ՊԷՏՔ Է ԽՆԱՅՈ°ՒԷՐ ԱՅՍ ՎԱՏՆՈՒՄԸ

0 0
Read Time:5 Minute, 57 Second

Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ

 Աւե­լի քան եր­կու շա­բա­թէ ի վեր« մեր ժո­ղո­վուր­դի քա­ղա­քա­կան եւ ու­ղե­կից ու­ժե­րը« Հա­յաս­տա­նի մէջ թէ ար­տերկ­րի« ին­կած են ժա­մա­նակ եւ ուժ վատ­նե­լու տա­րօ­րի­նակ ոլո­րապ­տոյ­տի մը մէջ« իբ­րեւ հե­տե­ւանք՝ Թուրք­իոյ հետ ար­տա­ռոց ու անըն­դու­նե­լի հա­մա­ձայ­նու­թիւն մը կնքե­լու Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թեանց »իմաս­տու­թեան«:

Մեր իրա­ւունք­նե­րուն« ար­դար պա­հանջ­նե­րուն ի խնդիր ուժգ­նա­ցած շար­ժու­մը եթէ սկզբնա­ւոր­ուած ըլ­լար միայն Թուրք­իոյ ու անոր զօ­րակ­ցող­նե­րու կող­մէ« հա­յու­թիւնը ա°յս մար­տահ­րա­ւէրն ալ պի­տի դի­մագ­րա­ւէր նոյն կամ­քով ու տրա­մադ­րու­թեամբ« որ յատ­կան­շած է մօ­տիկ կամ հե­ռա­ւոր անց­եալ­նե­րու նմա­նօ­րի­նակ մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը. ու­ժի ու ժա­մա­նա­կի վատ­նում պի­տի չտեսն­ուէր պայ­քա­րի վե­րաշ­խու­ժաց­ման մէջ:

Սա­կայն դառն իրա­կա­նու­թիւնը այդ­պէս չէ:

Ո°չ ոք կրնար երե­ւա­կա­յել« որ Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւնը« ինք, որ մեր հայ­րե­նի­քին վե­րան­կա­խա­ցու­մէն ի վեր կոչ­ուած է իրա­ւա­կա­նօ­րէն մարմ­նա­ւո­րե­լու մեր պա­հան­ջա­տի­րու­թիւնը« դառ­նա­լու անոր գլխա­ւոր առաջ­նոր­դը« օր մըն ալ հայ քա­ղա­քա­կան« հո­գե­ւո­րա­կան ու մտա­ւո­րա­կան ու­ժե­րը պի­տի դնէր այն­պի­սի կա­ցու­թեան մը մէջ« ուր անոնք կռնա­կէն դա­շու­նա­հար­ուե­լու վտան­գին զգա­ցու­մը կ’ու­նե­նան ահա« եւ կը ստիպ­ուին ժա­մա­նակ ու նե­րուժ ի գործ դնել սխալ թա­ւալ­քի կա­սեց­ման հա­մար: Մինչ­դեռ« այդ ուժն ու կա­րո­ղա­կա­նու­թիւն­նե­րը պէտք է լծուած մնա­յին ու մնան մէկ կող­մէ՝ ցե­ղաս­պա­նին ըն­թաց­քը սրբագ­րե­լու« զայն իր անց­եա­լին հետ հաշիւի նստեց­նե­լու« եւ միւս կող­մէ՝ ցե­ղաս­պա­նը անար­դա­րօ­րէն պաշտ­պա­նող­նե­րը իրենց պա­տաս­խա­նա­տուու­թեանց դէմ յան­դի­ման դնե­լու գոր­ծին:

Մեր ժո­ղո­վուր­դին ու զայն մարմ­նա­ւո­րող­նե­րուն պէտք է խնայ­ուէր այս դառն բա­ժա­կը:

Այս բո­լո­րով հան­դերձ« յա­ռա­ջի­կայ օրե­րուն ու շա­բաթ­նե­րուն պէտք է նա­յիլ ինք­նավս­տա­հու­թեամբ եւ այ°ս դաւն ալ ձա­խո­ղու­թեան մատ­նե­լու կամ­քով« վճռա­կա­մու­թեամբ: Եթէ իշ­խա­նա­ւոր­նե­րուն յի­շո­ղու­թիւնը կարճ է ու անոնք տրա­մա­դիր են ձա­խող նիշ ստա­նա­լու պատ­մու­թեան եւ իրա­ւա­տի­րու­թեան դա­սե­րուն մէջ« մեր ժո­ղո­վուր­դը նոյն կա­ցու­թեան մէջ չէ բա­րե­բախ­տա­բար« ու պատ­րաստ է ան­գամ մը եւս մէկ բռունցք դառ­նա­լու« ի խնդիր հայ­րե­նի­քին ու ազ­գին հիմ­նա­կան շա­հե­րուն պաշտ­պա­նու­թեան:

31 Օգոս­տո­սի յայ­տա­րա­րու­թեանց յա­ջոր­դած հի­աս­թա­փու­թիւնը ար­դէն անց­եա­լին կը պատ­կա­նի. երկ­րորդ շա­բա­թէն ի վեր« դրա­կան ուղ­ղու­թեամբ շար­ժու­մը ծայր տուած է ամէ­նու­րեք« բո­լոր մա­կար­դակ­նե­րուն վրայ« Հա­յաս­տա­նի մէջ թէ ար­տերկ­րի: Մեր ժո­ղո­վուր­դին բո­լոր հո­սանք­նե­րուն հա­կազ­դե­ցու­թիւնը եղաւ առողջ« հա­ւա­տա­րիմ՝ մեր պայ­քա­րի ուղի­ին:

