ՆՈՐԱՅՐ ՊԱՀԼԱՒՈՒՆԻԻ ՄԱՀՈՒԱՆ ՔԱՌԱՍՈՒՆՔ.- Ի ՅՈՒՇ…

Յունիս 26, 2011ին, նշուեցաւ հրա­պա­րա­կա­գիր եւ տա­րի­ներ շա­րու­նակ ‘‘Հայ­րե­նիք’‘ի հետ աշ­խա­տակ­ցած` Նո­րայր Պահ­լա­ւունիի մահ­ուան քա­ռա­սուն­քը: Այս առ­թիւ, լոյս կ՛ըն­ծա­յենք Ար­լինկ­թը­նի Հայ Մշա­կու­թա­յին Կեդ­րո­նի տնօ­րէն Արա Ղա­զար­եան­ցի խօս­քը, ար­տա­սան­ուած` թաղ­ման օրը:...

ՔԱԶԱՆԻ ՄԷՋ ՍԱՐԳՍԵԱՆ – ՄԵՏՎԵՏԵՒ – ԱԼԻԵՒ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցի լուծ­ման հա­մար, յա­տուկ խորհր­դա­ժո­ղով-հան­դի­պում մը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ, Յու­նիս 25-ին, Ռուս­իոյ նա­խա­գահ Տմիթ­րի Մետ­վե­տե­ւի հրա­ւէ­րով, մաս­նակ­ցու­թեամբ Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ­նե­րուն: Յատ­կա­պէս ազե­րի կողմն է որ, այս հան­դի­պու­մը կը...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ.- Հ.Յ.Դ. ԱՐՑԱԽԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԷԻ

Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի Կեդրո­նա­կան կո­մի­տէն, ղա­րա­բա­ղա-ատր­պէյ­ճա­նա­կան հա­կա­մար­տու­թեան հար­ցով Ռու­սաս­տա­նի նա­խա­գա­հի միջ­նոր­դու­թեամբ, Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ­նե­րի` Քա­զա­նում կա­յա­նա­լիք հան­դիպ­ման առի­թով, հան­դէս է գա­լիս հե­տե­ւալ յայ­տա­րա­րու­թեամբ. * Գնա­հա­տե­լով Ե.Ա.Հ.Կ. Մինս­քի խմբի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րի...

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ` ՊԱՂԵՍՏԻՆԵԱՆ ‘‘ՖԱԹՀ‘‘ ՇԱՐԺՈՒՄ – Հ.Յ.Դ.

Հ.Յ.Դ. Մամ­լոյ Դիւա­նը կը հա­ղոր­դէ, որ աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեամբ Հա­յաս­տան գտնուող` Պա­ղես­տի­նի ազ­գա­յին ազա­տագ­րա­կան շար­ժու­մի (Ֆաթհ) պատ­ուի­րա­կու­թիւնը` գլխա­ւո­րու­թեամբ սոյն կազ­մա­կեր­պո­ւթեան մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հար­ցե­րու հա­մա­կար­գող, Պա­ղես­տին­եան օրէնս­դիր մար­մի­նի ան­դամ, նախ­կին ար­տա­քին գոր­ծոց...
Social profiles