ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԲԱՆԱՁԵՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒԱԾ Ա.Մ.Ն. ԾԵՐԱԿՈՅՏԻՆ

Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը յատուկ հաղորդագրութեամբ մը կը տեղեկացնէ« թէ Չորեքշաբթի« Հոկտեմբեր 21ին Միացեալ Նահանգներու Ծերակոյտին ներկայացուցած է Հայկական Ցեղասպանութեան ճանաչումը պահանջող բանաձեւ մը« ծերակուտականներ Ռապըրթ Մենենտէզի եւ Ճան Էնսայնի...

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ

                                                                                                                                                                                    Լուսանկարներ՝ ՊԵՏՕ ՏԷՐ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ-ի Հոկ­տեմ­բեր 3, 2009-ին, Նիւ Եոր­քի »Էս­փաս« հա­մա­լի­րի սրա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Արե­ւել­եան շրջա­նի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պած մե­ծա­րան­քի հան­դի­սու­թիւնը հոծ բազմութեան մը ներկայութեամբ: [caption id="attachment_1955"...

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն. Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի 34-ՐԴ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

[caption id="attachment_1949" align="aligncenter" width="1024" caption="Լուսանկար՝ ՊԵՏՕ ՏԷՐ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ-ի"][/caption]Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի 34-րդ ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ֆորթ Լո­տեր­տէյ­լի »Օշըն Սքայ Ռի­զորթ« պան­դո­կին մէջ, Հոկ­տեմ­բեր 9-10, 2009-ին:  Յի­սուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ հրա­ւիր­եալ­ներ մաս­նակ­ցե­ցան...

ՄՈՎՍԷՍ ՊՉԱՔՃԵԱՆ՝ ՓԱՐԻԶԻ ՄԵՐ ՏՂՈՒՆ ԲԱՐԻ ԵԿԱՐ

Տեսն­ուած է, թէ շա­տեր ներ­կա­յի մեր գրա­կան հրա­պա­րա­կի ընդ­հա­նուր վի­ճա­կէն դա­տե­լով, յու­սա­հատ կ°ը­սեն, թէ Սփիւռ­քա­հայ մեր գրա­կա­նու­թիւնը, կա­մաց կա­մաց սկսած է ամա­յա­նալ: Անոնք նոյ­նիսկ կÿար­դա­րա­նան ըսե­լով, թէ զա­նա­զան պայ­ման­նե­րու բե­րու­մով...

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՀՈՎՈՒԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ՝ ՍՈՒՐԻԱ

[caption id="attachment_1939" align="alignleft" width="300" caption="Գարատուրանի եկեղեցւոյ բացում"][/caption]  Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կոս  Արամ Ա., Հով­ուա­պե­տա­կան այ­ցե­լու­թեամբ այ­ցե­լեց Սուր­իա: Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ յա­տուկ պատ­ուի­րա­կու­թեան, առա­ջին հեր­թին այ­ցե­լեց Լա­թաք­իա, ուր տեղ­ւոյն հայ հա­մայն­քին...
Social profiles