ՔԱՂԱՔԱԿԱ՞Ն ԹԷ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՑԱԴՈՒԼ

  Ընդ­հան­րա­պէս նո­րու­թիւն եւ տա­րօ­րի­նա­կու­թիւն փնտռող Երե­ւանցի­ին հա­մար, սո­վո­րու­թիւն եղած է հրա­պա­րակ այ­ցե­լել եւ դի­տել ու ըմ­բոշխ­նել վեր­ջին իրա­դար­ձու­թիւնը, դէպ­քը կամ պա­տա­հա­րը: Այդ մի­եւ­նոյն հե­տաքր­քիր Երե­ւան­ցին կամ ընդ­հան­րա­պէս Երե­ւան գտնուող...

ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- ՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ Ի ՆՊԱՍՏ ՀԱՅ ԴՊՐՈՑԻ

Բո­լոր անոնք, որոնք լրջօ­րէն մտա­հոգ­ուած են ազ­գի ճա­կա­տագ­րով մա­նա­ւանդ Սփիւռ­քի այ­լա­սե­ռող պայ­ման­նե­րը նկա­տի ու­նե­նա­լով, կը գի­տակ­ցին ան­շուշտ, որ ձուլ­ման վտան­գը դի­մա­կա­յե­լու ամե­նէն ազ­դու մի­ջո­ցը հայ դպրոցն է: Ահա ճիշդ այդ...
Social profiles