ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԵՐԱԺԻՇՏ ՄԸ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԱԾ` ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ՄԷՋ

Նո­յեմ­բեր 22-ին, Քէ­օլ­նի երաժշ­տա­կան բարձ­րա­գոյն դպրո­ցի ու­սա­նող, փո­ղա­հար (սաք­սո­ֆոն) Հայ­րա­պետ Առա­քել­եան Տիւ­սել­տոր­ֆի պա­լա­տին մէջ, պե­տա­կան նա­խա­րար Պեռնտ Նոյ­մա­նէն ստա­ցաւ հինգ հա­զար եու­րո­յի խրա­խու­սա­կան կրթա­թո­շակ մը, որ սահ­ման­ուած է Հիւ­սի­սա­յին Ռայն-...

ԹԻՖԼԻՍԻ ՍՈՒՐԲ ԳԷՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԱՆՑԱՒ

Ոչ մէկ յի­շա­տա­կե­լի ար­ձա­գանգ եւ բո­ղոք: Նո­յեմ­բեր 19, 2009-ին Թիֆ­լի­սի Մուղ­նե­ցոց Սուրբ Գէ­որգ եկե­ղե­ցին ան­ցաւ պատ­մու­թեան: 1356-ին կա­ռուց­ուած այս սրբա­տե­ղին, տա­րի­նե­րէ ի վեր ան­գոր­ծա­ծե­լի վի­ճա­կի մէջ էր: Որոշ շրջան մը,...

ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔԻ ՎԵՐՋԻՆ ԳԻՐՔԻՆ ՄԱՍԻՆ, “ՍՓԻՒՌՔԸ Կ՛ԱՊՐԻ 1915 ՄԵԹՐ ԽՈՐՈՒԹԵԱՄԲ ՄՈՒԹ ՋՐՀՈՐԻ ՄԸ ՄԷՋ”

ՏԻԳ­ՐԱՆ ԵԿԱՒ­ԵԱՆ “Եր­կու մեր­ձա­ւոր ժո­ղո­վուրդ­ներ, եր­կու հե­ռա­ւոր դրա­ցի­ներ”: Ահա­ւա­սիկ թրքե­րէ­նով լոյս տես­նող փոր­ձագ­րու­թիւն մը` խո­րի­մաստ վեր­նա­գի­րով, որուն հե­ղի­նա­կը Հրանդ Տինքն է: Հե­տաքրք­րա­կան գիրք մը, որ հրա­տա­րակ­ուե­ցաւ “Ակօս”ի խմբա­գի­րին սպա­նու­թե­նէն տա­րի...

«ՏԱԹԵՒԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԼԻՈՎԻՆ Կ՛ԱՐԴԱՐԱՑՆԷ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԱԿՆԿԱԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ…» ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ԱՆՈՒՇԱՒԱՆ ԵՊՍԿ.ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ

[caption id="attachment_2877" align="aligncenter" width="460" caption="Ձախէն աջ` Արժ. Տէր Սարգիս Քհնյ. Ագթաւուգեան, Արժ. Տէր Անդրանիկ Աւագ Քհնյ. Պալճեան, Բարեջան Առաջնորդ Օշական Արք. Չօլոյեան, Գեր. Անուշաւան Եպիսկոպոս Դանիէլեան, Արժ. Տէր Խորէն Աւագ...

ՀԱՅ ԴԱՏԻՆ ՄՕՏԻԿ ԲԱՐԵԿԱՄ ՃՈՐՃ ՌԱՏԱՆՈՎԻՉ ՊԻՏԻ ՀԵՌԱՆԱՅ ՔՈՆԿՐԷՍԷՆ

Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տան ան­դամ, հան­րա­պե­տա­կան Ճորճ Ռա­տա­նո­վիչ, որ միշտ նե­ցուկ կանգ­նած է Քոնկ­րէ­սի կող­մէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­աւար­տին պի­տի հե­ռա­նայ Քոնկ­րէ­սէն եւ հանգստ­եան կոչ­ուի: 2000 թուա­կա­նին Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան բա­նա­ձե­ւի Քոնկ­րէ­սի կող­մէ հաս­տատ­ման աշ­խա­տան­քի...

ԻՐԱՒԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ ՊԱՏՐԱՍՏ, ՄՆՈՒՄ ԵՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

ՎԱՐ­ԴԱՆ ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ “Հա­յոց Աշ­խարհ” Յուն­ուա­րի 12-ին Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի կա­յաց­րած վճի­ռը, իր յստակ ար­դիւն­քով լի­նե­լով հայ-թրքա­կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րի սահ­մա­նադ­րա­կա­նու­թիւնը հաս­տա­տող քայլ, իրա­ւա­կան հիմ­նա­ւո­րում­նե­րի բարդ հա­մա­կար­գի մի­ջո­ցով, ըստ էու­թեան, գծեց Թուրք­իոյ հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ...

ՎԵՐԱՊԱՀՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՎԱՒԵՐԱՑՈՒՄ

Յուն­ուար 12, 2010-ին, Հա­յաս­տա­նի Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նին կա­տա­րած յայ­տա­րա­րու­թիւնը կը յի­շեց­նէ Հոկ­տեմ­բեր 10, 2009-ի Ցիւ­րի­խի ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րու օրը, երբ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­սու­թիւ­նէն ժա­մեր առաջ իսկ, հայ­կա­կան կող­մը կը փո­խան­ցէր ու կ՛ար­տա­յայ­տէր վե­րա­պա­հու­թիւն­ներ...

ԱՅՍ ԱՄՍՈՒԱՆ ԱՒԱՐՏԻՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԵՒ ԱԼԻԵՒ ՊԻՏԻ ՀԱՆԴԻՊԻՆ ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ

Թրքա­կան “Թու­տէյզ Զա­ման” օրա­թեր­թը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ այս ամս­ուան աւար­տին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ­նե­րուն հան­դի­պու­մը: Ըստ թուրք բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօն­եա­յի մը, որ ու­զած է իր ինք­նու­թիւնը ան­յայտ պա­հել,...

ԹՈՒՐՔԻԱ ԴԺԳՈՀ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԷՆ

Թուրք­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան կայ­քէ­ջը կը հա­ղոր­դէ, որ Ան­գա­րա կը կար­ծէ, թէ Հա­յաս­տա­նի Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի Հա­յաս­տան-Թուրք­իա ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու վե­րա­բեր­եալ 12 Յուն­ուա­րի որո­շու­մին մէջ կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու տա­ռին եւ ոգի­ին հա­կա­սող նա­խա­պայ­ման­ներ: Կայ­քէ­ջին...

ՆՈՐ ԳԻՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ.- ԲԱԼՈՒԻ (ԵՒ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ) ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔԱԾՈՅ (ՀԵՂԻՆԱԿ` ՊԵՏՐՈՍ ԱԼԱՀԱՅՏՈՅԵԱՆ)

Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ [caption id="attachment_3039" align="alignleft" width="143" caption="Պետրոս Ալահայտոյեան"][/caption] Պետ­րոս Ալա­հայ­տոյ­եան ծա­նօթ անուն է մեր մա­մու­լի ըն­թեր­ցող­նե­րուն ու երաժշ­տա­կան ար­ուես­տի կալ­ուա­ծին հե­տե­ւող­նե­րու հա­մար. 70ական տա­րի­նե­րէն ի վեր, ան Պէյ­րու­թի «Ազ­դակին», Լոս...
Social profiles