ԱՐՑԱԽԻ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԹԵԱՆ 20-ԱՄԵԱԿԸ

ԱՐ­ՄԷՆ ՏՕ­ՆՈՅ­ԵԱՆ Ար­ցա­խի ազա­տագ­րու­թեան 20ամ­եա­կը իր ամ­բող­ջա­կա­նու­թեան հա­սաւ, երբ 1992 Մա­յիս 8ին Շու­շին եկաւ մեր ազա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի պատ­մու­թեան անա­ւարտ էջը նոր յաղ­թա­նա­կով ոս­կե­զօ­ծե­լուի: Մե­զի հա­մար կա­րե­ւոր թուա­կան­ներ են ազա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի...

ԵՐԵՒԱՆԻ ԳԵՐ-ԵՐԹԵՒԵԿԸ

Երե­ւա­նի մէջ, մի­ջին հա­շուով օրա­կան քա­ռա­սուն հա­զար ու­ղե­ւոր կ’եր­թե­ւե­կէ: Անոնց տրա­մադ­րու­թեան տակ դրուած են զա­նա­զան փո­խադ­րա­մի­ջոց­ներ, որոնց կար­գին գրե­թէ երեք հա­զա­րի հաս­նող թաք­սի, 360 փո­խադ­րա­կառք, ութ­սուն ելեկտ­րա­կա­նու­թեամբ բա­նող կառ­քեր՝ ելեկտ­րա­կառ­քեր,...

ԻՐԱՐՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹԵԱՆ… ԱՆՀԱՍԿԱՑՈՂՈՒԹԻՒՆ

Միայն պատ­մա­կան բնոյթ չու­նէր Հա­սան Ճե­մա­լի այ­ցե­լու­թիւնը, Մա­սա­չու­սէ­ցի «Փոքր Հա­յաս­տան - Լի­թըլ Ար­մին­իաե շրջա­նը՝ Ուա­թըր­թաուն: Պարզ տե­սակ­ցու­թիւն մըն ալ չէր, ոչ ալ զբօ­սաշր­ջիկ այ­ցե­լու­թիւն մը: Ար­դա­րեւ, 1922-ին, Վրաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղաք Թիֆ­լի­սի...

ԿԱՌՉԱԾ ՇՈՒՇԻԻ ՎԵՐԱՇԻՆՄԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԻՆ

Գո­հա­բա­նու­թեան օր­ուան առ­թիւ կա­տար­ուած նուի­րա­տուու­թիւն­նե­րու ար­դիւն­քը կը փաս­տէ թէ, Սփիւռք­եան այլ գաղ­թօ­ճախ­նե­րու նման, ամե­րի­կա­հա­յու­թիւնն ալ կառ­չած մնա­ցած էր Շուշիի վե­րա­շին­ման գա­ղա­փա­րին, պարզ եւ մէ­կին Ար­ցա­խի վար­դին՝ Շուշի­ին, որուն հա­մար յատ­կաց­ուած...

ԽՈՀԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ.- ԳԻՏՆԱԼ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ, ՆՈՐ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԿԵՐՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ԳԱ­ՐԵ­ԳԻՆ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՊԵ­ՏՈՒՐ­ԵԱՆ  Գա­րե­գին Քա­հա­նայ Պե­տուր­եան (աւա­զա­նի անու­նով Հրայր), ծնած է 1983-ին, Քե­սապ: Նախ­նա­կան կրթու­թիւնը ստա­ցած է «Քե­սա­պի Ազ­գա­յին Ու­սում­նա­սի­րաց Մի­աց­եալ Վար­ժա­րանեէն ներս: 1995-ին յա­ճա­խած է Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան...

ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ ԿԸ ԳՐԵՆ.- Ի՞ՆՉՈՒ

1950ական թուա­կան­նե­րու վեր­ջե­րը, երբ ես հա­զիւ 5-6 տա­րե­կան էի, լաւ կը յի­շեմ, որ առա­ջին ան­գամ  ըլ­լա­լով, ընտր­եալ եւ առանձ­նաշ­նորհ­եալ անձ­նա­ւո­րու­թիւն­ներ, որ որոշ կու­սակ­ցու­թեան կը պատ­կա­նէ­ին Հա­լէ­պէն Հա­յաս­տան գա­ցին շո­գե­նա­ւով:  Հրաշք...

ԼՈՒՐԵՐ ՏԻԹՐՈՅԹԷՆ.- ՍՈՒՐԲ ՍԱՐԳԻՍ ՀԱՅՈՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՏԱՐԵԴԱՐՁ

[caption id="attachment_2646" align="alignleft" width="150" caption="Բարձրաշնորհ Տ. Օշական Արքպ Չօլոյեան"][/caption]  Հոկ­տեմ­բեր 4, 2009-ին, Մի­շի­կը­նի Տիր­պորն քա­ղա­քին մէջ գտնուող Սուրբ Սար­գիս եկե­ղեց­ւոյ հիմ­նադ­րու­թեան 47-րդ, տա­րե­դար­ձին առ­թիւ, թե­մի Առաջ­նորդ՝ Բրձշ. Տ. Օշա­կան Արքպ....

ՓՐՈՎԻՏԸՆՍԻ ԳԱՂՈՒԹԸ ՏՕՆԵՑ Հ.Յ.Դ.-Ի ՕՐԸ

Կի­րա­կի, Հոկ­տ.18ին, Փրո­վի­տեն­սի  Սուրբ Վար­դա­նանց Եկե­ղեց­ւոյ Հայ­կա­կան Սրա­հէն ներս, Հ.Յ.Դ.-ի օր տօն­ուե­ցաւ, հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ Փրո­վի­տըն­սի “Քրիս­տա­փոր” կո­մի­տէ­ու­թեան: Յե­ղա­փո­խա­կան եր­գե­րու կող­քին, օր­ուան ծրա­գի­րը կÿընդգր­կէր տե­սա­նե­րիզ­նե­րու ցու­ցադ­րու­թիւն, ի յի­շա­տակ հե­րոս­նե­րու ու յաղ­թա­նակ­նե­րու, ինչ­պէս...

ԽՈՀԵՐ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ.- ՀԱՅ ԼԵԶՈՒ՝ ԵՐԱՇԽԻՔ ՀԱՅ ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ

ԳԱ­ՐԵ­ԳԻՆ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՊԵ­ՏՈՒՐ­ԵԱՆ  Այս նիւ­թին եւ այլ նմա­նօ­րի­նակ էա­կան նիւ­թե­րու  շուրջ խօ­սիլն ու խորհր­դա­ծե­լը, կար­ծէք մեր ներ­կայ ժա­մա­նակ­նե­րուն դար­ձած է ձանձ­րոյթ պատ­ճա­ռող կամ ժա­մա­նա­կավ­րէպ ար­ծար­ծում­ներ: Հայ ժո­ղո­վուր­դի ինք­նու­թիւնը պա­հող, նկա­րա­գի­րը...

ԿԱՐԾԻՔՆԵՐ.- ԵՆԹԱՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ՅԱՂԹԱՆԱԿ ՄԸՆ Է ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՔԵՄԱԼԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ

Արա Սանճ­եան, (Թարգ. Ն. Պարսումեան)  Դոկտ. Արա Սանճ­եան, Հայ­կա­կան եւ Մի­ջին Արե­ւել­եան պատ­մու­թիւն­նե­րու դա­սախօս, եւ Տիր­պորն քա­ղա­քի Մի­շի­կը­նի Հա­մալ­սա­րա­նի Հայ­կա­կան Ու­սում­նա­սի­րա­կան Կեդ­րո­նի տնօ­րէն, ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու մա­սին կը յայտ­նէ հե­տեւ­եա­լը.- Հա­մա­ձայ­նիլ այս...
Social profiles