ՖՈՒԹՊՈԼԱՅԻՆ ՃԱԿԱՏԱԳԻ՞Ր…ԶՈՒԳԱԴԻՊՈՒԹԻ՞ՒՆ

  Զարմանալի ճակատագիր եւ …անշուշտ զուգադիպութիւն: Ըստ երեւոյթին, «ֆութպոլային քաղաքականութիւն»ն ու անոր յաջորդող անցուդարձերը, այնպիսի կացութիւն մը ստեղծած են, որ նոյնիսկ Եւրոպայի ոտնագնդակի համադաշնակցութիւնը, յատուկ միջոցառումներու դիմէ, կանխելու համար քաղաքական...

ԽՈՀԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ` ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ ԵՒ ՂԵՒՈՆԴԵԱՆՔ ԽՈՐՀՈՒՐԴՈՎ

ԳԱ­ՐԵ­ԳԻՆ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՊԵ­ՏՈՒՐ­ԵԱՆ “Արդ, եթէ մահ­կա­նա­ցու հրա­մա­նա­տա­րի մը հա­մար այն­պի­սի քա­ջա­գոր­ծու­թիւն­ներ կը կա­տա­րէ­ինք, որ­չա՜փ աւե­լի եւս պէտք է կա­տա­րենք մեր Ան­մահ Թա­գա­ւո­րին հա­մար, որ Տէրն է ող­ջե­րուն ու մե­ռած­նե­րուն”: Վար­դան...

ՍԻՐՈՅ ՀՐՈՎ…

Երբ քո յուշերով աչքերս բացի, Նորից իմ հոգին Լցուեց յոյզերով... Անթեւ երազներ, Գինովցած յուշեր, Նիրհող հնչիւններ, Կոցրած յոյսի, Խենթացած զարկեր Բաբախուն սրտի, Ալեկոծուեցին  ուժով անյայտի... Կարօտից հարբած, խռով յուսահատ, Երազն...

ԽԱՉՈՒՀԻՆԵՐԸ.- Հ.Օ.Մ.-Ի ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԻՆ…

Անապատի տարածքին, ուր կը տիրէ միայն լռութիւնն անծայրածիր, խզուած լոկ ոռնացող քամիէն, որ կը հալածէ աւազները ժամանակին, ու կը կանգնէ օդատեսիլ տաճարները յաւիտենականին` որոնց բարձրադիր դռները` այժմ լայնօրէ՛ն բաց, կ՛ընդունին...

ԱՐԱ ԱԶԱՏԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ` ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ

“Այս է իմ կեանքս: Այլ ձեւ չեմ գի­տեր եւ չեմ ալ կրնար ու­նե­նալ ու ըմբռ­նել…Գրե­թէ Քսա­նը­հինգ տա­րի առաջ, երբ մուտք գոր­ծե­ցի ար­ուես­տի աշ­խար­հէն ներս, որո­շե­ցի որ իմ ու ար­ուես­տիս յա­րա­բե­րու­թիւնը,...

ԶՐՈՅՑ ՀԱՅՈՑ ՀՆԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

Կի­րա­կի Դեկ­տեմ­բեր 6, 2009-ին, Մի­շըն Հի­լի (Քա­լի­ֆորն­իա) Արա­րատ-Էս­քիճ­եան Թան­գա­րա­նէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ յա­տուկ ձեռ­նարկ մը,որուն նիւթն էր հա­յոց հնա­բա­նու­թիւնը: Օր­ուան դա­սա­խօս­ներն էին դոկտ. Բա­ւել Աւե­տիս­եան` Հա­յաս­տա­նի Հնա­բա­նու­թեան եւ Մար­դա­բա­նու­թեան Ակա­դեմ­իա­յի...

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՄԸ «ԳԱՖԷՍՃԵԱՆ» ԹԱՆԳԱՐԱՆ

Լու­սան­կար­ներ` Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Ապ­րիլ 2002-էն ի վեր կը գոր­ծէ «Գա­ֆէսճ­եան» հիմ­նադ­րա­մի թան­գա­րա­նը: Բո­լո­րո­վին վե­րա­նո­րոգ­ուած ու կա­հա­ւոր­ուած, այս թան­գա­րա­նը կը ցու­ցադ­րէ ար­ուես­տի զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­ներ: Նոյ­նիսկ տպա­ւո­րիչ են, թան­գա­րա­նի շրջա­պա­տը գտնուող պար­տէզ­ներն...

ՀԻԼԸՐԻ ՔԼԻՆԹԸՆԻ ՀԵՏ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ՇԵՄԻՆ…

Ամե­րի­կա­հա­յը ան­համ­բեր կը սպա­սէ Երեք­շաբ­թի Փետր­ուար 9, 2010 թուա­կա­նին: Ո՛չ մէկ ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին հա­ւաք, ընտ­րար­շաւ կամ ընտ­րու­թիւն, այլ պար­զա­պէս հան­դի­պում…կա­րե­ւոր հան­դի­պում: Այն­քան մը կա­րե­ւոր եւ տա­րօ­րի­նակ կա­ցու­թիւն մը ստեղ­ծած, որ նա­խօր­եակն...

ՔԱՌԱՍՈՒՆ ՄԻԼԻՈՆ ՏՈԼԱՐԻ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ

Եր­կու­շաբ­թի, Փետր­. 1-ին, ԱՄՆ-ի նա­խա­գահ Պա­րաք Օպա­մա քոնկ­րէսին ներ­կա­յա­ցուց  2011 թուա­կա­նի պիւտ­ճէի նա­խա­գի­ծը, որուն մէջ մաս­նա­ւո­րա­բար առա­ջար­կած է Հա­յաս­տա­նին քա­ռա­սուն միլի­ոն տո­լա­րի օգ­նու­թիւն յատ­կաց­նել: Անց­եալ տար­ուայ հա­մե­մա­տած, գու­մա­րը յա­ւե­լում ար­ձա­նագ­րած...
Social profiles