ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի «ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ»Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՆԻՍՏ

Նո­յեմ­բեր 21-ին, Ֆի­լա­տելֆ­իոյ Հայ Կեդ­րո­նի »Սի­րուն­եան« սրա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի »Հա­մազ­գա­յին«ի Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան նիս­տը, մաս­նակ­ցու­թեամբ ան­դամ­ներ՝ Արա Նա­զար­եա­նի, Լե­նա Օհան­նէս­եա­նի, Մա­կի Սի­մոն­եա­նի, Հար­միկ Աւետ­եա­նի, Ալին Պաղ­տա­սար­եա­նի, Յաս­միկ Աբ­րա­համ­եա­նի...

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ Դ. ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ

Րոտ Այ­լըն­տի Ուոր­ուիք շրջա­նի »Քրաուն Փլա­զա« պան­դո­կին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պած մե­ծա­րան­քի հան­դի­սու­թիւնը, աւե­լի քան եր­կու հա­րիւր ներ­կա­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ: Ներ­կա­ներ հա­մախմբ­ուած էին այս ձեռ­նար­կին,...
Social profiles