Ամերիկահայ

ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 119-ՐԴ ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ ԳԼԽԱՒՈՐ ԲԱՆԱԽՕՍ՝ ԸՆԿ. ԱՐՄԷՆ ՌՈՒՍՏԱՄԵԱՆ

ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա. ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Նիւ Եոր­քի »Ար­մէն Գա­րօ« եւ Նիւ Ճըրզիի »Դրօ« կո­մի­տէ­ու­թիւն­նե­րու« Կի­րա­կի Դեկ­տեմ­բեր 13« 2009ին Նիւ Եոր­քի Հայ Կեդ­րո­նում տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան 119ևամ­եա­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն: Գլխա­ւոր բա­նա­խօսն էր Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Գե­րա­գոյն Մարմ­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ եւ Հա­յաս­տա­նի […]

Ամերիկահայ

ԳՐԻԳՈՐ ԶԱՏՈՒՐԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

  Նիւ Ճըրզիի մեր գա­ղու­թը լա­ւա­պէս կը ճանչ­նար Գրի­գոր Զա­տուր­եա­նը: Մեզ­մէ շա­տեր բազ­միցս ներ­կայ գտնուած են Գրի­գո­րի եւ իր սի­րե­լի տիկ­նոջ Յաս­մի­կի բնա­կա­րա­նը, ուր անոնք սրտբաց հիւ­րըն­կա­լած են, մեր շրջա­նը այ­ցե­լող բարձ­րաս­տի­ճան հայ քա­ղա­քա­կան, մշա­կու­թա­յին […]

Ազգային

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՍԽՐԱՆՔԸ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ՕՐԵՐԻՆ ՅԵՏԱԴԱՐՁ ՀԱՅԵԱՑՔ

ՀՐԱ­ՆՈՒՇ ՅԱ­ԿՈԲ­ԵԱՆ  Ամէն ան­գամ, երբ մօ­տե­նում է Դեկ­տեմ­բեր ամի­սը, աչ­քե­րիս առ­ջե­ւով մէկ առ մէկ սա­հում են 1988 թուա­կա­նի երկ­րա­շար­ժի հետ կապ­ուած ցա­ւա­լի պատ­կեր­նե­րը, արթ­նա­նում են ող­բեր­գա­կան յի­շո­ղու­թիւն­նե­րը, մտո­րում­նե­րը… 1988թ. Դեկ­տեմ­բե­րի 7-ին բնու­թիւնը մի նոր ող­բեր­գա­կան […]

Ազգային

ԽՈՀԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ.- ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ՝ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԵՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒ ՈՒ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ

ԳԱ­ՐԵ­ԳԻՆ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՊԵ­ՏՈՒՐ­ԵԱՆ Ար­ժէքն ու սրբու­թիւնը իրենց բնոյ­թով կը բնո­րո­շեն իրար, որ կար­ծէք երբ սրբու­թեան մը ար­ժա­նի ըլ­լանք, ար­ժէք կ’ու­նե­նանք ու մեր ինք­նու­թիւնը այդ ար­ժէ­քով կ’ան­մա­հաց­նենք: Կեան­քի մէջ շատ ար­ժէք­ներ կան, որոնք գո­յու­թիւն ու­նին ամէն […]

Արուեստ Եւ Մշակոյթ

ԱՌՆՕ ՊԱՊԱՃԱՆԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Դեկ­տեմ­բեր 12-14-ին, «Առ­նօ Պա­պա­ճան­եան»ի ան­ուան ֆիլ­հար­մո­նիք հա­մեր­գաս­րա­հէն ներս, կա­յա­ցան  «Առ­նօ» մի­ջազ­գա­յին երի­տա­սար­դա­կան մրցոյ­թի եր­կու փու­լե­րը: Մրցոյ­թի նա­խա­գահ­ներն էին Առ­նօ Պա­պա­ճան­եա­նի որ­դին՝ Արան եւ վրա­ցի ծա­նօթ ար­ուես­տա­գէտ Նա­նա Պրեկ­վա­ձէն: Այս­պէս Պա­պա­ճան­եա­նի յի­շա­տա­կի հիմ­նադ­րա­մը կը կա­տա­րէ «Էսթ­րա­տա­յին» […]

