ԽՈՀԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ.- ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ ԱՄԱՆՈՐԻ ԱՌԻԹՈՎ

ԳԱ­ՐԵ­ԳԻՆ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՊԵ­ՏՈՒՐ­ԵԱՆ Մարդ­կա­յին կեան­քը, իր հո­գե­կան ու ֆի­զի­քա­կան զոյգ կազմ­ուածք­նե­րով կը կազ­մէ սքան­չե­լիք մը, որ Աստ­ուա­ծա­յին նա­խախ­նա­մու­թեամբ ստեղ­ծա­գործ­ուած ու կա­տար­եալ ձեւ մը զգե­ցած է: Մարդ արա­րա­ծին հա­մար, վաղ ժա­մա­նակ­նե­րէն...

Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄ ՀԱՅՑ. ԱՒԵՏ. ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԿՈՂՄԷ

Ս. Ծնուն­դը Աս­տու­ծոյ մար­դե­ղու­թեան, Անոր աշ­խարհ գա­լուս­տին տօ­նա­կա­տա­րու­թիւնն է: Աստ­ուած՝ Յի­սուս Քրիս­տո­սով աշ­խարհ եկաւ մե­ղա­ւոր մարդ­կու­թիւնը փրկե­լու հա­մար: Անոր աշ­խարհ գա­լը մե­ծա­գոյն նուէրն էր մարդ­կու­թեան: Բայց նուէր­նե­րը ան­պայ­մա­նօ­րէն մի­եւ­նոյն կեր­պով...

ԷՐ … ՍԿՍԵԱԼ

Ղու­կա­սի Աւե­տա­րա­նը՝ շե­փո­րի հզօր հնչիւ­նին նման՝ Ս. Ծննդեան պատ­մու­թիւնը կը սկսի ամ­բող­ջա­կան պերճ ու տպա­ւո­րիչ շու­քո­վը աշ­խար­հա­յին ու­ժին:  Կ’իմա­նանք կայ­սե­րա­կան հրա­մա­նի մը մա­սին՝ ուղղ­ուած բո­վան­դակ աշ­խար­հին:  Կը պատ­կա­ռինք վե­րին իշ­խա­նու­թե­նէն՝...

ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՅ ԳԻՇԵՐ…

ԱՒԻԿ ՏԷՅԻՐՄԷՆՃԵԱՆ  Ձմեռ է, պաղ է, գիշեր ակամայ, Ճերմակն է իջնում դաշտերի վրայ, Ձիւնի փաթիլները նուրբ ու անաղարտ, Թափւում են արդէն սարերի վրայ:   Անսահմանութեամբ, անհուն կապոյտի, Լցուած ցնորքով երազանքների,...

ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ ԱՐԵԳԱԿԻՆ ԱՒԵՏԻՍԸ

»Ո¯վ Ար­դա­րու­թեան Արե­գակ, Հօր­մէն ծա­գե­ցար արա­րած­նե­րը լու­սա­ւո­րե­լու հա­մար: Տէ°ր, փառք քե­զի«:   Շա­րա­կա­նա­գի­րը մեր Տէ­րը Յի­սուս Քրիս­տո­սը կը բնո­րո­շէ որ­պէս Ար­դա­րու­թեան Արե­գակ, որ իր ծնուն­դով կու գայ լու­սա­ւո­րե­լու հա­մայն մարդ­կու­թիւնը...
Social profiles