«ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ» ԱՆՈՒԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑԱՆՔ

Անց­եալ ամ­րան, Երե­ւա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ երաժշ­տա­կան մի­ջազ­գա­յին «Արամ Խա­չա­տուր­եան» ան­ուան ու­թե­րորդ մրցան­քը, բարձր հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Հ.Հ. Առա­ջին տի­կին՝ Ռի­թա Սարգս­եա­նի: Այս­պէս հա­զիւ ութ տար­ուայ կեանք ու­նե­ցող այս նո­րաս­տեղծ մրցան­քը, կազ­մա­կերպ­ուած...

ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆԻ ՄԷՋ.- Հ.Յ.Դ.-Ի 120-ՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ

Հ.Յ.Դ. »Սե­պուհ« կո­մի­տէ­ու­թիւնը իր ըն­կեր­նե­րով եւ հա­ւա­տա­րիմ հա­մա­կիր­նե­րով, տօ­նախմ­բեց Հ.Յ.Դ.ևի 120-ամ­եա­կը Շա­բաթ, Դեկտ. 4, 2010ին երե­կոյ­եան ժա­մը 7:00ին Ս. Խաչ եկե­ղեց­ւոյ »Քէ­շիշ­եան« սրա­հէն ներս: Ներ­կա­յու­թեամբ՝ Ուա­շինկ­թը­նի Հ.Հ. Մե­ծար­գոյ դես­պան պրն....
Social profiles