Տար­բեր ալ չէր կրնար ըլ­լալ:

Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը առան­ձին չէ ձա­խա­ւե­րու­թիւնը կա­սեց­նե­լու իր ճի­գին մէջ: Տար­բեր չէ եղած ու չէր կրնար ըլ­լալ: Խնդրոյ առար­կայ հիմ­նա­հար­ցե­րուն դի­մաց« ահա­ւա­սիկ ան­գամ մը եւս ակա­նա­տես ենք ան­շեղ մի­աս­նա­կա­նու­թեան« որով­հե­տեւ իրենց յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով ու ձեռ­նար­կած շար­ժում­նե­րով« Հ.Յ. Դաշ­նակ­ցու­թիւնը« Ս.Դ. Հնչակ­եան ու Ռ.Ա. կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րը կ’ապա­ցու­ցեն« թէ կը գտնուին նոյն խրա­մա­տին մէջ« նոյն պատ­նէ­շին վրայ« իրենց կող­քին ու­նե­նա­լով մեր եկե­ղե­ցին ու յա­րան­ուա­նու­թիւն­նե­րը« մտա­ւո­րա­կա­նու­թիւնն ու ընդ­հան­րա­պէս հայ միտ­քը« մեր ամ­բողջ ժո­ղո­վուր­դը: Անոնց այս դիր­քո­րո­շու­մը չի կրնար անար­ձա­գանգ մնալ Հա­յաս­տա­նի մէջ« ու անար­ձա­գանգ չէ:

Այդ­պէ°ս է եղած անց­եա­լին« ու այ­սօ°ր ալ այդ­պէս է« որով­հե­տեւ Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ու մեր պատ­մա­կան հո­ղե­րուն խլման հե­տե­ւան­քով ստեղծ­ուած Դա­տը միայն այս կամ այն կու­սակ­ցու­թեան« յա­րան­ուա­նու­թեան կամ հատ­ուա­ծին չ’առնչ­ուիր: Մօ­տիկ ու հե­ռա­ւոր անց­եա­լի կեց­ուածք­նե­րը նա­եւ ապա­ցու­ցած են« որ անի­կա »սե­փա­կա­նու­թիւնը« չէ միայն Արեւմտ­եան Հա­յաս­տա­նը բռնի կեր­պով կորսն­ցու­ցած հա­յոր­դի­նե­րուն ու անոնց ժա­ռան­գորդ­նե­րուն« ինչ­պէս որ կը փոր­ձէ »ցու­ցադ­րել« թրքա­կան քա­րոզ­չու­թիւնը« հա­յու­թիւնը պա­ռակ­տե­լու ելած շրջա­նակ­նե­րը: 60-ական­նե­րու կէ­սե­րուն« Հա­յաս­տա­նի մէջ բարձ­րա­ցած »Մեր հո­ղե­րը…« կան­չե­րը քսան տա­րի ետք գործ­նա­կան ար­տա­յայ­տու­թիւն մը գտան Ար­ցախ աշ­խար­հին մէջ« ու այդ եր­թը պի­տի մնայ ան­նա­հանջ:

Որով­հե­տեւ՝

Ազատ« Ան­կախ ու Մի­աց­եալ Հա­յաս­տա­նի տես­լա­կա­նը իր գա­ղա­փա­րա­կան« քա­ղա­քա­կան ու զգա­ցա­կան հո­վա­նո­ցին տակ կը հա­մախմ­բէ ամ­բողջ հա­յու­թիւնը« սկսեալ Հա­յաս­տա­նի անդ­րա­նիկ հան­րա­պե­տու­թեան օրե­րէն…

Ահա թէ ին­չո°ւ վստահ ենք« որ մեր ժո­ղո­վուր­դը« իր բո­լոր հո­սանք­նե­րով ու հատ­ուած­նե­րով« մի­աս­նա­կան յաղ­թա­նակ պի­տի տա­նի նա­°եւ այս ան­գամ« հոգ չէ թէ ճի­գի ան­նա­խըն­թաց ու ան­բաղ­ձա­լի վատ­նում տե­ղի կ’ու­նե­նայ ամէ­նու­րեք:

Ահա թէ ին­չո°ւ պէտք է խնայ­ուէր այս վատ­նու­մը…

 

Սեպ­տեմ­բեր 16, 2009

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post «ՄԵՆՔ ՈՒԶՈՒՄ ԵՆՔ ՄԻԱՑԵԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԱՌԱՆՑ ԱԶԱՏ ԵՒ ԱՆԿԱԽ ԵՐԿՐԻ… ԱՅԴՊԷՍ ՉԻ ԼԻՆՈՒՄ» ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՄՕՏ ՀՀ ՆԱԽԿԻՆ ԴԵՍՊԱՆ ԱՐԱ ՊԱՊԵԱՆ
Next post ՅԱՒԵԼԵԱԼ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱՄՏՈՒԹԻՒՆ

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles