ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ ՑՈՅՑ՝ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

 Աւե­լի քան ութ հա­րիւր հա­յոր­դի­ներ, ներ­կայ եղան Հայ Երի­տա­սար­դաց Դաշ­նակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պած ցոյ­ցին, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Շա­բաթ Սեպ­տեմ­բեր 19, 2009-ին, կէ­սօր­ուան ժա­մը 12:00-ին, Նիւ Եոր­քի Մի­աց­եալ Ազ­գե­րու Կազ­մա­կեր­պու­թեան Հա­յաս­տա­նի հան­րա­պե­տու­թեան ներ­կա­յաց­չա­տան...

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ՝ ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆԻ ՀՀ ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆ

Չո­րեք­շաբ­թի, Սեպ­տեմ­բեր 23, 2009-ին, յա­տուկ ժա­մադ­րու­թեամբ մը, Ուա­շինկ­թը­նի ՀՀ դես­պան­ա­տուն այ­ցե­լե­ցին Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նէն ժա­մա­նած յա­րան­ուա­նու­թիւն­նե­րու , կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու եւ միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, որոնք ներ­կա­յա­ցու­ցին իրենց մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը, հրա­պա­րակ­ուած հայ-թուրք ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րուն առն­չու­թեամբ: [caption...
Social profiles