ԱԿՆԱՐԿ.- ՅԻՇԵՑՈՒՄ` ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀՈՂ ՉԷ ԳՐԱՒԱԾ

Ս. ՄԱ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ   Հա­յաս­տան-Թուրք­իա հա­մա­ձայ­նա­գիր­նե­րու ստո­րագ­րու­մէն առաջ« բայց մա­նա­ւանդ 10 Հոկ­տեմ­բե­րի հանգր­ուա­նէն աս­դին« ըլ­լա°յ Երե­ւան-Ան­գա­րա գի­ծին վրայ փո­խա­նակ­ուած ակ­նար­կու­թիւն­նե­րուն« ըլ­լա°յ Ար­ցախ­եան հար­ցին վե­րա­բե­րող բա­նակ­ցու­թեանց ըն­թաց­քին« թրքա­կան ու ազեր­ի­ա­կան կող­մե­րը կը...

ՊՈՍԹԸՆԻ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԱԾ «ՉԱՕ»Ն

Եւս մէկ ան­գամ ըմ­բոշխ­նե­ցինք  հայ թատ­րո­նը, զգա­ցինք նրա կեն­սա­տու գե­ղա­գի­տու­թիւնը մեր շնչա­ռու­թեան մէջ: Մե­ծա­գոյն Պոս­թը­նի Հա­մազ­գա­յին Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան ջան­քե­րով, Նո­յեմ­բեր 28ի երե­կոյ­եան ժա­մը 7:00ին, Ուա­թըր­թաու­նի Միջ­նա­կարգ Դպրո­ցում բե­մադր­ուեց...

Ի՞ՆՉ ՓՈԽՈՒԱԾ Է ԵՐԿՈՒ ՀԱԶԱՐ ՏԱՐԻ ԵՏՔ

 »Երբ ժա­մա­նա­կը հա­սաւ« Մար­ի­ամ ծնաւ իր անդ­րա­նիկ որ­դին« խան­ձա­րու­րով պա­տեց եւ մսուր մը մէջ դրաւ« որով­հե­տեւ իրենց հա­մար տեղ չկար իջե­ւա­նին մէջ«: Պարզ« ժուժ­կալ բա­ռեր« աւե­տե­լու հա­մար մե­ծա­գոյն դէպ­քը մարդ­կու­թեան...

ԱՐՄԷՆ ՌՈՒՍՏԱՄԵԱՆ ՖԻԼԱՏԵԼՖԻՈՅ ՄԷՋ

ԱՍ­ՊԵՏ ՊԱ­ԼԱՆ­ԵԱՆ (Հայացուց՝ ՆԱ­ՅԻ­ՐԻ ՊԱ­ԼԱՆ­ԵԱՆ) Դեկ­տեմ­բեր 10ին, Ֆի­լա­տելֆ­իոյ Հայ­կա­կան Գա­ղու­թը պա­տե­հու­թիւնը ու­նե­ցաւ հան­դի­պե­լու եւ ունկնդ­րե­լու ըն­կեր Ար­մէն Ռուս­տամ­եա­նին:  Ան­տե­սե­լով ցուր­տը, մօ­տա­ւո­րա­պէս յի­սուն ան­ձեր ներ­կայ եղան »Սի­րուն­եան« Կեդ­րոն: Զրոյց-դա­սա­խօ­սու­թեան ըն­թաց­քին, ան...

ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 119-ՐԴ ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ ԳԼԽԱՒՈՐ ԲԱՆԱԽՕՍ՝ ԸՆԿ. ԱՐՄԷՆ ՌՈՒՍՏԱՄԵԱՆ

ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա. ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ [caption id="attachment_2719" align="alignleft" width="300" caption="Հոծ բազմութիւն մը ներկայ եղաւ Արմէն Ռուստամեանի ելոյթին"][/caption] Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Նիւ Եոր­քի »Ար­մէն Գա­րօ« եւ Նիւ Ճըրզիի »Դրօ« կո­մի­տէ­ու­թիւն­նե­րու« Կի­րա­կի Դեկ­տեմ­բեր 13« 2009ին Նիւ...

