ԵՐԵԽԱՆԵՐՈՒ ՕՐԸ` ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Լուսանկարներ` ԻՆՆԱ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆԻ        Յու­նիս 1-ին‘ երե­խա­նե­րու իրա­ւունք­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան մի­ջազ­գա­յին օր­ուայ առի­թով, Երե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը, շարք մը վար­չա­կան շրջաննե­րուն կազ­մա­կեր­պած էր  տօ­նա­կան ձեռ­նարկ­ներ‘ մայ­րա­քա­ղա­քի տար­բեր պու­րակ­նե­րուն մէջ, մշա­կոյ­թի եւ...

ԼՈՒՐԵՐ Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԷՆ.- ԼԻՒՍԻ ԻՇԽԱՆԵԱՆ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈԻԵՑԱՒ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ

Մայ­րե­րու տօ­նին առ­թիւ, Մա­յիս 2-ին, Նիւ Եոր­քի մէջ կազ­մա­կերպ­ուած յա­տուկ ձեռ­նար­կի մը ըն­թաց­քին, պար­գե­ւատր­ուե­ցաւ Լիւ­սի Իշ­խան­եա­նը, որ տա­րի­ներ շա­րու­նակ ծա­ռա­յած է Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Առաջ­նոր­դա­րա­նին: Ձեռ­նար­կը կազ­մա­կերպ­ուած էր թե­մի տիկ­նանց...

Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.Մ.Ը.Մ.- Ի 36-ՐԴ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

Յա­տուկ հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը, կը տե­ղե­կա­նանք թէ, Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շրջա­նա­յին 36-րդ Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ Մա­յիս 14 -15, 2011ի շա­բա­թա­վեր­ջին, Նիւ Եոր­քի Ուատ­սայ­տի Հայ Կեդ­րո­նէն ներս, հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ տեղ­ւոյն մաս­նա­ճիւ­ղի...

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՍՈՒՐԲ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 75 ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐՈՒ ԱՆՈՒԱՆԱՏԱԽՏԱԿԻ ԲԱՑՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ.- ՑԱՆՔԸ` ՈՐ ՀՈՒՆՁՔ ՏՈՒԱՒ

Նիւ Եոր­քի Սուրբ Լու­սա­ւո­րիչ Վար­ժա­րա­նի խնա­մա­կալ մար­մի­նը գե­ղե­ցիկ գա­ղա­փա­րը յղա­ցած էր` շրջա­նա­ւարտ­նե­րու ան­ուա­նա­տախ­տա­կի զե­տե­ղու­մով յար­գել վար­ժա­րա­նը աւար­տած 75 աշա­կերտ­ներն ու աշա­կեր­տու­հի­նե­րը: Մա­յիս 19, 2011ին, երե­կոյ­եան ժա­մը 7էն սկսեալ, դպրո­ցի սրահ...

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԵՐՈՒ ՆՈՐ ԲԵՌՆԱՐԿՂ ՄԸ Կ՛ՈՒՂԱՐԿՈՒԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Յա­տուկ հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կա­նանք թէ, Մա­յի­սի կէ­սե­րուն Երե­ւան հա­սած է Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան կող­մէ, ու­ղարկ­ուած բժշկա­կան սար­քե­րու նոր խմբա­քա­նակ մը: Տիթ­րոյ­թի մէջ մի քա­նի հայ ազ­գա­յին­նե­րու լրիւ տա­րի մը...

ՃԷՔ ԳԷՈՐԳԵԱՆԻ ՈՉ ԵՒՍ Է.- “ԲԺԻՇԿ ՄԱՀ“ԻՆ…ՄԱՀԸ

Տիթ­րոյ­թի ``Ուիլի­ըմ Պո­մոնթ`` հիւան­դա­նո­ցին մէջ մա­հա­ցաւ 83-ամ­եայ ``բժիշկ մա­հը`` Ճէք Գէ­որգ­եան, որ մա­հը ցան­կա­ցող ան­բու­ժե­լի հիւանդ­նե­րու օգ­տա­կար դար­ձող բժիշկն էր: 2010-ին ցու­ցադր­ուե­ցաւ, Պե­րի Լե­վին­սը­նի պատ­րաս­տած ``Դուք չէք գի­տեր Ճէ­քը`` ժա­պա­ւէ­նը,...

ԴԻՐՔՆ ԱՌԱՆՑ ԵՐԳԻ

Մեր երաժշ­տու­թիւնը այն­քան հա­րա­զատ է ու ազ­գա­յին եւ այն­քան ինք­նու­րոյն որ­քան մեր լե­զուն եւ գրա­կա­նու­թիւնը: Իւ­րա­քան­չիւր ազ­գի երաժշ­տու­թիւնը իր լեզ­ուի հնչա­կան ելե­ւէջ­նե­րէն կը ծնի ու կը ծա­ւա­լի: Հայ լե­զուն ու­նի...
Social profiles