ՆԻՒ ԵՈՐՔ – ՆԻՒ ՃԸՐԶԻ .- ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՄԷԿ ԱԶԳ, ՄԷԿ ՄՇԱԿՈՅԹ» ՁԵՌՆԱՐԿԸ՝ ՇՌՆԴԱԼԻՑ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

p2-3 Finale-2

Լուսանկարը՝  Հաուըրտ Թորոսեանի

Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան Շրջա­նի Հա­մազ­գա­յի­նի «Մէկ Ազգ, Մէկ Մշա­կոյթ» ձեռ­նար­կը կա­մուրջ մը եղաւ բազ­մա­թիւ առում­նե­րով: Եղաւ նա­եւ կապ մը՝  անց­եա­լի մեր մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան եւ ներ­կայ սե­րունդ­նե­րուն մի­ջեւ: Եղաւ փա­պու­ղի մը՝ ներ­կա­յի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ար­գա­սի­քին եւ գա­լիք սե­րունդ­նե­րուն մի­ջեւ, Հա­յաս­տա­նի եւ Սփիւռ­քի մի­ջեւ, հա­յու­թեան եւ աշ­խար­հի մի­ջեւ, հա­յաշ­խար­հի տար­բեր հա­ւա­քա­կա­նու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ եւ անոնց ընդ­մէ­ջէն, զա­նոնք բաղ­կաց­նող տար­բեր հատ­ուած­նե­րու մի­ջեւ:

Ներ­կա­նե­րը ակա­նա­տես եղան թէ «Մէկ Ազգ, Մէկ Մշա­կոյթ»ով, Հա­մազ­գա­յի­նը նե­ցուկ եւ մղիչ ուժ մըն է մտա­ւո­րա­կա­նու­թեան եւ ար­ուես­տա­գէտ­նե­րուն, թէ° Սփիւռ­քի եւ թէ° հայ­րե­նի­քի« մա­նա­ւանդ երի­տա­սարդ տա­ղանդ­նե­րուն եւ անոնց մտա­ւո­րա­կան եւ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ճի­գե­րուն: Ակն­դի­րը նա­եւ քա­ջա­տեղ­եակ եղաւ թէ Հա­մազ­գա­յի­նը նե­ցուկ կը կանգ­նի այն հնոց­նե­րուն« ուր հայ մշա­կոյ­թի ապա­գայ դար­բին­նե­րը կը դաստ­ի­ա­րակ­ուին ու թրծուին վար­ժա­րան­նե­րուն, ար­ուես­տի դպրոց­նե­րուն, հա­մալ­սա­րան­նե­րուն մէջ:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*