ՈՉ ԵՒՍ Է ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՄՕՏԻԿ ԲԱՐԵԿԱՄ ԵԷԼԵՆԱ ՊՈՆՆԸՐ

ՊՈՍԹԸՆ.- Յատ­կա­պէս Խորհր­դա­յին Միու­թեան օրե­րուն, Եէ­լե­նա Պոն­նըր իր կո­ղա­կից, հան­րա­ծա­նօթ այ­լա­խոհ Անտ­րէյ Սա­խա­րո­վի հետ պայ­քա­րած էր մարդ­կանց իրա­ւունք­նե­րուն հա­մար: Անց­եալ Փետր­ուա­րէն ի վեր, Պոն­նը­րի առող­ջա­պա­հա­կան վի­ճա­կը վատ­թա­րա­ցած էր եւ ան...

ՔԱԶԱՆՆ ՈՒ …ԳԱԶԱՆԸ

Ռուսաստանի նախագահ, Տմիթրի Մետվետեւի հրաւէրով` Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի նախագահները արդէն իսկ ժամանած են Քազան, անգամ մը եւս քննարկելու համար Արցախեան հակամարտութեան  կարգաւորումը: Յատկապէս, ազերի մետիան մեծ կարեւորութիւն կ’ընծայէ այս կայանալիք հանդիպումին, շարունա՛կ...

ԽՈՀԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ.- ՀԱՅՐՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

ԳԱ­ՐԵ­ԳԻՆ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՊԵ­ՏՈՒՐ­ԵԱՆ Մարդ­կա­յին կեան­քը իր խորհր­դա­ւոր կազմ­ուած­քով իր մէջ կը ներգ­րա­ւէ այն­պի­սի նկա­րա­գիր­ներ, որոնք իս­կա­պէս կշիռք մը ու բա­րո­յա­կան պատ­կեր մը կը պար­գե­ւեն անոր: Ծնող­քի հաս­կա­ցո­ղու­թիւնը կեան­քի առա­ջին իսկ...

ՅԱՍՄԻԿ ՊԱՊԵԱՆ ԵԼՈՅԹ ՊԻՏԻ ՈՒՆԵՆԱՅ ՊՈՍԹԸՆԻ ՄԷՋ

Յա­ռա­ջի­կայ Շա­բաթ, Յու­նիս 25-ին, Պոս­թըն Փոփ­սի հայ­կա­կան օր­ուայ վե­րա­պահ­ուած հա­մոյ­թին, ելոյթ պի­տի ու­նե­նայ ան­զու­գա­կան սոփ­րա­նո­յի ``թա­գու­հի``` Յաս­միկ Պապ­եան: Մի­ջազ­գա­յին մա­մու­լը բազ­միցս անդ­րա­դար­ձած է այս հա­յուհի­ին կա­տա­րո­ղա­կան ար­ուես­տին, զայն նկա­տե­լով աշ­խար­հի...

ԹՈՒԱ­ԿԱՆ­ՆԵՐ…

ԹԱԹՈՒԼ ՍՈՆԵՆՑ-ՓԱՓԱԶԵԱՆ Հա­զա­րամ­եակ­նե­րու բո­վէն ան­ցած մեր պատ­մու­թեան չա­փա­նի­շով, տաս­նամ­եակ­ներ կրնան դիւ­րաւ անն­կատ անց­նիլ. այ­սու­հան­դերձ, ճա­կա­տագ­րա­կան ժա­մա­նակ­նե­րու ճշգրի՛տ ար­ժե­ւո­րու­մը կը ստի­պէ մեզ կանգ առ­նե­լու եւ ակ­նա­ծան­քով կեդ­րո­նա­նա­լու պատ­մա­կան կշիռ ու­նե­ցող թուա­կան­նե­րու...

Հ.Օ.Մ.-Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ՀՐԱՊԱՐԱԿԷ ՇԱՐԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄՐՑՈՅԹԻ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐԸ

Ամե­րի­կա­յի Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Արե­ւել­եան շրջա­նի հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րու աւե­լի քան 144 աշա­կերտ­ներ մաս­նակ­ցե­ցան Հ.Օ.Մ.-ի Արե­ւել­եան շրջա­նի Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած շա­րադ­րու­թեան մրցու­մին: Շա­րադ­րու­թեան մրցու­մի այս տար­ուան նիւ­թը հե­տեւ­եալն էր: Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա....

ԱՐԴԱ՞Ր ԹԷ ԲԱՐԳԱՒԱՃ ՅԱՂԹԱՆԱԿ

[caption id="attachment_7175" align="aligncenter" width="300" caption="Ռումանացի հանրածանօթ ծաղրանկարիչ Ֆլորին Պալապան, որ բնակութիւն հաստատած է Լիւքսեմպուրկի մէջ, մտայղացումը ունեցած է այս ծաղրանկարին: Հետաքրքրականը այն է թէ, այս գործը պատրաստուած էր ընտրութիւններու նախօրեակին...

ՍԼԱՔ.- ԽՐԱՏ ՏՈՒՈՂԸ ԻՄԱՍՏՈՒՆ Կ՛ԸԼԼԱՅ

Խրատ տուողը իմաստուն կ՛ըլլայ, կ՛ըսեն: Նախագահ Օպամա Երեքշաբթի օր անգամ մը եւս ապացուցեց, որ իմաստուն մէկն է, որովհետեւ խրատեց Սուտանի հակամարտ կողմերը` հիւսիսցիներն ու հարաւցիները, որպէսզի վերջ տան սահմանային գօտիին...

ՀԱՅ ՏԱՂԱՆԴԱՒՈՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՀԱՄԵՐԳ

Ար­դէն աւան­դոյթ է դար­ձել ամէն տա­րի Նիւ Եոր­քում կազ­մա­կեր­պել հա­մերգ-մրցոյթ` հայ տա­ղան­դա­ւոր եր­խա­նե­րի ու­ժե­րով: Աւան­դա­կան եր­րորդ հա­մեր­գը կա­յա­ցաւ Մա­յիս 29-ին Նիւ Եոր­քի հան­րա­ճա­նաչ ``Մեր­կին`` հա­մեր­գաս­րա­հում, որ նուիր­ուած էր Հ.Հ. Ան­կա­խու­թեան...

ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ, ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԵՒ …ՀՐԱԺԵՇՏ

Նախ­քան հրա­ժեշտ առ­նե­լը, Հա­յաս­տա­նի մօտ, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պան, տի­կին Մա­րի Եո­վա­նո­վիչ կա­տա­րած է կարգ մը այ­ցե­լու­թիւն­ներ ու տե­սակ­ցու­թիւն­ներ, որոնց միտք բա­նին եղած են գոր­ծըն­թա­ցի ան­խախտ շա­րու­նա­կու­թիւնը, յաչս թէ՛ ներ­քին եւ...
Social profiles