ԽՈՀԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ.- ՀԱՅՐՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

ԳԱ­ՐԵ­ԳԻՆ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՊԵ­ՏՈՒՐ­ԵԱՆ Մարդ­կա­յին կեան­քը իր խորհր­դա­ւոր կազմ­ուած­քով իր մէջ կը ներգ­րա­ւէ այն­պի­սի նկա­րա­գիր­ներ, որոնք իս­կա­պէս կշիռք մը ու բա­րո­յա­կան պատ­կեր մը կը պար­գե­ւեն անոր: Ծնող­քի հաս­կա­ցո­ղու­թիւնը կեան­քի առա­ջին իսկ...

ՅԱՍՄԻԿ ՊԱՊԵԱՆ ԵԼՈՅԹ ՊԻՏԻ ՈՒՆԵՆԱՅ ՊՈՍԹԸՆԻ ՄԷՋ

Յա­ռա­ջի­կայ Շա­բաթ, Յու­նիս 25-ին, Պոս­թըն Փոփ­սի հայ­կա­կան օր­ուայ վե­րա­պահ­ուած հա­մոյ­թին, ելոյթ պի­տի ու­նե­նայ ան­զու­գա­կան սոփ­րա­նո­յի ``թա­գու­հի``` Յաս­միկ Պապ­եան: Մի­ջազ­գա­յին մա­մու­լը բազ­միցս անդ­րա­դար­ձած է այս հա­յուհի­ին կա­տա­րո­ղա­կան ար­ուես­տին, զայն նկա­տե­լով աշ­խար­հի...
Social profiles