ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑԱՒ ՃԱՏՐԱԿԻ ԱՇԽԱՐՀԻ ԱԽՈՅԵԱՆ

Նին­պո­յի (Չի­նաս­տան) մէջ աւար­տե­ցաւ ճատ­րա­կի աշ­խար­հի ու­թե­րորդ խմբա­յին ախոյ­եա­նու­թիւնը, որուն իրենց մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րին աշ­խար­հի տա­սը զօ­րա­ւոր եր­կիր­նե­րու հա­ւա­քա­կան­նե­րը: Անոնց կար­գին էր նա­եւ Հա­յաս­տա­նի տղոց ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը, որ կա­տա­րեց մեծ իրա­գոր­ծում...

ՅԱՐԳԱՆՔ` ՕՍԼՈՅԻ ԱՆՄԵՂ ԶՈՀԵՐՈՒՆ

ԵՐԵՒԱՆ.- ``Ա­զա­տու­թեան`` հրա­պա­րա­կին վրայ` Սպենդ­ի­ար­եա­նի ար­ձա­նին մօտ, խումբ մը քա­ղա­քա­ցի­ներ մոմ վա­ռե­ցին ու ծա­ղիկ­ներ զե­տե­ղե­ցին` ի յի­շա­տակ Նոր­վեկ­իոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ահա­բեկ­չա­կան արար­քի զո­հե­րու յի­շա­տա­կին: Նոր­վեկ­իոյ ժո­ղո­վուր­դին զօ­րակ­ցու­թիւն յայտ­նե­լու մի­տու­մով,...

ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԵԱՆ ՕՐԱԿԱՐԳԻՆ ՇՈՒՐՋ` ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ – ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ՔՈՆԿՐԷՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ

Հ.Հ.եւ ընդ­դի­մա­դիր Հայ ազ­գա­յին քոնկ­րէ­սի պատ­ուի­րա­կու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ  տե­ղի ու­նե­ցած հան­դի­պում­նե­րը շա­րու­նակ­ուե­ցան եւ իբ­րեւ ար­դիւնք որոշ­ուե­ցաւ ու հա­մադր­ուե­ցաւ երկ­խօ­սու­թեան օրա­կար­գը: Օրա­կար­գին վրայ նե­րառ­ուած են եր­կու հար­ցեր` առա­ջին` Հա­յաս­տա­նի մէջ օրի­նա­կան իշ­խա­նու­թեան...
Social profiles