ԼՈՒՐԵՐ ՖԻԼԱՏԵԼՖԻՈՅ ՀԱՅ ՔՈՅՐԵՐՈՒ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ

Սեպ­տեմ­բեր ամս­ուայ վեր­ջե­րը, Անա­րատ Յղու­թեան Հայ Քոյ­րե­րու Մի­ա­բա­նու­թեան Ըն­դհա­նուր Մե­ծա­ւո­րու­հի Մայ­րը՝ Մայր Եւ­տոքս­իա Քէ­շիշ­եան, իր երկ­րորդ այ­ցե­լու­թիւնը տուաւ Հայ Քոյ­րե­րու Վար­ժա­րա­նին: Ան հան­դի­պում ու­նե­ցաւ Ու­սուց­չա­կան Կազ­մին, վար­ժա­րա­նիս բո­լոր Վար­չա­կան Խոր­հուր­դի...

ՖԼՈՐԻՏԱՅԻ ՄԷՋ Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի 34 -ՐԴ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

  Լու­սանա­կար­ներ                                                                                                                                                                                                                     Պե­տօ Տէր Պետ­րոս­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Արե­ւել­եան շրջա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կա­ռոյ­ցը երեք օրերու ըն­թաց­քին գու­մա­րեց իր 34-րդ Շրջա­նա­յին Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղո­վը« Հոկ­տեմ­բեր 9-11« Ֆլո­րի­տա­յի Օշըն Սքայ Րի­զորդ պան­դո­կին մէջ« Ուա­շինկ­թը­նի«...

ՀԱՄԱՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՀԱՅԸ

ՀՐԱՅՐ ՃԷ­ՊԷՃ­ԵԱՆ   Անունս շատ հայ­կա­կան է, ու­րախ եմ ատոր հա­մար եւ՝ հպարտ: Բայց եւ այն­պէս ոչ հա­յե­րուն հա­մար անունս հնչե­լը բա­ւա­կան բարդ է ու դժուար: Տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին, ամէն ան­գամ...

ԾԵՐԱԿՈՅՏԻ ՕՐԻՆԱԳԻԾԸ ԿԸ ԽԱՌՆԷ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵՐԸ ԱՆԳԱՐԱՅԻ ԵՒ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ, ԵՒ ԱՆԿԷ ԱՆԴԻՆ

ՅԱ­ՐՈՒԹ ՍԱ­ՍՈՒՆ­ԵԱՆ   Հոկ­տեմ­բեր 21ին Հա­յաս­տան-Թուրք­իա ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը վա­ւե­րաց­ման հա­մար թրքա­կան խորհր­դա­րա­նին ներ­կա­յաց­նե­լու ըն­թաց­քին, ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ահ­մէթ Տա­ւու­թօղ­լու բա­ցա­յայ­տեց իր կա­ռա­վա­րու­թեան իս­կա­կան մտադ­րու­թիւնը:  Տա­ւու­թօղ­լու նշեց, թէ Հա­յաս­տա­նի կող­մէ հա­մա­ձայ­նու­թեան ըն­դու­նու­մը,...

ԹԷՔԷԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵՑ ԴՈԿՏ. ԶԱՒԷՆ ԵԿԱՒԵԱՆԸ

Հոկ­տեմ­բեր 21-ին, Երե­ւա­նի մէջ »Թէ­քէ­եան« Մշա­կու­թա­յին Միու­թիւնը, պար­գե­ւատ­րեց »Գա­լուստ Կիւլ­պէնկ­եան« հիմ­նար­կի հայ­կա­կան բա­ժան­մուն­քի տնօ­րէն դոկտ. Զա­ւէն Եկաւ­եա­նը, »Ադա­ման­դա­կուռ Արա­րատ« շքան­շա­նով: Ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնուած են բազմաթիւ մտա­ւո­րա­կան­ներ: Յա­կոբ Աւե­տիք­եան պատ­շա­ճօ­րէն ներ­կա­յա­ցուց...

ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՄՊԻՈՆԻ ԲԱՑՈՒՄ ԼՈՆՏՈՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԷՆ ՆԵՐՍ

[caption id="attachment_2433" align="alignright" width="300" caption="Լոնտոնի համալսարանի Արեւելեան եւ Ափրիկեան ուսումնասիրութիւններու հիմնարկի մուտքը"][/caption]«Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկի տեսուչ Պրն. Մարթին Եսայեան եւ իր կողակիցը  Երեք­շաբ­թի, Հոկ­տեմ­բեր 27, 2009-ի երե­կոյ­եան, Լոն­տո­նի Հա­մալ­սա­րանէն ներս Հա­յա­գի­տա­կան...

ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ՏԱՒՈՒԹՕՂԼՈՒԻՆ

ԱՐԱ ՊԱՊԵԱՆ  »Մո­տուս վիւեն­տի« կեդ­րո­նի ղե­կա­վար   Մե­ծար­գոյ պա­րոն նա­խա­րար, Հե­տաքրք­րու­թեամբ կար­դա­ցի սոյն թուա­կա­նի Հոկ­տեմ­բե­րի 21ին Թուրք­իոյ Հան­րա­պե­տու­թեան խորհր­դա­րա­նում Ձեր ար­տա­սա­նած ելոյ­թի տեքս­տը: Տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րը խառն էին: Սա­կայն հիմ­նա­կան զգա­ցումն այն...

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԽՕՍՔԸ

«Մենք ըսե­լիք ու­նինք, սա­կայն մեր խօս­քը չէ° այդ միայն, այլ մեր նա­հա­տակ­նե­րո°ւն խօս­քը, զոր պէտք է ըսենք յստա­կօ­րէն;…Նմա­նօ­րի­նակ ձեռ­նարկ­ներ եւ նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ կա­րե­ւոր են մեր հա­ւա­քա­կան յի­շո­ղու­թիւնը թար­մաց­նե­լու հա­մար: Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման...

ՑՈՅՑԵՐ ԹԷԼ ԱՒԻՒԻ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԴԵՍՊԱՆԱՏԱՆ ԴԻՄԱՑ

Երու­սա­ղէ­մի հա­յու­թիւնն ալ իր բո­ղո­քը յայտ­նեց, հա­ւաք-ցոյց մը կազ­մա­կեր­պե­լով, Թէլ Աւիւի Թուրք­իոյ դես­պա­նա­տան դի­մաց: Տար­բեր տա­րի­քի հա­յոր­դի­ներ հա­ւաք­ուած լո­զունգ­նե­րով եւ որ­մազտ­նե­րով, իրենց դժգո­հու­թիւնը կը յայտ­նէ­ին, կա­տար­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին: Նշենք թէ...

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ ԱՏԱՆԱՅԻ ՋԱՐԴԻ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

 Հոկ­տեմ­բեր 28-ի երե­կոյ­եան, Մե­ծի Տանն  Կի­լիկ­իոյ Մայ­րա­վան­քին (Լի­բա­նան) մէջ, սկսաւ Ատա­նա­յի Ջար­դի 100-Ամ­եա­կին նուիր­ուած շա­բա­թը, բարձր հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Արամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սին: Մայ­րա­վան­քի շրջա­փա­կին մէջ, Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը բա­ցու­մը կա­տա­րեց Ատա­նա­յի կո­տո­րա­ծի 100-Ամ­եա­կին...
Social profiles