ԸՆԿ. ՀՐԱՉ ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆԻ ՄԱՀՈՒԱՆ ՏԱՍՆԱՄԵԱԿ

Ար­դէն իսկ տաս տա­րի­ներ թա­ւա­լած են: Ուր­բաթ, Մարտ 16, 2001-ին, ընկ. Հրաչ Տաս­նա­պետ­եա­նի կո­րուս­տով, Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թիւնը եւ հայ ժո­ղո­վուր­դը կորսն­ցու­ցած էր պատ­մա­գիր մը, մտա­ւո­րա­կան, կրթա­կան մշակ եւ հան­րա­յին-հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ...

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ’’ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ ’’ ՁԵՌՆԱՐԿԸ ՖԻԼԱՏԵԼՖԻՈՅ ՄԷՋ

Եր­կար դա­դա­րէ մը ետք, Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.ի Հա­մազ­գա­յի­նը, վերս­տին կազ­մա­կեր­պեց »Հա­մախմ­բում« անու­նով ձեռ­նար­կը, որ կ՛ընդգր­կէ մշա­կու­թա­յին զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­ներ: Այս տար­ուայ ձեռ­նար­կը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Շա­բաթ, Ապ­րիլ 30-ին: Առա­ջին հեր­թին, պի­տի ցու­ցադր­ուի...

ՄԵՐ ԱՐԴԱՐԱՀԱՏՈՅՑՆԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ ԿԱՆԳՆԵՆՔ

Իւ­րա­քան­չիւր տար­ուան Ապ­րի­լը ինք­նա­բե­րա­բար դար­ձած է մեր ար­դար պա­հանջ­նե­րուն վե­րա­հաս­տատ­ման, նա­եւ այդ նպա­տա­կով մեր տա­րած աշ­խա­տան­քին ար­դիւն­քի գնա­հատ­ման հանգր­ուան. կը կշռենք ներ­կան ու անց­եա­լը, կը նա­յինք ապա­գա­յին: Մեր պա­հան­ջա­տի­րու­թեան կի­զա­կէ­տը,...
Social profiles