ՀԱՅ ԴԱՏԻՆ ՄՕՏԻԿ ԲԱՐԵԿԱՄ ՃՈՐՃ ՌԱՏԱՆՈՎԻՉ ՊԻՏԻ ՀԵՌԱՆԱՅ ՔՈՆԿՐԷՍԷՆ

Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տան ան­դամ, հան­րա­պե­տա­կան Ճորճ Ռա­տա­նո­վիչ, որ միշտ նե­ցուկ կանգ­նած է Քոնկ­րէ­սի կող­մէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­աւար­տին պի­տի հե­ռա­նայ Քոնկ­րէ­սէն եւ հանգստ­եան կոչ­ուի: 2000 թուա­կա­նին Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան բա­նա­ձե­ւի Քոնկ­րէ­սի կող­մէ հաս­տատ­ման աշ­խա­տան­քի...

ԻՐԱՒԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ ՊԱՏՐԱՍՏ, ՄՆՈՒՄ ԵՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

ՎԱՐ­ԴԱՆ ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ “Հա­յոց Աշ­խարհ” Յուն­ուա­րի 12-ին Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի կա­յաց­րած վճի­ռը, իր յստակ ար­դիւն­քով լի­նե­լով հայ-թրքա­կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րի սահ­մա­նադ­րա­կա­նու­թիւնը հաս­տա­տող քայլ, իրա­ւա­կան հիմ­նա­ւո­րում­նե­րի բարդ հա­մա­կար­գի մի­ջո­ցով, ըստ էու­թեան, գծեց Թուրք­իոյ հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ...
Social profiles