ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 96-ԱՄԵԱԿԸ… ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷ ՆԵՐՍ

Հա­յաս­տա­նի պե­տու­թիւնն ու Սփիւռ­քա­հա­յու­թիւնը կազ­մա­կերպ­ուած ցոյ­ցե­րով, քայ­լար­շաւ­նե­րով, հո­գե­հանգստ­եան արա­րո­ղու­թիւն­նե­րով, պա­տա­րագ­նե­րով, ժո­ղովր­դա­յին հա­ւաք­նե­րով եւ մշա­կու­թա­յին բնոյթ ու­նե­ցող ձեռ­նարկ­նե­րով, փաս­տե­ցին իրենց ներ­կա­յու­թիւնն ու պա­հան­ջա­տի­րու­թիւնը: Իսկ Սփիւռ­քի բո­լոր գաղ­թօ­ճախ­նե­րէն ներս, մեծ շու­քով նշուե­ցաւ...

ՋԱՀԵՐԹ` ԴԷՊԻ ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴ

Ապ­րիլ 23-ին, Երե­ւա­նի ՛՛Ֆրան­սա՛՛ի հրա­պա­րա­կէն ըն­թացք առաւ Հ.Յ.Դ. ՛՛Նի­կոլ Աղ­բալ­եան՛՛ ու­սա­նո­ղա­կան միու­թեան կազ­մա­կեր­պած ջա­հեր­թը` դէ­պի Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ: Աւան­դա­կան դար­ձած այս ջա­հեր­թը յար­գան­քի տուրք է հայ ժո­ղո­վուր­դի մէ­կու­կէս միլի­ոն նա­հա­տակ­նե­րուն նկատ­մամբ, ինչ­պէս...

ՃԱՆԱՉՄԱՆ… ԵՒ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ 96-ԱՄԵԱԿԸ

Անց­եալ շա­բա­թա­վեր­ջին, աշ­խար­հի տար­բեր գաղ­թօ­ճախ­նե­րէ ներս, նշուե­ցաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 96-ամ­եա­կը: Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի մէջ կա­տար­ուած հա­ւա­քէն աւե­լի տպա­ւո­րիչ ու յի­շա­տա­կե­լի էր այդ ձեռ­նար­կը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Պոլ­սոյ մէջ, ուր Թուրք­իոյ Մարդ­կա­յին իրա­ւունք­նե­րու...

ՕՊԱՄԱ ԿՐԿԻՆ ՉՅԱՐԳԵՑ ԻՐ ԽՈՍՏՈՒՄԸ

 °°Ա.Մ.Ն. ար­ժա­նի է ու­նե­նա­լու այն­պի­սի նա­խա­գահ, որ ճշմար­տու­թիւնը պի­տի ըսէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին եւ վճռա­կա­նօ­րէն պի­տի պա­տաս­խա­նէ բո­լոր ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րուն: Ես մտա­դիր եմ ըլ­լալ այդ նա­խա­գա­հը°°:              Պա­րաք Օպա­մա...
Social profiles