«ԱՅՍՔԱՆ ԶԻՋՈՒՄՆԵՐԻՑ ՅԵՏՈՅ, ԳՈՆԷ ԳՆԴԱԿԸ ՄԵՐ ԴԱՇՏՈՒՄ ՊԷՏՔ Է ԼԻՆԷՐ» ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՑ ՆԱԽԿԻՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՎԱՐԴԱՆ ՕՍԿԱՆԵԱՆ

[caption id="attachment_3566" align="alignleft" width="150" caption="ՎԱՐԴԱՆ ՕՍԿԱՆԵԱՆ"][/caption] Հ.- Պա­րո°ն Օս­կան­եան, Հա­յաս­տա­նի հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան շրջա­նակ­նե­րի ու­շադ­րու­թիւնն այժմ կար­ծես թէ սե­ւեռ­ուած է հայ-թր­քա­կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րի վա­ւե­րաց­ման փու­լին: Բայց արդ­եօ՞ք այդ ու­շադ­րու­թիւնն այ­լեւս աւե­լորդ չէ, եւ...

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- Ո՞Վ Է… ԼԵՌ ԿԱՄՍԱՐ (1888-1965)

 Վեր­ջերս, Նիւ Եոր­քի Հա­մազ­գա­յին Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թիւնը վե­րընտ­րեց  իր վար­չա­կան կազ­մը: Միու­թեան շար­քե­րը ան­ցան մօտ տա­սը երի­տա­սարդ-ու­հի­ներ, որոն­ցից ոմանք ան­մի­ջա­պէս Գրա­կան Յանձ­նախմ­բի մաս կազ­մե­ցին, եւ առա­ւել  փոր­ձա­ռու­թիւն ձեոք...

ՇԻՔԱԿՈՅԻ ՄԷՋ «ԱՆՑՈՂԻԿԸ ԵՒ ԱՆԺԱՄԱՆՑԵԼԻՆ» ԳՐԱԳԷՏ Մ. ՊՉԱՔՃԵԱՆԻ ԳՈՐԾԻ ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ

[caption id="attachment_2527" align="alignleft" width="300" caption="Կը կատարուի «Անցողիկը եւ Անժամանցելին» գիրքին գինեձօնը"][/caption] Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Շի­քա­կո­յի Հա­մազ­գա­յին Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան գրա­կան յանձ­նա­խում­բի« Կի­րա­կի Հոկ­տեմ­բեր 18« 2009ի յետ­մի­ջօ­րէ­ին« Հայ Կեդ­րո­նի Շահ­նա­զար­եան սրա­հին մէջ...

ՏԻԹՐՈՅԹԻ Հ.Բ.Ը.Մ-Ի «ԱԼԵՔ ԵՒ ՄԱՐԻ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ» ԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 40-ԱՄԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ

Ստո­րեւ, լոյս կ’ըն­ծա­յենք Տիթ­րոյ­թի մեր թղթա­կից Անդ­րա­նիկ Գա­րա­տօլ­եա­նի մէկ թղթակ­ցու­թիւնը, տեղ­ւոյն Հ.Բ.Ը.Մ.ի »Ալեք եւ Մա­րի վարժա­րան«ի 40-ամ­եայ յո­բե­լի­նա­կա­նին առ­թիւ: »Հայ­րե­նիք« յա­ջո­ղու­թիւն կը մաղ­թէ սոյն կրթօ­ճա­խին, իր կա­տա­րած կրթա­կան եւ ազ­գա­պահ­պան­ման...

ՏԵՐԵՒԱԹԱՓ.- ԱՐԱ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Խունկ ու մոմ ան­թա­ռամ եղ­բայր Արա Մար­կոս­եա­նի յի­շա­տա­կին: Անոր հա­մար էա­կան էին Հ.Մ.Ը.Մ.ակա­նի կեն­ցաղն ու գա­ղա­փա­րա­բա­նու­թիւնը, որոնց­մով լա­ւա­պէս պատ­րաստ­ուած, կրցաւ դէմ դնել ամէն տե­սա­կի դժուա­րու­թիւն­նե­րու: Ան ամէ­նայն անձն­ուիրու­թեամբ միու­թեան ծա­ռա­յեց...

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԺՈՂՈՎ ՓՐՈՎԻՏԵՆՍԻ ՄԷՋ

Ուր­բաթ Հոկ­տեմ­բեր 16, 2009ին, Ա.Մ. Նա­հանգ­նե­րու, Րոտ Այ­լընտ նա­հան­գի, Փրո­վի­տենս քա­ղա­քի Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան Եփ­րատ եկե­ղեց­ւոյ մէջ գու­մար­ուե­ցաւ Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան հա­մաշ­խար­հա­յին խոր­հուր­դի գոր­ծա­դիր յանձ­նա­խում­բի տա­րե­կան ժո­ղո­վը:  Խոր­հուր­դը կազ­մող 7 կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րէն ներ­կայ...

ՀԱՅ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ.- ՊԱՇԱՐՈՒԱԾ ՉԱՆԱԽՉԻՆ

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի  Հա­զիւ 16 գա­րուն­ներ բո­լո­րած Արէն Կոն­եա­նը (նկար 2) դեռ անձ­նա­գիր չու­նի, իսկ ձեռք բե­րե­լու հա­մար պէտք է յա­տուկ ոդի­սա­կան­նե­րու դի­մէ, որ­պէս­զի հաս­նի իր նպա­տա­կին: Ան կ'ապ­րի հայ-վրա­ցա­կան...

ՃՈՆ ՄԸՔՔԷՅՆԻ ԱՐՏԱՅԱՅՏՈՒԹԻՒՆԸ Ի ՆՊԱՍՏ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ

 Վերջերս, Թիֆլիսի (Վրաստան) մէջ կատարուած հարցազրոյցի մը ընթացքին, Ծերակուտական եւ վերջին նախագահական ընտրութիւններուն թեկնածու Ճոն ՄըքՔէյն (Հանրապետական - Արիզոնա) յայտնեց թէ ստոյգ փաստեր կան թէ 1915-ին կատարուած հայերուն ջարդը, կանխամտածուած...

«ԲՌՆԱԳՐԱՒՈՒԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ ԿԸ ՊԱՏԿԱՆԻՆ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻՆ» ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ԿԻՒԼ

Անգարայի մէջ, միջազգային ռազմավարական հետազօտութիւններու խորհուրդի շէնքի բացման արարողութեան ընթացքին, Թուրքիոյ նախագահ Ապտուլլահ Կիւլ« խօսք առնելով, անդրադարձաւ Արցախի մասին: «Անշուշտ Ղարաբաղի խնդրի կապակցութեամբ տարբեր քննարկումներ կան: Սակայն Ատրպէյճանէն գրաւուած հողերը...

«ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ»Ի ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ԱՌԹԻՒ.- ԴԷՊԻ ՆՈՐ ՅԱՌԱՋԽԱՂԱՑՔ

Զգա­լի էր ստեղծ­ուած պա­րա­պու­թիւնը: Պա­րա­պու­թիւն մը, հա­յա­տառ թեր­թի մը բա­ցա­կա­յու­թեան ստեղ­ծած պա­րա­պու­թիւնը, որուն տե­ւո­ղու­թիւնը եղաւ գրե­թէ հինգ ամիս: Պա­րա­պու­թիւն մը, որ մտա­հո­գեց նոյ­նիսկ դժուա­րու­թեամբ հա­յե­րէն կար­դա­ցող եւ­րո­պա­ծին հա­յոր­դին: Պա­րա­պու­թիւն մը,...
Social profiles