Ազգային

ԽՈՀԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ` ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ ԵՒ ՂԵՒՈՆԴԵԱՆՔ ԽՈՐՀՈՒՐԴՈՎ

ԳԱ­ՐԵ­ԳԻՆ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՊԵ­ՏՈՒՐ­ԵԱՆ “Արդ, եթէ մահ­կա­նա­ցու հրա­մա­նա­տա­րի մը հա­մար այն­պի­սի քա­ջա­գոր­ծու­թիւն­ներ կը կա­տա­րէ­ինք, որ­չա՜փ աւե­լի եւս պէտք է կա­տա­րենք մեր Ան­մահ Թա­գա­ւո­րին հա­մար, որ Տէրն է ող­ջե­րուն ու մե­ռած­նե­րուն”: Վար­դան Մա­մի­կոն­եան Առանց­քա­յին դէպք մը հա­յոց […]

No Picture
Գրական

ՍԻՐՈՅ ՀՐՈՎ…

Երբ քո յուշերով աչքերս բացի, Նորից իմ հոգին Լցուեց յոյզերով… Անթեւ երազներ, Գինովցած յուշեր, Նիրհող հնչիւններ, Կոցրած յոյսի, Խենթացած զարկեր Բաբախուն սրտի, Ալեկոծուեցին  ուժով անյայտի… Կարօտից հարբած, խռով յուսահատ, Երազն իմ հալուեց Անկման պտոյտում, Իրիկնամուտի […]

No Picture
Գրական

ԽԱՉՈՒՀԻՆԵՐԸ.- Հ.Օ.Մ.-Ի ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԻՆ…

Անապատի տարածքին, ուր կը տիրէ միայն լռութիւնն անծայրածիր, խզուած լոկ ոռնացող քամիէն, որ կը հալածէ աւազները ժամանակին, ու կը կանգնէ օդատեսիլ տաճարները յաւիտենականին` որոնց բարձրադիր դռները` այժմ լայնօրէ՛ն բաց, կ՛ընդունին մնացորդացը մարդկայնութեան… Անապատի տարածքին, ուր […]

Արուեստ Եւ Մշակոյթ

ԱՐԱ ԱԶԱՏԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ` ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ

“Այս է իմ կեանքս: Այլ ձեւ չեմ գի­տեր եւ չեմ ալ կրնար ու­նե­նալ ու ըմբռ­նել…Գրե­թէ Քսա­նը­հինգ տա­րի առաջ, երբ մուտք գոր­ծե­ցի ար­ուես­տի աշ­խար­հէն ներս, որո­շե­ցի որ իմ ու ար­ուես­տիս յա­րա­բե­րու­թիւնը, ըն­թա­նայ մշտա­կան տե­ւո­ղու­թեամբ”, կը յայտ­նէ […]

Ամերիկահայ

ԶՐՈՅՑ ՀԱՅՈՑ ՀՆԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

Կի­րա­կի Դեկ­տեմ­բեր 6, 2009-ին, Մի­շըն Հի­լի (Քա­լի­ֆորն­իա) Արա­րատ-Էս­քիճ­եան Թան­գա­րա­նէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ յա­տուկ ձեռ­նարկ մը,որուն նիւթն էր հա­յոց հնա­բա­նու­թիւնը: Օր­ուան դա­սա­խօս­ներն էին դոկտ. Բա­ւել Աւե­տիս­եան` Հա­յաս­տա­նի Հնա­բա­նու­թեան եւ Մար­դա­բա­նու­թեան Ակա­դեմ­իա­յի վա­րիչ տնօ­րէն, եւ դոկտ. Կրէ­կը­րի […]

