ԵՐԵՒԱՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՈՂ ԿՐԿԷՍԸ

Լուսանկարներ` ԻՆՆԱ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆԻ Հայ­կա­կան կրկէ­սը հին պատ­մու­թիւն ու­նի: Ար­դա­րեւ, առա­ջին հայ­կա­կան ար­հես­տա­վարժ թատ­րոն-կրկէ­սը` ``Արամ­եան թատ­րոն``ը, հիմ­նադր­ուած է 1846-ին, Պոլ­սոյ մէջ: Երե­ւա­նի մէջ 1930-ական թուա­կան­նե­րուն գոր­ծած է փայ­տա­շէն ժա­մա­նա­կա­ւոր կրկէ­սը: 1939-ին...

ՀՆԴԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

  Լուսանկարներ` ԻՆՆԱ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆԻ Ար­դէն իսկ, երեք տարիէ ի վեր, Հ.Հ. առեւտ­րա­կան-ար­դիւ­նա­բե­րա­կան պա­լա­տի եւ Երե­ւա­նի մօտ, Հնդկաս­տա­նի դես­պա­նա­տան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կը կազ­մա­կերպ­ուի հնդկա­կան ապ­րանք­նե­րու ցու­ցա­հան­դէ­սը, ``Վազ­գէն Սարգս­եան``ի ան­ուան մար­զա­դաշ­տէն ներս: Այս...

ՍՏԱՑԱՆՔ.- ԺԻՐԱՅՐ ՂԱՐԻՊԵԱՆԻ “ՀԱՅՐԵՆԻՔՍ, ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐՍ, ԵՍ“Ը

Վեր­ջերս, Երե­ւա­նի ``Նա­հա­պետ`` հրա­տա­րակ­չա­տու­նէն, լոյս տե­սաւ Ժի­րայր Ղա­րիպ­եա­նի ``Հայ­րե­նիքս, Հայ­րե­նա­կից­ներս, Ես`` գիր­քը, որ կ՛ընդգր­կէ յօդ­ուած­ներ եւ յատ­կա­պէս հար­ցազ­րոյց­ներ, կա­տար­ուած զա­նա­զան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու հետ: Ստո­րեւ, լոյս կ՛ըն­ծա­յենք եր­կու հար­ցազ­րոյց­ներ` Վա­հէ Օշա­կա­նի եւ...

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ Ս. ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍԸ

Նիւ Եոր­քի Սուրբ Լու­սա­ւո­րիչ Ամե­նօր­եայ Մայր Վար­ժա­րա­նի ամա­վեր­ջի հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ուր­բաթ, Յու­նիս 17, 2011-ին, երե­կոյ­եան 7:30-ին, Հ.Յ.Դ. Հայ Կեդ­րո­նէն ներս: Ներ­կայ էին Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Եկե­ղեց­ւոյ հո­վիւ` Մես­րոպ Քհնյ....
Social profiles