ՎԵՐԱՊԱՀՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՎԱՒԵՐԱՑՈՒՄ

Յուն­ուար 12, 2010-ին, Հա­յաս­տա­նի Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նին կա­տա­րած յայ­տա­րա­րու­թիւնը կը յի­շեց­նէ Հոկ­տեմ­բեր 10, 2009-ի Ցիւ­րի­խի ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րու օրը, երբ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­սու­թիւ­նէն ժա­մեր առաջ իսկ, հայ­կա­կան կող­մը կը փո­խան­ցէր ու կ՛ար­տա­յայ­տէր վե­րա­պա­հու­թիւն­ներ...

ԱՅՍ ԱՄՍՈՒԱՆ ԱՒԱՐՏԻՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԵՒ ԱԼԻԵՒ ՊԻՏԻ ՀԱՆԴԻՊԻՆ ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ

Թրքա­կան “Թու­տէյզ Զա­ման” օրա­թեր­թը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ այս ամս­ուան աւար­տին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ­նե­րուն հան­դի­պու­մը: Ըստ թուրք բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօն­եա­յի մը, որ ու­զած է իր ինք­նու­թիւնը ան­յայտ պա­հել,...

ԹՈՒՐՔԻԱ ԴԺԳՈՀ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԷՆ

Թուրք­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան կայ­քէ­ջը կը հա­ղոր­դէ, որ Ան­գա­րա կը կար­ծէ, թէ Հա­յաս­տա­նի Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի Հա­յաս­տան-Թուրք­իա ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու վե­րա­բեր­եալ 12 Յուն­ուա­րի որո­շու­մին մէջ կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու տա­ռին եւ ոգի­ին հա­կա­սող նա­խա­պայ­ման­ներ: Կայ­քէ­ջին...

ՆՈՐ ԳԻՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ.- ԲԱԼՈՒԻ (ԵՒ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ) ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔԱԾՈՅ (ՀԵՂԻՆԱԿ` ՊԵՏՐՈՍ ԱԼԱՀԱՅՏՈՅԵԱՆ)

Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ [caption id="attachment_3039" align="alignleft" width="143" caption="Պետրոս Ալահայտոյեան"][/caption] Պետ­րոս Ալա­հայ­տոյ­եան ծա­նօթ անուն է մեր մա­մու­լի ըն­թեր­ցող­նե­րուն ու երաժշ­տա­կան ար­ուես­տի կալ­ուա­ծին հե­տե­ւող­նե­րու հա­մար. 70ական տա­րի­նե­րէն ի վեր, ան Պէյ­րու­թի «Ազ­դակին», Լոս...
Social profiles