No Picture
Ազգային

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ»ԻՆ՝ «ԱՍԵՄՊԼԻ»ԻՆ ԵՒ Հ.Բ.Ը.Մ.-ԻՆ ԼՈՅՍ ԸՆԾԱՅԱԾ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ

Երեք­շաբ­թի, Փետր­ուար 9-ին, »Հա­յկա­կան Հա­մա­գու­մար«ը՝ »Ար­մինի­ըն Ասեմպ­լի«ն եւ Հայ Բա­րե­գոր­ծա­կան Ընդ­հա­նուր Միու­թիւնը հրա­պա­րա­կե­ցին հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը, յա­ւել­եալ տե­ղե­կու­թիւն­ներ եւ լու­սա­բա­նու­թիւն­ներ փո­խան­ցե­լով, մայ­րա­քա­ղաք Ուա­շինկ­թըն Տի. Սի.-ի մէջ տի­րող անն­պաստ օդին պատ­ճա­ռով, յե­տաձգ­ուած Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար – Հայ­կա­կան […]

Ամերիկահայ

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ՝ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՄԱՆՈՒԷԼ ԵՊՍ. ՊԱԹԱԳԵԱՆԻՆ

Հ.Յ.Դ. Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի յա­րան­ուա­նու­թիւն­նե­րու հետ նա­խա­ձեռ­նած հան­դի­պում­նե­րու ծի­րէն ներս, Չո­րեք­շաբ­թի, Փետր­ուար 3,  2010-ին, Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէ­էն ներ­կա­յա­ցուց­չու­թիւն մը, հան­դի­պե­ցաւ Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի (Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Արե­ւել­եան եւ Արեւմտ­եան շրջան­ներ եւ Գա­նա­տա) Հայ Կա­թո­ղի­կէ Եկե­ղեց­ւոյ Առաջ­նորդ […]

Top Story

ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ

Եր­կու շա­բաթ առաջ ի յայտ եկաւ, որ Ամե­րի­կա­յի Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին Գոր­ծոց Նա­խա­րա­րու­թիւնը Հայ-Թրքա­կան Փրո­թո­գոլ­նե­րու եւ այլ թեմաներու մա­սին հան­դիպ­ման մը հրա­ւի­րած էր ամե­րի­կա­հայ սահ­մա­նա­փակ թիւով կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ, դուրս ձգե­լով շա­ր­ք մը այլ կառոյցներ եւ կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ: […]

Ամերիկահայ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՆԱՒԱՊՏՈՅՏ ԹԻՒ 13

Յուն­ուար 16, 2010, Ֆորթ Լօ­տըր­տէյլ…Հա­մե­մա­տա­բար աւե­լի ան­ծա­նօթ եւ Ֆլո­րի­տա­յի սիրտ քա­ղա­քին՝ Մա­յամի­ին գրե­թէ փա­կած ըլ­լա­լուն կամ չը­սե­լու հա­մար ար­ուար­ձան մը ըլ­լա­լուն պատ­ճա­ռաւ, հա­մե­մա­տա­բար անի­կա աւե­լի շու­քի տակ մնա­ցած է: Այ­ցե­լո­ղին հա­մար, սո­վո­րա­կան է պատ­կե­րը,  տեղ­ւոյն […]

No Picture
Գրական

ԱՐԳԻՇՏԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ.- Յիշողութեանս Մէջ

Արեւը ժպտաց, աշխարհը շարժուեց. Հողն ախ քաշեց, նոր ծիլեր աճեց. Սոխակն երգեց, Արգիշտին ծնուեց: Երեսը լուսին, աչքերը ծով էր Սիրտն էր բարի, խելքով մանուկ էր: Երբ օրը եկաւ պատանի դարձաւ, իր ծնողների պարծանքն եղաւ: Հացի […]

No Picture
Գրական

ՀԻՆ ԱՆՈՒՐՋՆԵՐ

Իմ հոգու խորքում Անհուն ձգտումով, Խելքամաղ անող քո սէրն եմ զգում, Այրւում է հոգիս Հմայքիդ հրում, Դեռ քո աչքերի կարօտն եմ տենչում… Մեր գտած, խլուած, Անցեալի սիրով, Սահում է քիչ- քիչ խնդումն իմ օրվա, Առաջուայ […]

Գրական

ՏԻԹՐՈՅԹ.- ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՇԻՐԱԶԻ

Վեր­ջերս գա­ղու­թիս մէջ նա­խան­ձե­լի եւ յատ­կան­շա­կան երե­ւոյթ­ներէն մէ­կը կա­րե­լի է նկա­տել տա­կաւ աճող սէ­րը հայ գրա­կա­նու­թեան նկատ­մամբ ներ­կա­յու­թիւնը գրա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան: Այս նա­խա­ձեռնու­թիւնը վեր­ջին տա­րի­նե­րուն գա­ղու­թիս կեան­քին մէջ ծնունդ առաւ շնոր­հիւ Հա­մազ­գա­յին Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին, եւ […]

Ամերիկահայ

ԱՅՍ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ.- ՍՓԻՒՌՔԻ ՄԱՍԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝ ՊՈՍԹԸՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ

Այս շա­բա­թա­վեր­ջին, Պոս­թը­նի հա­մալ­սա­րա­նէն ներս. տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ  Սփիւռ­քի մա­սին նուիր­ուած հա­մա­գու­մա­րը, որուն ըն­թաց­քին պի­տի քննարկ­ուին զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­ներ եւ հար­ցեր: Երեք օր­ուայ վրայ եր­կա­րող այս յայ­տա­գի­րը ճոխ է եւ զա­նա­զան նիւ­թե­րով լե­ցուն: Հայ Ար­դի պատ­մու­թեան […]

Top Story

ՀԻԼԸՐԻ ՔԼԻՆԹԸՆԻ ՀԵՏ ՏԵՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ՅԵՏԱՁԳՈՒԱԾ

Սպիտակ Տան նախաձեռնութեամբ, Ա.Մ.Ն. Արտաքին Գործոց նախարար Հիլըրի Քլինթըն, հրաւէր մը յղած էր Միացեալ Կահանգներու մէջ գործող հայկական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներուն, ունկնդրելու եւ լսելու համար ամերիկահայ գաղութին կարծիքն ու տեսակէտները, Հայաստան – Թուրքիա արձանագրութիւններու առնչութեամբ: Սոյն […]

Այլազան

ՖՈՒԹՊՈԼԱՅԻՆ ՃԱԿԱՏԱԳԻ՞Ր…ԶՈՒԳԱԴԻՊՈՒԹԻ՞ՒՆ

  Զարմանալի ճակատագիր եւ …անշուշտ զուգադիպութիւն: Ըստ երեւոյթին, «ֆութպոլային քաղաքականութիւն»ն ու անոր յաջորդող անցուդարձերը, այնպիսի կացութիւն մը ստեղծած են, որ նոյնիսկ Եւրոպայի ոտնագնդակի համադաշնակցութիւնը, յատուկ միջոցառումներու դիմէ, կանխելու համար քաղաքական զգայնութիւններ: Այսպէս սոյն համադաշնակցութիւնը՝ Եու. […]