ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ՀԱՅ ԱԶԳԻՆ .- ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԵՒ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 ՐԱՖ­ՖԻ Կ. ՅՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻՍ­ԵԱՆ  Հա­յ ազ­գի ­պատ­մու­թիւն­ը մղձա­ւանջ է եղել, լի տա­ռա­պան­քով, ող­բեր­գու­թեամբ ու ցե­ղաս­պա­նու­թեամբ: Սա­կայն հա­զա­րամ­եա­կի այդ ար­հա­ւիրք­նե­րի շղթա­յում հայ ազ­գը եր­բե­ւի­ցէ կա­մո­վին չի գնա­ցել փոր­ձու­թիւն­նե­րին ըն­դա­ռաջ: Այժմ հա­յու­թիւնն ազ­գո­վի...

ՍՏՈՐԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Բա­ւա­կան եր­կար տե­ւեց, գրե­թէ տարիէ մը ի վեր գոր­ծադր­ուած ճա­նա­պար­հա­յին քար­տէ­սէն դուրս եկած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն վերջ­նա­կան ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րուն աշ­խա­տան­քին աւար­տը: Աւարտ մը, որ այդ­չափ ալ հե­զա­սահ ձե­ւով չըն­թա­ցաւ: Աւարտ մը, որ գոր­ծադր­ուե­ցաւ...

ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ, ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ Հ.Յ.Դ. Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆԻ ԽՕՍՔԸ

 Ստորեւ, Նիւ Եորքի մէջ ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսեանի հետ կատարուած հանդիպումի ընթացքին, Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանի Հ.Յ.Դաշնակցութեան Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Գասպարեանի փոխանցած խօսքը.- Պիտի ուզէի մի երկու բառ անգլերէնով փոխանակել...

Հ.Հ.ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԵԱՆ ԱՌԹԻՒ ԱՐԱ ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ ԿԸ ՓՈԽԱՆՑԷ «ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ»Ի ԽՕՍՔԸ

Իբ­րեւ Հա­մազ­գա­յին Հայ Կրթա­կան եւ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ եւ Եղեռ­նէն վե­րապ­րող­նե­րու ամե­րի­կա­ծին զա­ւակ կ’ու­զեմ Ձեզ տե­ղե­կաց­նել, որ սփիւռ­քա­հա­յու­թիւնը աւե­լի քան ու­թը տաս­նամ­եակ­նե­րու ըն­թաց­քին, առանց վա­րա­նու­մի կամ յու­սա­հա­տու­թեան Հայ Դատ հե­տապն­դեց,...

ԿԼՈՐ ՍԵՂԱՆ՝ ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ՄԷՋ ՀԱՅ-ԹՐՔԱԿԱՆ ՄԵՐՁԵՑՈ՞ՒՄ, ՀԵՌԱՆԿԱ՞Ր, ԹԷ՞ ՎՏԱՆԳ

 Երեք մայ­րա­քա­ղաք­նե­րից՝ Երե­ւա­նից, Պեռ­նից ու Ան­գա­րա­յից, Օգոս­տո­սի 31-ի գի­շե­րը Հա­յաս­տան-Թուրք­իա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի մա­սին հրա­տա­րակ­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­ներն ու դրանց ժա­մա­նա­կա­ցոյ­ցը ալե­կո­ծե­ցին միլի­ո­նա­ւոր հա­յե­րի մտքերն ու հո­գի­նե­րը: Յա­ջորդ առա­ւօտն իսկ, Գեր­ման­իոյ Հայ Ակա­դե­մա­կան­նե­րի Միու­թեան...

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԿԸ ԳՆԱՀԱՏԷ «Գ. ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ» ՀԻՄՆԱՐԿԸ

 ՀՀ նախագահ՝ Սարգսեան, Երեք­շաբ­թի Հոկ­տեմ­բեր 13-ին, ըն­դու­նեց »Գա­լուստ Կիւլ­պէնկ­եան« հիմ­նար­կի Լոն­տո­նի գրա­սեն­եա­կի տե­սուչ, Բրի­տան­իոյ եւ Իր­լան­տա­յի հայ հա­մայնք­նե­րու բա­ժան­մուն­քի ղե­կա­վար, մեծ բա­րե­րար, Գա­լուստ Կիւլ­պէնկ­եա­նի ծոռ Մար­թին Եսայ­եա­նը եւ հայ­կա­կան բա­ժան­մուն­քի...

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ Հ.Յ.Դ. ԱՐԽԻՒՆԵՐՈՒ ՀԻՄՆԱՐԿԻ.- ԵՐԶՆԿԱՅԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ ՋԱՐԴԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ (1915)

  (Հոկ­տեմ­բեր, 2009)  Այս ամս­ուան Հ.Յ.Դ. ար­խիւ­նե­րու փաս­տա­թուղ­թը կը վե­րա­բե­րի Հայ­կա­կան Ցե­ղաս­պա­նու­թեան: Ար­դա­րեւ Երզն­կա­յի առաջ­նոր­դը ըն­դար­ձակ տե­ղե­կա­գիր մը յղած է Պոլ­սոյ Զա­ւէն պատր­ի­ար­քին: Տե­ղե­կա­գի­րը կը կրէ Մա­յիս 12, 1915 թուա­կա­նը...

ԱԶԱՏ ԲԵՄ .- ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ… ՀԵՌԱՑԻ’Ր

ՏՈՔԹ. ՀԵՆՐԻ  Տ. ԱՍԹԱՐՃԵԱՆ (Թրգն. ՆԱՆՕՐ ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ)   Նա­խա­գահ­նե­րու վրայ կօ­շիկ­ներ շպրտե­լը զայ­րոյթ, յու­սա­հա­տու­թիւն, եւ անօգ­նա­կա­նու­թիւն ցոյց տա­լու քա­ղա­քա­կիրթ ձեւ մը չէ, բայց ատեն­ներ կան, երբ այդ­պի­սի վար­մունք­ներ, բա­ռե­րով փո­խա­նակ­ուած,...

ՖՈՒԹՊՈԼԱՅԻՆ ՀԻՒՐԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ…

Ֆութպոլային քաղաքականութիւնէն ետք, կարգը եկած էր ֆութպոլային հիւրասիրութեան:  Վայր՝ Պուրսա, որուն բնակչութիւնը կը գերազանցէ մէկ միլիոնը, եւ ուր 18-րդ դարաշրջանին գոյութիւն ունեցող աւելի քան իննիսուն հազար հայորդիներէն ոչ մէկ բնակիչ...
Social profiles