ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ՝ ՖԻԼԱՏԵԼՖԻՈՅ ՀԱՅ ՔՈՅՐԵՐՈՒ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ՆԵՐՍ

Յուն­ուար 23-ին տե­ղի ու­նե­ցաւ Հայ Քոյ­րե­րու Վար­ժա­րա­նի Ըն­տա­նե­կան երե­կոն:  Ներ­կայ էին մօ­տա­ւո­րա­պէս 250 հո­գի, որոնց կար­գին շրջա­նա­ւարտ­ներ, ծնող­ներ, մեծ ծնող­ներ, ինչ­պէս նա­եւ Վար­ժա­րա­նի բա­րե­րար­ներ ու բա­րե­կամ­ներ:  Ֆի­լա­տելֆ­իոյ երեք մար­զա­կան խում­բե­րու...

ՍՓԻՒՌՔԻ ՄԱՍԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ ՄԵԾ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ ՊՍԱԿՈՒԵՑԱՒ ՊՈՍԹԸՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԷՆ ՆԵՐՍ

Փետր­ուար 12-14, Պոս­թը­նի հա­մալ­սա­րա­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հա­յոց Սփիւռ­քի մա­սին նուիր­ուած մի­ջազ­գա­յին հա­մա­գու­մար մը, որուն զու­գըն­թաց, նա­եւ կա­տար­ուե­ցաւ աշա­կեր­տա­կան մա­կար­դա­կի հան­դի­պում-կլոր սե­ղան: Այս հան­դի­պում-հա­ւաք­նե­րուն  ըն­թաց­քին, քննարկ­ուե­ցան զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­ներ եւ հար­ցեր: ...

ՁՕՆ ԱՐՄԷՆ ՀԱԽՆԱԶԱՐԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Ծ.Խ.-  Ստո­րեւ, լոյս կÿըն­ծա­յենք, սոյն գրու­թիւնը հրա­տա­րակ­ուած, Թեհ­րա­նի »Նա­յի­րի« (Գ. տա­րի)  տա­րե­գիր­քին մէջ, Ար­մէն Հախ­նա­զար­եա­նի (մա­հա­ցած Փետր­ուար 19, 2009-ին) քա­ռա­սուն­քին առի­թով: Այն ինչ, որ սկսուեց 1961 թուա­կա­նին, որ­պէս մի հա­մեստ...

ԽՈՀԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ.- ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԸՆԾԱՅԱԲԵՐՈՒԻԼ

ԳԱ­ՐԵ­ԳԻՆ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՊԵ­ՏՈՒՐ­ԵԱՆ Քրիս­տո­նէ­ա­կան կրօն­քը իր բազ­մա­կող­մա­նի մօ­տե­ցում­նե­րով մարդ­կա­յին կեան­քին ու գոր­ծին, իր հա­ւա­տաց­եալ­նե­րը կþառաջ­նոր­դէ այն ճշմար­տու­թեան եւ իրա­կա­նու­թեան, որուն ըն­թաց­քին մէջ մարդ արա­րա­ծի գործն ու կեն­ցա­ղը իւ­րա­յա­տուկ տեղ կը...

ՏԻԹՐՈՅԹ.- ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՇԻՐԱԶԻ

Վեր­ջերս գա­ղու­թիս մէջ նա­խան­ձե­լի եւ յատ­կան­շա­կան երե­ւոյթ­ներէն մէ­կը կա­րե­լի է նկա­տել տա­կաւ աճող սէ­րը հայ գրա­կա­նու­թեան նկատ­մամբ ներ­կա­յու­թիւնը գրա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան: Այս նա­խա­ձեռնու­թիւնը վեր­ջին տա­րի­նե­րուն գա­ղու­թիս կեան­քին մէջ ծնունդ առաւ շնոր­հիւ...

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.Օ.Մ.-Ի՝ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ

Շա­բաթ, Փետր­ուար 6, 2010-ին, Նիւ Եորք Հա­մալ­սա­րա­նի Կրին­ուիչ Վի­լէյճ գտնուող »Քի­մըլ« Կեդ­րո­նէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Հ.Օ.Մ.-ի կազ­մա­կեր­պած Երի­տա­սար­դա­կան Հա­մա­գու­մա­րը, ծա­նօթ Youth Connect Program անու­նով: Հ.Օ.Մ.-ի կրթա­կան այս...

ԿԼԵՆՎԻՒ, ԻԼԼԻՆՈՅ.- ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԻ ՆԱԽԱՏՕՆԱԿԸ ԵՒ ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԸ՝ ԱՄԵՆԱՅՆ ՍՐԲՈՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Շա­բաթ, Փետր­ուար 13ի կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 4:30ին, Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի տօ­նի առի­թով Շի­քա­կո­յի Ամե­նայն Սրբոց եկե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ժա­մեր­գու­թիւն, որուն յա­ջոր­դեց Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի նա­խա­տօ­նակ, ան­դաս­տան, մա­նուկ­նե­րու ըն­ծա­յում եւ օրհ­նու­թիւն: Եկե­ղե­ցա­կան արա­րո­ղու­թե­նէն ետք...

ԽՈՀԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ.- ՃՇՄԱՐԻՏ ԿԵԱՆՔԻ ԳԻՏՈՒԹԵԱՄԲ…

ԳԱ­ՐԵ­ԳԻՆ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՊԵ­ՏՈՒՐ­ԵԱՆ Աստ­ուա­ծա­յին գե­րա­գոյն պար­գե­ւը մարդ արա­րա­ծին հա­մար, իրեն շնորհ­ուած կեանքն է, այն իրա­վի­ճակն ու գո­յու­թե­նա­կան իրա­կա­նու­թիւնը, ուր մար­դը ինք­զինք կեան­քի ու շար­ժու­մի մէջ կը տես­նէ: Աստ­ուած օժ­տեց մարդ...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ.- «Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.-ՀԱՅԿ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ» ԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐ

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թիւնը ու­րա­խու­թեամբ կը յայ­տա­րա­րէ, որ Արեւմտ­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րէն Յով­սէփ­եան ըն­տա­նի­քի սրտա­բուխ նուի­րա­տուու­թեամբ Երե­ւա­նի մէջ իրա­կա­նա­ցաւ, Էրե­բու­նի շրջա­նին մօտ բա­նա­կա­վայ­րի մը գնու­մը: Վե­րոնշ­եալ բա­նա­կա­վայ­րը Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.-ի երկ­րորդ սե­փա­կան բա­նա­կա­վայ­րը կը...

Հ.Օ.Մ.-Ի ՄՕՏԻԿ ԱՆՑԵԱԼԷՆ…ՊԷԼՖՈՆԹԷՆԻ ՅԻՍՆԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ «ՀԱՅ ՍԻՐՏ»-Ի ՄԷՋ ԼՈՅՍ ՏԵՍԱԾ ԸՆԿՀ. ՀԵԼԷՆ ՄԵՐՃԱՆԵԱՆԻ ՅՕԴՈՒԱԾԸ

2005-ը Ֆրան­սա­հա­յու­թեան ոգե­կան հարս­տու­թիւն­նե­րու կռուան­ներ ստեղ­ծող յո­բե­լի­նա­կան տա­րի է: Կռուան­ներ« որոնք երէկ ձեռ­նե­րէ­ցու­թեան առա­ջին խի­զախ փոր­ձե­րը կը հա­մար­ուէ­ին եւ որոնք այ­սօր յա­մա­ռօ­րէն կը կառ­չին գո­յա­տեւ­ման իրենց կամ­քին« հետզ­հե­տէ դի­մա­գիծ փո­խող...
Social profiles