ԹՐՔԱԿԱՆ ՏԱՏԱՄՍՈՒՄ ԵՒ ՊԱՊԱՆՁՈՒՄ

Ուա­շինկ­թը­նի մօտ, Թուրք­իոյ նախ­կին դես­պան Նա­պի Սեն­սոյ, կտրուկ կշռոյ­թով ու զայ­րոյ­թով կ’ար­տա­յայտ­ուէր: Ան չէր կրցած իր պա­ղա­րիւ­նու­թիւնը պա­հել: Ընդ­հա­կա­ռա­կը պրկուած ու ջղա­յին շար­ժում­նե­րով, ան կը փոր­ձէր ար­տա­յայտ­ուիլ: Իր տա­տամ­սումն ու...

«ԿԵԱՆՔ ՄԸ ԻՐ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆՆԵՐՈՎ ՈՒ ԽՈՀԵՐՈՎ».- Հեղինակ՝ ՍՏԵՓԱՆ ՓԱՆՈՍԵԱՆ

Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ Կար­դա­լով Ստե­փան Փա­նոս­եա­նի »Կեանք մը իր հանգր­ուան­նե­րով ու խո­հե­րով« հա­տո­րը« ըն­թեր­ցո­ղը կը տար­ուի հե­տեւ­եալ մտա­ծու­մով.- իւ­րա­քան­չիւր մարդ արա­րա­ծի կեան­քը գիրք մըն է ան­կաս­կած. ոմանք կը գրուին« ու­րիշ­ներ կը...

ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԻ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՆՇՈՒՄ ՊՈՍԹԸՆԻ

[caption id="attachment_3519" align="alignleft" width="300" caption="Կը կատարուի Տեառնընդառաջի հրավառութիւնը"][/caption] Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի հնա­ւանդ եւ ազ­գա­յին շունչ ու­նե­ցող տօ­նա­կա­տա­րու­թիւնը, կը հան­դի­սա­նայ հայ ժո­ղո­վուր­դի կրօ­նա-ժո­ղովր­դա­կան սո­վո­րու­թիւն­նե­րէն մին, որուն գոր­ծադ­րու­թեան սո­վո­րու­թիւնը դա­րե­րու պատ­մու­թիւն մը կ’են­թադ­րէ: Տեառ­նըն­դա­ռաջ...

ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- Ս. ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒ ՀԱՆԴԷՍ ԵՒ ԱՐԺ. ԽՈՐԷՆ ԱՒԱԳ ՔՀՆՅ. ՀԱՊԷՇԵԱՆԻ ԳՐՔԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

[caption id="attachment_3508" align="alignleft" width="300" caption="Արժ. Տ. Մեսրոպ քհնյ. Լաքիսեան կը ներկայացնէ հեղինակը"][/caption] Կի­րա­կի, Փետր­ուար 14ին, հա­ճե­լի զու­գա­դի­պու­թեան մը հե­տե­ւան­քով, եր­կու ձեռ­նարկ­ներ մի­ա­ձուլ­ուե­ցան:   Ս.  Լուս. Ամե­նօր­եայ Վար­ժա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րուն կող­մէ նա­խա­պէս ծրագր­ուած...

ԿՐԿԻՆ ԱՊՐԻԼ 24-Ի ՆԱԽՕՐԵԱԿՆ Է.- ԽՆԴՐԱՆՔ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

ՄԱ­ՐԻ ՄԵՐՏ­ԽԱՆ­ԵԱՆ-ԵԱ­ՐԱԼ­ԵԱՆ Փետր­ուար 28-ի Ճում­հուրի­է­թը կը հա­ղոր­դէ. »8 հոգիէ բաղ­կա­ցած պատ­ուի­րա­կու­թիւն մը, 4 Մարտ, 2010-ին Ա.Մ.­Ն.ի Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու Տան ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու յանձ­նա­խում­բի կող­մէ 1915ի դէպ­քե­րը որ­պէս »ցե­ղաս­պա­նու­թիւն« ճանչ­նա­լու բա­նա­ձե­ւի քննարկ­ման նա­խօր­եա­կին,...

ԽՈՀԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ.- Ի ԽՈՐՈՑ ՍՐՏԻ ԽՕՍՔ ԸՆԴ ԱՍՏՈՒԾՈՅ…

ԳԱ­ՐԵ­ԳԻՆ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՊԵ­ՏՈՒՐ­ԵԱՆ Սրտի խո­րե­րէն Աս­տու­ծոյ հետ խօ­սակ­ցու­թիւն... Գրի­գոր Նա­րե­կա­ցի (950-1010 ՅՔ) մեծ ու երա­նե­լի սուր­բին գրի­չէն եւ սրտի ակունք­նե­րէն բխած այս աղա­չան­քը, դառ­նա­ցած ու ամօթ­խած ան­ձի մը մա­հա­ցու կեան­քէն...

ՔՈՆԿՐԷՍԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԸ ՔՈՒԷԱՐԿԵՑ Ի ՆՊԱՍՏ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԲԱՆԱՁԵՒԻՆ

[caption id="attachment_3531" align="alignleft" width="300" caption="Ցոյց` Լոս Անճելըսի Թուրքիոյ Հիւպատոսարանին դիմաց Photo Kevork Djansezian AFP/Getty"][/caption] Հինգշաբթի, Մարտ 4ին, Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան Արտաքին յարաբերութեանց յանձնախումբին մէջ տեղի ունեցած Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը...
Social profiles