ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ ԱՏԱՆԱՅԻ ՋԱՐԴԻ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

 Հոկ­տեմ­բեր 28-ի երե­կոյ­եան, Մե­ծի Տանն  Կի­լիկ­իոյ Մայ­րա­վան­քին (Լի­բա­նան) մէջ, սկսաւ Ատա­նա­յի Ջար­դի 100-Ամ­եա­կին նուիր­ուած շա­բա­թը, բարձր հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Արամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սին: Մայ­րա­վան­քի շրջա­փա­կին մէջ, Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը բա­ցու­մը կա­տա­րեց Ատա­նա­յի կո­տո­րա­ծի 100-Ամ­եա­կին...

ՃՇԴԵՆՔ ՄԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

ՏՈՔԹ. ԱՐԱ ԳԱԲՐԻ­ԷԼ­ԵԱՆ  Մտա­ւո­րա­կան« գրող »Բա­գին«ի խմբա­գիր Յա­կոբ Պալ­եա­նը՝ առանց ըսե­լի­քը ծամծ­մե­լու« բա­ւա­կան եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր« մա­մու­լի մի­ջո­ցաւ հան­րու­թեան ու­շադ­րու­թեա­նը կը յանձ­նէ հե­տեւ­եալ պարզ եւ սա­կայն յա­ճախ ան­տես­ուած ճշմար­տու­թիւն­ներ«...

ՏԻԹՐՈՅԹԻ Հ.Ե.Դ.-Ի «ԳՈԲԵՌՆԻԿ ԴԱՆՏՐՃԵԱՆ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ԵՐԷՑ ԱՆԴԱՄՆԵՐՈՒ «ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ…

 Տիթ­րոյ­թի »Գո­բեռ­նիկ Դանտրճ­եան« Հ.Ե.Դ.-ի երէց ան­դամ­ներ՝  Անուշ Մար­տիկ­եան  (Ատամ­նա­բու­ժու­թեան ու­սա­նող), Շանթ Տէ­միրճ­եան (Հո­գե­բու­ժու­թեան ու­սա­նող), Ճէ­քի Չօփճ­եան (Առեւտ­րա­կան ճիւ­ղի ու­սա­նող) եւ Առա­քել Չօփճ­եան (Վկայ­եալ մաս­նա­գէտ թան­կա­գին քա­րե­րու եւ ոս­կե­րիչ) եւ Ա.Մ.Ն....

ԽՈԺՈՌՆԻԻ ԱՌՕՐԵԱՅԷՆ…

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Լո­ռի գա­ւա­ռի հիւ­սի­սա­յին սահ­մա­նա­մերձ շրջա­նի գիւ­ղե­րէն է Խո­ժոռ­նին: Բրդա­ձո­րին, Ծփին, Օփ­րէ­թին, Խոխ­մե­լին, Շա­նախչի­ին եւ Ախքի­որփի­ին նման, Խո­ժոռ­նին մաս կը կազ­մէ Վրա­ստա­նի սահ­մա­նա­յին Քվե­մօ-Քարթ­լի շրջա­նին: Այն­պի­սի ահա­ւոր կա­ցու­թիւն...

Հ.Յ.Դ. ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԵՒ ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԵՒ ԱՒՍՏՐԱԼԻՈՅ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

 Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան Ամե­րիկ­եան ցա­մա­քա­մա­սի եւ Աւստ­րալ­իոյ մար­մին­նե­րը Ուր­բաթ, Հոկ­տեմ­բե­ր 30-էն Կի­րա­կի, Նո­յեմ­բեր 1, 2009, Պուէ­նոս Այ­րէ­սի մէջ, Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի հրա­ւէ­րով գու­մա­րե­ցին խորհր­դակ­ցա­կան ժո­ղով մը: Հա­րա­ւա­յին Ամե­րի­կա­յի (Ար­ժան­թին, Ու­րուկ­ուայ եւ...

ԱՏԱՆԱՅԻ ՋԱՐԴԻ 100-ԱՄԵԱԿ.- ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆԸ ԹՈՒՐՔԻԱՅԷՆ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԷ

Հոկտեմբեր 28-30, 2009-ին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կազմակերպութեամբ եւ նախագահութեամբ Արամ Ա. Կաթողիկոսին« տեղի ունեցաւ միջազգային համագումար մը «Կիլիկեան Աղէտ»ին՝ Ատանայի ջարդին հարիւրամեակին առթիւ: Որպէս իրաւատէրը Ատանայի ու շրջակայ քաղաքներու...

ՄԱՄԼՈՅ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Հոկտեմբեր 28, 2009-ին, Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի Երեւանի «Քրիստափոր Միքայէլեան» կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ միջկուսակցական բարձրագոյն մակարդակի հանդիպում: Հանդիպումին մասնակցեցան Սոցիալ դեմոկրատ Հնչակեան կուսակցութեան Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ Սեդրակ Աճեմեան, Ռամկավար ազատական կուսակցութեան...
Social profiles