Top Story

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ.- «ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ» ՆԻՒԹԻՆ ՇՈՒՐՋ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Ուրբաթ, Օգոստոս 13-ի երեկոյեան ըստ Համազգայինի Նիւ Եորք մասնաճիւղի սովորական ժամադրութեան՝ 8:35-ին Ուուտսայտի Հայ Կեդրոնէն ներս յայտնի մտաւորական Յակոբ Պալեան եղաւ զեկուցաբերը Հայաստանի մէջ վերջերս կայացած համագումարին, որուն նիւթն էր Արեւմտահայերէնն ու անոր ուսուցումը Հայրենի […]

Top Story

ԱՐԱՐԱՏ ԼԵՌ ԲԱՐՁՐԱՑԱԾ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄԸ

Օգոստոս 4, 2010 թուականը յիշատակելի եւ իւրայատուկ պիտի ըլլայ վիթխարի Արարատին համար: Արդարեւ, առաջին անգամ ըլլալով, հաշմանդամ մը՝ հայորդի Ալեքսան Պայանտուրեան այդ վիթխարի լեռը բարձրացած է: Հաշմանդամներու «Փիւնիկ» միութեան աջակցութեամբ եւ ամերիկահայ Վարուժան Ամիրխանեանի հովանաւորութեամբ, […]

Լրահոս

ԳԱԼՈՒՍՏ ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԷՆ ՄԱՐԹԻՆ ԷՍԱՅԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ Հ.Յ.Դ. ԱՐԽԻՒՆԵՐՈՒ ՀԻՄՆԱՐԿ

Երեք­շաբ­թի, Օգոս­տոս 10ի առա­ւօտ­եան ժա­մը 10:00-ին, նա­խա­պէս առն­ուած ժա­մադ­րու­թեամբ, Գա­լուստ Կիւլ­պէնկ­եան Հիմ­նար­կու­թեան Հո­գա­բար­ձու­նե­րու խոր­հուր­դի ան­դամ Մար­թին Էսայ­եան այ­ցե­լեց Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Ար­խիւ­նե­րու Հիմ­նար­կի գրա­սեն­եա­կը, Ուաթըր­թաուն (Մէ­սէ­չու­սէց նա­հանգ, Մ. Նա­հանգ­ներ), »Հայ­րե­նիք« հաս­տա­տու­թեան շէն­քէն ներս, ուր ծա­նօ­թա­ցաւ անձ­նա­կազ­մին եւ […]

Top Story

ՄՈՒՍԱ ԼԵՐԱՆ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԻ 95-ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՈՒՄ

Օգոս­տոս 6-ին ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ Մու­սա Լե­րան հե­րո­սա­մար­տի 95-ամ­եա­կին: Այս առ­թիւ կազ­մա­կերպ­ուած են բազ­մա­թիւ ծրա­գիր­ներ, որոնք պի­տի տե­ւեն մին­չեւ Օգոս­տոս 22: Ձեռ­նարկ­նե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան Այն­ճա­ռի (Լի­բա­նան) մէջ: Այս յո­բել­եա­նը լա­ւա­պէս կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար, ամիս­նե­րէ ի վեր […]

Ազգային

ՔԱՌԱՍՈՒՆ ՕՐ… ՔԱՌԱՍՈՒՆ ԴԱՐ

Կռւում ենք մենք հո­գով ան­պարտ, Քա­ռա­սուն օր, քա­ռա­սուն դար, Աւա­րայ­րից՝ Սար­դա­րա­պատ, Մու­սա լե­ռից՝ մինչ Գան­ձա­սար: Մու­սա լեռ, Մու­սա լեռ, դու պար­ծանքն ու փառ­քը մեր:         Խօսք՝ Գէ­որգ Էմի­նի       »Մու­սա Լե­րան քայ­լերգ«էն Ար­դա­րու­թեան, ազա­տու­թեան եւ […]

Top Story

ՓԱԿՈՒՄ՝ ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 9-ՐԴ ԲԱՆԱԿՈՒՄԻՆ

Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 9րդ բա­նա­կու­մը աւար­տե­ցաւ Կի­րա­կի Օգոս­տոս 8, 2010-ին, Բիւ­րա­կա­նի բա­նա­կա­վայ­րին մէջ: Աշ­խար­հի 18 եր­կիր­նե­րէն Հա­յաս­տան ժա­մա­նած 560 սկաուտ­նե­րը յուզ­ուած, պատ­մու­թեան յանձ­նե­ցին այս յոյժ յի­շա­տա­կե­լի բա­նա­կու­մը: Վեր­ջին եր­կու օրե­րուն անոնք ան­մո­ռա­նա­լի պա­հեր ան­ցու­ցին՝ այ­ցե­լե­լով Սե­ւա­նայ լիճ, […]

Top Story

ՕԳՈՍՏՈՍ… ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Ար­ձա­կուր­դի ամիսն է Օգոս­տո­սը…երկրա­գուն­դի հիւ­ս­ի­սա­յին «շերտ»էն ներս: Միայն Փա­րի­զը չէ որ կը պարպ­ուի իր բնա­կիչ­նե­րէն: Գրե­թէ, բո­լոր քա­ղաք­նե­րու բնակ­չու­թիւնը քա­նի մը շաբթ­ուան հա­մար կը գաղ­թէ մօ­տա­կայ գիւ­ղը…կամ եթէ տնտե­սա­կան պայ­ման­նե­րը կը նե­րեն, […]

Արտերկիր

ԱՐԺԱՆԹԻՆԻ ՀՐԷԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆՑ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄԸ ՄԵԾԱՐԵՑ ՓԵՏՐՕ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆԸ

Արժանթինի Արդարութեան եւ Ապահովութեան նախարար՝ Խուլիօ Ալաքի, Խտրականութեան, Օտա­րատեցութեան եւ Ցե­ղապաշ­տու­թեան դէմ Ազգային Հիմնարկի (INADI) նախագահ՝ Գլաուտիօ Մորկատոյի, հրէական կազմակերպութեանց համախմբումի ղեկավարութեան, եւ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան՝ Վլատիմիր Կարմիրշալեանի, ինչպէս նաեւ այլ քաղաքական, մշակութային, կղերական, դիւանագիտական, […]

No Picture
Կիզակէտ

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՀԵՏ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ԴԱՇՆԱԳԻՐԸ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԱԾ ՍԵՒՐԻ ՄԷՋ…ՕԳՈՍՏՈՍ 10, 1920ԻՆ

»Ստալին մեր հայրն է«…Մեզմէ շատեր պիտի յիշեն այս երգը: Մասնաւորաբար պիտի յիշեն թէ ինչպէս Հայաստանի մէջ մանուկներ վարժեցնելու համար Ստալինի հայրութեան, կը կազմակերպէին հանդէսներ, ուր ամէն անգամ անոնց կը թելադրէին աղօթել եւ Աստուծմէ խնդրել շաքարեղէն, […]

No Picture
Գրական

ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ՏԱՐԵՐՔ

Ամրան մի պարզ երեկոյ էր, Աստղերն էին ծաւալւում, Անուրջներն իմ շրջում էին, Ու թափառում գիշերում… Մի տենչայոյզ արթնացումով, Մի բաղձալի բերկրանքով, Երազից  թէ՝ յուշից ծնուած, Յայտնուեցիր հրաշքով… Լոյս սերմանող արեւի պէս, Ջերմացրեցիր ինձ կրկին, Եւ […]