԱԳԻԾՆ ՈՒ ՎԿԱՅԱՐԱՆԸ (Հ.Յ.Դ. ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹԻ 120-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ)

ԱՒՕ ԳԱԹՐՃԵԱՆ Հա­յոց պատ­մու­թեան վեր­ջին 120 տա­րին ու­սում­նա­սի­րե­լու պա­րա­գա­յին, ան­կա­րե­լի է Հայ յե­ղա­փո­խա­կան դաշ­նակ­ցու­թեան պատ­մու­թիւնը չթեր­թա­տել: Հ.Յ.Դ.-ի պատ­մու­թիւնն ալ թեր­թա­տե­լու հա­մար ան­կաս­կած անհ­րա­ժեշտ ու­ղե­ցոյց է Հ.Յ.Դ.-ի պաշ­տօ­նա­թերթ ``Դրօ­շակ``ը, քա­նի որ...
Social profiles