ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 96-ԱՄԵԱԿԸ… ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷ ՆԵՐՍ

Հա­յաս­տա­նի պե­տու­թիւնն ու Սփիւռ­քա­հա­յու­թիւնը կազ­մա­կերպ­ուած ցոյ­ցե­րով, քայ­լար­շաւ­նե­րով, հո­գե­հանգստ­եան արա­րո­ղու­թիւն­նե­րով, պա­տա­րագ­նե­րով, ժո­ղովր­դա­յին հա­ւաք­նե­րով եւ մշա­կու­թա­յին բնոյթ ու­նե­ցող ձեռ­նարկ­նե­րով, փաս­տե­ցին իրենց ներ­կա­յու­թիւնն ու պա­հան­ջա­տի­րու­թիւնը: Իսկ Սփիւռ­քի բո­լոր գաղ­թօ­ճախ­նե­րէն ներս, մեծ շու­քով նշուե­ցաւ...

ՋԱՀԵՐԹ` ԴԷՊԻ ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴ

Ապ­րիլ 23-ին, Երե­ւա­նի ՛՛Ֆրան­սա՛՛ի հրա­պա­րա­կէն ըն­թացք առաւ Հ.Յ.Դ. ՛՛Նի­կոլ Աղ­բալ­եան՛՛ ու­սա­նո­ղա­կան միու­թեան կազ­մա­կեր­պած ջա­հեր­թը` դէ­պի Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ: Աւան­դա­կան դար­ձած այս ջա­հեր­թը յար­գան­քի տուրք է հայ ժո­ղո­վուր­դի մէ­կու­կէս միլի­ոն նա­հա­տակ­նե­րուն նկատ­մամբ, ինչ­պէս...

ՃԱՆԱՉՄԱՆ… ԵՒ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ 96-ԱՄԵԱԿԸ

Անց­եալ շա­բա­թա­վեր­ջին, աշ­խար­հի տար­բեր գաղ­թօ­ճախ­նե­րէ ներս, նշուե­ցաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 96-ամ­եա­կը: Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի մէջ կա­տար­ուած հա­ւա­քէն աւե­լի տպա­ւո­րիչ ու յի­շա­տա­կե­լի էր այդ ձեռ­նար­կը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Պոլ­սոյ մէջ, ուր Թուրք­իոյ Մարդ­կա­յին իրա­ւունք­նե­րու...

ՕՊԱՄԱ ԿՐԿԻՆ ՉՅԱՐԳԵՑ ԻՐ ԽՈՍՏՈՒՄԸ

 °°Ա.Մ.Ն. ար­ժա­նի է ու­նե­նա­լու այն­պի­սի նա­խա­գահ, որ ճշմար­տու­թիւնը պի­տի ըսէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին եւ վճռա­կա­նօ­րէն պի­տի պա­տաս­խա­նէ բո­լոր ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րուն: Ես մտա­դիր եմ ըլ­լալ այդ նա­խա­գա­հը°°:              Պա­րաք Օպա­մա...

96-ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՈՒՄ` ՊՈՍԹԸՆԻ ՄԷՋ

Երկուշաբթի Ապրիլ 25-ին, Պոսթընի Հայ Մշակութային եւ Կրթական կեդրոնին մէջ, տեղի ունեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան 96-ամեակի նշումը, ներկայութեամբ աւելի քան երկու հարիւր հայորդիներու: Ձեռնարկը կազմակերպուած էր Մեծն Պոսթընի շրջանի յատուկ  յանձնախումբին...

ՈԳԵԿՈՉԵՆՔ 1.500.000 ԶՈՀԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԸ

Ամ­եակ մը եւս… Այս տա­րի ալ հա­յոր­դին, մի­ա­կամ ու­ժով եւ մի­աց­եալ կո­չով պի­տի նշէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 96-ամ­եա­կը: Մայ­րա­քա­ղաք Երե­ւա­նէն մին­չեւ աշ­խար­հի հե­ռա­ւոր ծա­գե­րէն ներս, հա­յու­թիւնը մի­աս­նա­կան ու վճռա­կամ շար­քե­րով, պի­տի...

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԶԱՏԻԿԸ

Զար­մա­նա­լի զու­գա­դի­պու­թի՞ւն…ճա­կա­տա­գի՞ր: Կեանք բնա­գա­ւա­ռը կազ­մող ժա­մա­նա­կին ե՛ւ ժա­մա­կան դրու­թիւնը, իր ժա­մե­րով, վայրկ­եան­նե­րով, երկ­վայրկ­եան­նե­րով եւ ակն­թարթ­նե­րով այս տա­րի իւ­րա­յա­տուկ եւ ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին կա­ցու­թիւն մը ստեղ­ծած է: Ար­դա­րեւ, պատ­մու­թեան մէջ, առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով,...

ԸՆԿ. ՀՐԱՉ ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆԻ ՄԱՀՈՒԱՆ ՏԱՍՆԱՄԵԱԿ

Ար­դէն իսկ տաս տա­րի­ներ թա­ւա­լած են: Ուր­բաթ, Մարտ 16, 2001-ին, ընկ. Հրաչ Տաս­նա­պետ­եա­նի կո­րուս­տով, Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թիւնը եւ հայ ժո­ղո­վուր­դը կորսն­ցու­ցած էր պատ­մա­գիր մը, մտա­ւո­րա­կան, կրթա­կան մշակ եւ հան­րա­յին-հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ...

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ’’ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ ’’ ՁԵՌՆԱՐԿԸ ՖԻԼԱՏԵԼՖԻՈՅ ՄԷՋ

Եր­կար դա­դա­րէ մը ետք, Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.ի Հա­մազ­գա­յի­նը, վերս­տին կազ­մա­կեր­պեց »Հա­մախմ­բում« անու­նով ձեռ­նար­կը, որ կ՛ընդգր­կէ մշա­կու­թա­յին զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­ներ: Այս տար­ուայ ձեռ­նար­կը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Շա­բաթ, Ապ­րիլ 30-ին: Առա­ջին հեր­թին, պի­տի ցու­ցադր­ուի...
Social profiles