Արուեստ Եւ Մշակոյթ

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՄԸ «ԳԱՖԷՍՃԵԱՆ» ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Լու­սան­կար­ներ` Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Ապ­րիլ 2002-էն ի վեր կը գոր­ծէ «Գա­ֆէսճ­եան» հիմ­նադ­րա­մի թան­գա­րա­նը: Բո­լո­րո­վին վե­րա­նո­րոգ­ուած ու կա­հա­ւոր­ուած, այս թան­գա­րա­նը կը ցու­ցադ­րէ ար­ուես­տի զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­ներ: Նոյ­նիսկ տպա­ւո­րիչ են, թան­գա­րա­նի շրջա­պա­տը գտնուող պար­տէզ­ներն ու յա­տուկ խնամ­քի առար­կայ դար­ձած […]

No Picture
Խմբագրական

ՀԻԼԸՐԻ ՔԼԻՆԹԸՆԻ ՀԵՏ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ՇԵՄԻՆ…

Ամե­րի­կա­հա­յը ան­համ­բեր կը սպա­սէ Երեք­շաբ­թի Փետր­ուար 9, 2010 թուա­կա­նին: Ո՛չ մէկ ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին հա­ւաք, ընտ­րար­շաւ կամ ընտ­րու­թիւն, այլ պար­զա­պէս հան­դի­պում…կա­րե­ւոր հան­դի­պում: Այն­քան մը կա­րե­ւոր եւ տա­րօ­րի­նակ կա­ցու­թիւն մը ստեղ­ծած, որ նա­խօր­եակն ու գէթ մնա­ցած քա­նի մը […]

No Picture
Լրահոս

ՔԱՌԱՍՈՒՆ ՄԻԼԻՈՆ ՏՈԼԱՐԻ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ

Եր­կու­շաբ­թի, Փետր­. 1-ին, ԱՄՆ-ի նա­խա­գահ Պա­րաք Օպա­մա քոնկ­րէսին ներ­կա­յա­ցուց  2011 թուա­կա­նի պիւտ­ճէի նա­խա­գի­ծը, որուն մէջ մաս­նա­ւո­րա­բար առա­ջար­կած է Հա­յաս­տա­նին քա­ռա­սուն միլի­ոն տո­լա­րի օգ­նու­թիւն յատ­կաց­նել: Անց­եալ տար­ուայ հա­մե­մա­տած, գու­մա­րը յա­ւե­լում ար­ձա­նագ­րած է 25 առ հա­րիւր տո­կոս […]

Ամերիկահայ

ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ՝ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՏ. Ա. ՊՈՅՆԷՐԵԱՆԻ ՀԵՏ

Հ.Յ.Դ. Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանի Կեդրոնական Կոմիտէի յարանուանութիւններու հետ նախաձեռնած հանդիպումներու ծիրէն ներս, Շաբաթ, 30 յունուար 2010-ին, կեդրոնական կոմիտէէն ներկայացուցչութիւն մը հանդիպեցաւ Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ Աւետարանական միութեան ներկայացուցիչ՝ պատուելի Աւետիս Պոյնէրեանի հետ, Ուաթըրթաունի Հայ Աւետարանական  եկեղեցիէն […]

Ամերիկահայ

Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ՍԻՐԵԼԻ ԵՐԷՑԿԻՆ ԱՐՓԻՆԷ ՇԻՐԻԳԵԱՆԻ.- ՓԵՏՐՈՒԱՐ 9, 1928 – ՆՈՅԵՄԲԵՐ 1, 2009

Կի­րա­կի, Նո­յեմ­բեր 1, 2009ին մահ­կա­նա­ցուն կնքեց շատ սի­րե­լի երէց­կին Ար­փի­նէ Շի­րիգ­եա­նը Մի­շի­կը­նի մէջ: Նո­յեմ­բեր 6ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ անոր պատ­շաճ յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւնը, որուն ներ­կայ էին Թե­միս Առաջ­նորդ Սրբա­զան Արք. Օշա­կան Չօ­լոյ­եան, Արե­ւել­եան Թե­մի Առաջ­նոր­դու­թեան կղե­րա­կան­ներ, Մեծն Տիթ­րոյ­թի Հայ […]