ՄԱՄԼՈՅ ԶՕՐԱՇԱՐԺ

Վեր­ջին քա­նի մը շա­բաթ­նե­րուն, խրա­խու­սիչ է կար­դալ «Վէմ»ի վե­րահ­րա­տա­րակ­ման եւ յատ­կա­պէս օտար լե­զուով լոյս ըն­ծա­յուող «Ար­մինի­ըն Րի­վիու»ի վե­րա­ո­րա­կա­ւոր­ման եւ վե­րաշ­խու­ժաց­ման մա­սին: Ըստ երե­ւոյ­թին, հա­կա­ռակ թէ° նիւ­թա­կան եւ թէ° բա­րո­յա­կան ստեղծ­ուած...

ՄԱՄԼՈՅ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ.- «ԱՐՄԻՆԻԸՆ ՐԻՎԻՈՒ»Ն ԿԸ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳԷ ԿԱՅՔԷՋԸ ԵՒ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԷ ԿԼՈՐ ՍԵՂԱՆ-ԶՐՈՑՅՆԵՐ

»Ար­մինի­ըն Րի­վիու«ն ակա­դե­մա­կան պար­բե­րա­թերթ մըն է, ուր լոյս կը տես­նեն բարձր գնա­հա­տան­քի ար­ժա­նա­ցող ակա­դե­մա­կան­նե­րու կող­մէ գրուած յօդ­ուած­ներ: Վեր­ջերս պար­բե­րա­թեր­թը վե­րա­նո­րո­գեց կայ­քէ­ջը ընդգր­կե­լու հա­մար նախ­կին թիւե­րու ցու­ցակ­նե­րը, որոնց մէջ են նա­եւ...

ՈՉ ԵՒՍ Է ԼԵՒՈՆ ՏԷՐ ՄԻՆԱՍԵԱՆ

Վեր­ջերս, Փա­րի­զի (Ֆրան­սա) մէջ մա­հա­ցաւ Ռու­բէն (Փա­շա) Տէր Մի­նաս­եա­նի զա­ւա­կը՝ Լե­ւոն Տէր Մի­նաս­եան, որուն թաղ­ման արա­րո­ղու­թիւնը պա­տա­հե­ցաւ Օգոս­տոս 12, 2009-ին: Լե­ւոն Տէր Մի­նաս­եան, ութ­սու­նա­կան­նե­րու աւար­տին, ան­դամ էր Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յին:

ՀԱՅՐԵՆԻ ՁԿՆՈՐՍՆԵՐՈՒ ՀԵՏՔԵՐՈՎ

Լուսանկարներ՝ Իննա Մխիթարեան «Հայրենիք» Հա­յաս­տա­նի մէջ, գրե­թէ ամ­բողջ տա­րեշր­ջա­նի ըն­թաց­քին, կա­րե­լի է զբաղ­ուիլ ձկնոր­սու­թեամբ: Ծո­վա­փէ զրկուած, սա­կայն հոծ թիւով ար­ուակ­ներ, գե­տեր, ջրվէժ­ներ, լճակ­ներ եւ վիթ­խա­րի Սե­ւա­նը կը փաս­տեն թէ ջրա­ռատ...
Social profiles