«ԱՅՍՔԱՆ ԶԻՋՈՒՄՆԵՐԻՑ ՅԵՏՈՅ, ԳՈՆԷ ԳՆԴԱԿԸ ՄԵՐ ԴԱՇՏՈՒՄ ՊԷՏՔ Է ԼԻՆԷՐ» ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՑ ՆԱԽԿԻՆ ՆԱԽԱՐԱՐ ՎԱՐԴԱՆ ՕՍԿԱՆԵԱՆ

[caption id="attachment_3566" align="alignleft" width="150" caption="ՎԱՐԴԱՆ ՕՍԿԱՆԵԱՆ"][/caption] Հ.- Պա­րո°ն Օս­կան­եան, Հա­յաս­տա­նի հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան շրջա­նակ­նե­րի ու­շադ­րու­թիւնն այժմ կար­ծես թէ սե­ւեռ­ուած է հայ-թր­քա­կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րի վա­ւե­րաց­ման փու­լին: Բայց արդ­եօ՞ք այդ ու­շադ­րու­թիւնն այ­լեւս աւե­լորդ չէ, եւ...

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- Ո՞Վ Է… ԼԵՌ ԿԱՄՍԱՐ (1888-1965)

 Վեր­ջերս, Նիւ Եոր­քի Հա­մազ­գա­յին Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թիւնը վե­րընտ­րեց  իր վար­չա­կան կազ­մը: Միու­թեան շար­քե­րը ան­ցան մօտ տա­սը երի­տա­սարդ-ու­հի­ներ, որոն­ցից ոմանք ան­մի­ջա­պէս Գրա­կան Յանձ­նախմ­բի մաս կազ­մե­ցին, եւ առա­ւել  փոր­ձա­ռու­թիւն ձեոք...

ՇԻՔԱԿՈՅԻ ՄԷՋ «ԱՆՑՈՂԻԿԸ ԵՒ ԱՆԺԱՄԱՆՑԵԼԻՆ» ԳՐԱԳԷՏ Մ. ՊՉԱՔՃԵԱՆԻ ԳՈՐԾԻ ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ

[caption id="attachment_2527" align="alignleft" width="300" caption="Կը կատարուի «Անցողիկը եւ Անժամանցելին» գիրքին գինեձօնը"][/caption] Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Շի­քա­կո­յի Հա­մազ­գա­յին Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան գրա­կան յանձ­նա­խում­բի« Կի­րա­կի Հոկ­տեմ­բեր 18« 2009ի յետ­մի­ջօ­րէ­ին« Հայ Կեդ­րո­նի Շահ­նա­զար­եան սրա­հին մէջ...

ՏԻԹՐՈՅԹԻ Հ.Բ.Ը.Մ-Ի «ԱԼԵՔ ԵՒ ՄԱՐԻ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ» ԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 40-ԱՄԵԱՅ ՅՈԲԵԼԵԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ

Ստո­րեւ, լոյս կ’ըն­ծա­յենք Տիթ­րոյ­թի մեր թղթա­կից Անդ­րա­նիկ Գա­րա­տօլ­եա­նի մէկ թղթակ­ցու­թիւնը, տեղ­ւոյն Հ.Բ.Ը.Մ.ի »Ալեք եւ Մա­րի վարժա­րան«ի 40-ամ­եայ յո­բե­լի­նա­կա­նին առ­թիւ: »Հայ­րե­նիք« յա­ջո­ղու­թիւն կը մաղ­թէ սոյն կրթօ­ճա­խին, իր կա­տա­րած կրթա­կան եւ ազ­գա­պահ­պան­ման...

ՏԵՐԵՒԱԹԱՓ.- ԱՐԱ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Խունկ ու մոմ ան­թա­ռամ եղ­բայր Արա Մար­կոս­եա­նի յի­շա­տա­կին: Անոր հա­մար էա­կան էին Հ.Մ.Ը.Մ.ակա­նի կեն­ցաղն ու գա­ղա­փա­րա­բա­նու­թիւնը, որոնց­մով լա­ւա­պէս պատ­րաստ­ուած, կրցաւ դէմ դնել ամէն տե­սա­կի դժուա­րու­թիւն­նե­րու: Ան ամէ­նայն անձն­ուիրու­թեամբ միու­թեան ծա­ռա­յեց...

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԺՈՂՈՎ ՓՐՈՎԻՏԵՆՍԻ ՄԷՋ

Ուր­բաթ Հոկ­տեմ­բեր 16, 2009ին, Ա.Մ. Նա­հանգ­նե­րու, Րոտ Այ­լընտ նա­հան­գի, Փրո­վի­տենս քա­ղա­քի Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան Եփ­րատ եկե­ղեց­ւոյ մէջ գու­մար­ուե­ցաւ Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան հա­մաշ­խար­հա­յին խոր­հուր­դի գոր­ծա­դիր յանձ­նա­խում­բի տա­րե­կան ժո­ղո­վը:  Խոր­հուր­դը կազ­մող 7 կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րէն ներ­կայ...

ՀԱՅ-ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆ.- ՊԱՇԱՐՈՒԱԾ ՉԱՆԱԽՉԻՆ

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի  Հա­զիւ 16 գա­րուն­ներ բո­լո­րած Արէն Կոն­եա­նը (նկար 2) դեռ անձ­նա­գիր չու­նի, իսկ ձեռք բե­րե­լու հա­մար պէտք է յա­տուկ ոդի­սա­կան­նե­րու դի­մէ, որ­պէս­զի հաս­նի իր նպա­տա­կին: Ան կ'ապ­րի հայ-վրա­ցա­կան...
Social profiles