Ամերիկահայ

ՀԻՆ ԷՋԵՐ… ԱՊՐՈՂ ԷՋԵՐ .- «ՀԱՅՐԵՆԻՔ»Ի 50-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ (ՄԱՅԻՍ 1-3, 1949) Գրեց՝ ՀԱՄԱՍՏԵՂ

 Կեան­քը հա­ւատք է եւ առող­ջու­թիւն եւ առ­հա­սա­րակ առողջ են այն ազ­գե­րը, որոնք կ’ու­նե­նան կու­սակ­ցու­թիւն­ներ եւ կու­սակ­ցա­կան պայ­քար­ներ:  Պայ­քար է նոյ­նինքն կու­սակ­ցու­թեան գո­յու­թիւնը, եթէ անոր գո­յու­թեան պատ­ճա­ռը իս­կա­կան հա­ւատքն է: Կա­րե­լի է չհա­մա­ձայ­նիլ հա­ւատք­նե­րու հետ եւ […]

No Picture
Խմբագրական

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԱԾ ՍՊԱՍՈՒՄ…

Անց­եալ շա­բա­թա­վեր­ջին, երբ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Հի­լը­րի Քլին­թըն, ըն­կա­լու­չը վերցնե­լով, հե­ռա­ձայ­նեց ՀՀ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նին, պարզ «փրո­թո­քո­լա­յին» զրոյ­ցի մը հա­մար չէր, այլ ան մտադ­րած էր իր զայ­րոյ­թը ար­տա­յայ­տե­լու Սարգս­եա­նի կա­տա­րած վեր­ջին յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն առն­չու­թեամբ: […]

Ամերիկահայ

ԴԵՐԱՍԱՆ ՍԵՊՈՒՀ ՏԷՐ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ ՈՉ ԵՒՍ Է

Եօթ­նե­րորդ ար­ուես­տի աշ­խար­հին մէջ, ծա­նօթ Վալ Էյ­վը­րի անու­նով, 85-ամ­եայ ամե­րի­կա­հայ դե­րա­սան Սե­պուհ Տէր Աբ­րա­համ­եան մա­հա­ցաւ Շա­բաթ, Դեկ­տեմ­բեր 12ին: Ծնած Յու­լիս 14 1924-ին, Ֆի­լա­տելֆ­իա, ան փոքր տա­րի­քէն մի­ա­ցած էր Հայ Երի­տա­սար­դա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան շար­քե­րը: Սե­պուհ, երի­տա­սարդ տա­րի­քէն […]

Top Story

ՀԱՅՐԵՆԻ ԱՄԱՆՈՐ

Ար­տա­սո­վոր եռու­զեռն ու պատ­կե­րը կը սկսի Երե­ւա­նի կեդ­րո­նէն՝ Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կէն, ուր ան­գամ մը եւս քա­նի մը շաբթ­ուայ հա­մար բնա­կու­թիւն հաս­տա­տած է 29 մեթր հա­սա­կով վիթ­խա­րի ծա­ռը՝ զար­դար­ուած ու լու­սա­ւոր­ուած: Հա­յաս­տա­նի տար­բեր շրջան­նե­րէն՝ հե­ռա­ւոր թէ մօ­տա­կայ […]

Top Story

ԱՐՄԷՆ ՌՈՒՍՏԱՄԵԱՆ ԱՒԱՐՏԵՑ ԻՐ ՀՆԳՕՐԵԱՅ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ՝ Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԷՆ ՆԵՐՍ

 Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Գերագոյն մարմնի ներկայացուցիչ Արմէն Ռուստամեան հնգօրեայ այցելութիւն մը կատարեց Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանէն ներս: Նաեւ Հայաստանի Ազգային ժողովի արտաքին յարաբերութիւններու մնայուն յանձնախումբի նախագահ, ընկ. Ռուստամեանի այցելութիւնը սկսաւ Դեկտեմբեր 8-ին եւ աւարտեցաւ 13-ին: Հինգ օրերու […]