ԳՐԻԳՈՐ ԶԱՏՈՒՐԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

  Նիւ Ճըրզիի մեր գա­ղու­թը լա­ւա­պէս կը ճանչ­նար Գրի­գոր Զա­տուր­եա­նը: Մեզ­մէ շա­տեր բազ­միցս ներ­կայ գտնուած են Գրի­գո­րի եւ իր սի­րե­լի տիկ­նոջ Յաս­մի­կի բնա­կա­րա­նը, ուր անոնք սրտբաց հիւ­րըն­կա­լած են, մեր շրջա­նը...

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՍԽՐԱՆՔԸ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ՕՐԵՐԻՆ ՅԵՏԱԴԱՐՁ ՀԱՅԵԱՑՔ

ՀՐԱ­ՆՈՒՇ ՅԱ­ԿՈԲ­ԵԱՆ  Ամէն ան­գամ, երբ մօ­տե­նում է Դեկ­տեմ­բեր ամի­սը, աչ­քե­րիս առ­ջե­ւով մէկ առ մէկ սա­հում են 1988 թուա­կա­նի երկ­րա­շար­ժի հետ կապ­ուած ցա­ւա­լի պատ­կեր­նե­րը, արթ­նա­նում են ող­բեր­գա­կան յի­շո­ղու­թիւն­նե­րը, մտո­րում­նե­րը… 1988թ. Դեկ­տեմ­բե­րի...

ԽՈՀԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ.- ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ՝ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԵՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒ ՈՒ ՍՐԲՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ

ԳԱ­ՐԵ­ԳԻՆ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՊԵ­ՏՈՒՐ­ԵԱՆ [caption id="attachment_2706" align="alignleft" width="300" caption="գործ՝ Ռուզաննա Գալուստեանի"][/caption] Ար­ժէքն ու սրբու­թիւնը իրենց բնոյ­թով կը բնո­րո­շեն իրար, որ կար­ծէք երբ սրբու­թեան մը ար­ժա­նի ըլ­լանք, ար­ժէք կ’ու­նե­նանք ու մեր ինք­նու­թիւնը...

ԱՌՆՕ ՊԱՊԱՃԱՆԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Դեկ­տեմ­բեր 12-14-ին, «Առ­նօ Պա­պա­ճան­եան»ի ան­ուան ֆիլ­հար­մո­նիք հա­մեր­գաս­րա­հէն ներս, կա­յա­ցան  «Առ­նօ» մի­ջազ­գա­յին երի­տա­սար­դա­կան մրցոյ­թի եր­կու փու­լե­րը: Մրցոյ­թի նա­խա­գահ­ներն էին Առ­նօ Պա­պա­ճան­եա­նի որ­դին՝ Արան եւ վրա­ցի ծա­նօթ ար­ուես­տա­գէտ Նա­նա Պրեկ­վա­ձէն: Այս­պէս Պա­պա­ճան­եա­նի...

ՀԻՆ ԷՋԵՐ… ԱՊՐՈՂ ԷՋԵՐ .- «ՀԱՅՐԵՆԻՔ»Ի 50-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ (ՄԱՅԻՍ 1-3, 1949) Գրեց՝ ՀԱՄԱՍՏԵՂ

 Կեան­քը հա­ւատք է եւ առող­ջու­թիւն եւ առ­հա­սա­րակ առողջ են այն ազ­գե­րը, որոնք կ’ու­նե­նան կու­սակ­ցու­թիւն­ներ եւ կու­սակ­ցա­կան պայ­քար­ներ:  Պայ­քար է նոյ­նինքն կու­սակ­ցու­թեան գո­յու­թիւնը, եթէ անոր գո­յու­թեան պատ­ճա­ռը իս­կա­կան հա­ւատքն է: Կա­րե­լի...
Social profiles