22 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ…ՓԵՏՐՈՒԱՐ 27-29-ԻՆ ՊԱՏԱՀԱԾ ՍՈՒՄԿԱՅԻԹԻ ՍՊԱՆԴԸ

Սում­կա­յի­թի մէջ ին­կած ան­մեղ զո­հե­րը այ­սօր՝ սպան­դէն 22 տա­րի ետք, յա­տուկ պատ­գամ մը ու­նին փո­խան­ցե­լիք: Ար­դա­րեւ, 22 տա­րի առաջ, այս օրե­րուն, Ատր­պէյ­ճա­նի Սում­կա­յիթ քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ շրջա­նի հա­յու­թեան ջար­դը:...

ՍՈՒՄԿԱՅԻԹԵԱՆ ՍՊԱՆԴ՝ ԽԺԴԺՈՒԹԵԱՆ ԱՒԱՆԴ

Քա­նի մը օրեր միայն, իրար­մէ կը բաժ­նէ Ար­ցախ­եան շար­ժու­մին սկզբնա­ւո­րու­թեան եւ վե­րած­նուն­դի օր­ուան (Փետր­ուար 20, 1988) նշումն ու Ատր­պէյ­ճա­նի Սում­կա­յիթ քա­ղա­քին մէջ, հա­զիւ շա­բաթ մը ետք՝ Փետր­ուար 28, 1988ին տե­ղի...

«Ո’Չ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ»… ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՀԱՒԱՔԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Ելեկտ­րա­նա­մա­կի (www.notoprotocols.net) մի­ջո­ցաւ թէ անձ­նա­պէս կեդ­րո­նա­տե­ղի­ներ այ­ցե­լե­լով, մայ­րա­քա­ղաք Երե­ւա­նէն մին­չեւ հե­ռա­ւոր գաղ­թօ­ճախ­ներ, ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րու հա­ւա­քը կը շա­րու­նակ­ուի.- «Ո°չ Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն» բո­ղոք-նա­մակ մը յղե­լով Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ պատգա­մա­ւոր­նե­րուն: Երե­ւա­նի Զէյ­թուն...

ՆՇՄԱՐ.- ՀԻՄԱ ՋԱՐԴՈՒԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԱՖՂԱՆՆԵՐՈՒՆՆ Է

Աֆղանիստանի մէջ« ընդդիմադիրներ ու ահաբեկիչներ հետապնդելու նպատակով« ՆԱԹՕի դաշնակից ուժերը տարեսկիզբին կանաչ լոյս ստացան սաստկացնելու »Թալեպան«ներուն դէմ ռազմական գործողութիւնները: Փետրուարի կէսերուն« գործադրութեան դրուեցաւ »Մուշթարաք« անունով գործողութիւն մը« որուն առաջին թիրախն...

Ե-ՆԱՄԱԿԱՐՇԱՒ` ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ԴԷՄ

Տա­տամ­սե­լու եւ սպա­սե­լու ժա­մա­նակ չկայ: Ար­դէն իսկ կը գոր­ծէ www.notoprotocols.net, յա­տուկ կայ­քէ­ջը, որուն մի­ջո­ցաւ կա­րե­լի է կապ հաս­տա­տել ՀՀ Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի բո­լոր պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն հետ, իրենց ներ­կայ բո­վան­դա­կու­թեամբ, Ցիւ­րի­խի մէջ, անց­եալ...

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԵՒՐՈՄԻՈՒԹԵԱՆ ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ ԴԵՍՊԱՆՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ

Փետր­ուա­րի 17-ին, Երե­ւա­նի մէջ Եւ­րո­պա­կան միու­թեան պատ­ուի­րա­կու­թեան կեդ­րո­նին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Եւ­րո­միու­թեան եր­կիր­նե­րու դես­պան­նե­րու հան­դի­պու­մը, Հ.Յ.Դ. ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ: Հան­դիպ­ման մաս­նակ­ցե­ցան Գեր­ման­իոյ, Իտալի­ոյ, Լաթվ­իոյ, Յու­նաս­տա­նի, Մեծն Բրի­տան­իոյ, Ռու­ման­իոյ, Ֆրան­սա­յի դես­պան­ներն ու...

ԱՐԱՄ Ա. ՅԱՏՈՒԿ ՊԱՏԳԱՄ ՄԸ ՅՂԵՑ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի ԵՒ ԳԱՆԱՏԱՅԻ ԹԵՄԵՐՈՒ ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆԱՑ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻՆ

Սրբոց Ղե­ւոնդ­եանց Քա­հա­նա­յից տօ­նին առի­թով, Արամ Ա. Կա­թո­ղի­կոս, Հայ­րա­պե­տա­կան յա­տուկ պատ­գամ յղեց Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի եւ Գա­նա­տա­յի եր­կու թե­մե­րու հո­գե­ւո­րա­կա­նաց դա­սուն, որոնք իրենց առաջ­նորդ սրբա­զան­նե­րուն գլխա­ւո­րու­թեամբ մի­աց­եալ հա­մա­գու­մար մը ու­նե­ցան Սփրինկֆիլտի...

ԿԱՐԾԻՔՆԵՐ ՆԱՒԱՊՏՈՅՏԻՆ ՄԱՍԻՆ

«Հայ­կա­կան Աւան­դա­կան Նա­ւապ­տոյ­տի Յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րուն շնոր­հիւ նա­ւապ­տոյ­տը բա­ձա­ռիկ յա­ջո­ղու­թիւն մըն էր: Բո­լորս ալ հի­ա­նա­լի ժա­մա­նակ ու­նե­ցանք Քոս­թա Աթ­լան­թի­քա­յէն ներս:  Մենք բո­լորս ալ՝ եկած Փա­րի­զէն, վա­յե­լե­ցինք այս տա­քուկ եւ զուար­ճա­լի մթնո­լոր­տը,...

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ 13-ՐԴ ՆԱՒԱՊՏՈՅՏԸ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՃՈՎ»

                                                                                                                                                                              ՊԱՐ­ՊԱ­ՐԱ ՅԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ­ԵԱՆ                                                                                                                                                                         (թարգ­մա­նեց՝ ՆԱ­ՆՕՐ ՊԱՐ­ՍՈՒՄ­ԵԱՆ) Կար­ծես կա­խար­դա­կան մթնո­լորտ մըն էր...1100-էն աւե­լի հա­յեր Costa Cruise Lines-ի գե­ղե­ցիկ նա­ւը, Costa Atlantica-ն, բարձ­րա­ցան:  Costa Atlantica-ն շքեղ նաւ է, պատ­րաստ­ուած հին ու...

Ի ԽՈՐՈՑ ՍՐՏԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄ ԵՒ ՅՍՏԱԿԱՑՈՒՄ

Բնու­թիւնն ան­գամ զայ­րա­ցած կը թուի ըլ­լալ… Այս­պէս Ուա­շինկ­թը­նի մէջ տի­րող վեր­ջին օրե­րու սառ­նա­մա­նիքն ու փո­թո­րի­կը պատ­ճառ դար­ձան որ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Հի­լը­րի Քլին­թը­նի կազ­մա­կեր­պած զրոյց-տե­սակ­ցու­թիւնը, Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու հայ­կա­կան...
Social profiles