ԽՈՀԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ` ԼՈՅՍ Ի ԼՈՒՍՈՅ…

ԳԱ­ՐԵ­ԳԻՆ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՊԵ­ՏՈՒՐ­ԵԱՆ Հայ եկե­ղեց­ւոյ ոս­կե­տառ շա­րակ­նո­ցը, ինք­նին գանձ մըն է մեր հո­գե­ւոր ու մշա­կու­թա­յին գրա­կա­նու­թեան մէջ ու իր մէջ կը պա­րու­նա­կէ այն­հա­ւատ­քը ամ­րապն­դող, ցո­լաց­նող ու ներ­բո­ղող գրու­թիւն­ներ: Հայ ժո­ղո­վուր­դը...
Social profiles