ԾԱՌԱՅԵԼՈՒ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆԸ

Միշտ ալ, ի մտի ու­նե­նա­լով հզօր հա­յու­թեան եւ հայ­րե­նի­քի տես­լա­կա­նը, Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւնը իր բազ­մա­թիւ ան­դամ­նե­րով եւ ամ­բող­ջա­կան նուի­րու­մով կը գոր­ծադ­րէ ծա­ռա­յե­լու հրա­մա­յա­կա­նը: Արդ, Ա.Մ.Ն.-ի Արե­ւել­եան շրջա­նի 89րդ պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վը...

«ՎԷՄ»Ի ՎԵՐԱՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ԱՌԹԻՒ

Ծ.Խ.- Մեր անց­եալ շաբթ­ուան թիւին մէջ, անդ­րա­դար­ձած էինք »Վէմ«ի վե­րահ­րա­տարակ­ման մա­սին, Երե­ւա­նի մէջ: Ստո­րեւ, լոյս կ°ըն­ծա­յենք, Փա­րի­զի մէջ լոյս տե­սած »Վէմ«ի անդ­րա­նիկ թիւին խմբագ­րա­կա­նը (գրիչ՝ Սի­մոն Վրաց­եա­նի), Սեպ­տեմ­բեր-Հոկ­տեմ­բեր 1933-ին:                                                                                         ...

ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.ԱԿԱՆ 8ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐԸ ԱՒԱՐՏԵՑԱՆ ՄԵԾ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ

Շա­բաթ օր, Oգոս­տոս 8, 2009-ին, Երե­ւա­նի մէջ աւար­տե­ցան հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական 8րդ մար­զա­խա­ղե­րը, որոնք եօ­թը օրեր շա­րու­նակ 550 մար­զիկ­ներ, պա­տաս­խա­նա­տու­ներ եւ ծնող­ներ հա­մախմ­բուեցան Հա­յաս­տա­նի մէջ: Մար­զա­խա­ղե­րուն հան­դի­սա­ւոր փա­կու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ կո­ղո­վագն­դա­կի «Տի­նա­մօ»...

ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ…ԵՒ ԼՈՒՍԱՒՈՐ ՊՈՂՈՏԱՅ

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Աւար­տած են վե­րա­նո­րոգ­ման եւ վե­րա­կա­ռուց­ման աշ­խա­տաք­նե­րուն կա­րե­ւո­րա­գոյն մա­սը: Ահա­ւա­սիկ Հիւ­սի­սա­յին Պո­ղո­տա­յին իւ­րա­յա­տուկ «փե­րեսթ­րոյ­քա»ն՝ վե­րա­կա­ռու­ցու­մը: Արեւմտ­եան չա­փա­նիշ­նե­րով եւ կա­ռոյ­ցով, անի­կա յար եւ նման է եւ­րո­պա­կան որե­ւէ մայ­րա­քա­ղա­քի բա­նուկ...

ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Հ.Օ.Մ.Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ 89ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԷՆ

Գրեց՝ Ընկհ. Մէ­լա­նի Քէր­նեքլ­եան (Թարգ­մա­նեց՝ Ն. Պար­սում­եան) Ես պատ­գա­մա­ւոր­նե­րէն մէկն էի Հ.Օ.Մի 89րդ պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վին, ներ­կա­յաց­նե­լով Հ.Օ.Մ.ի Ռիչ­մըն­տի »Յոյս« մաս­նա­ճիւ­ղը:  Ժո­ղո­վը հիւ­րըն­կա­լեց Հ.Օ.Մ.ի “Զա­պէլ” մաս­նա­ճիւ­ղը, որը ջեր­մօ­րէն ըն­դու­նեց բո­լորս: Ժո­ղո­վին...

100 ՏԱՐԵԿԱՆ… ՍԱԿԱՅՆ Հ.Օ.Մ.Ը ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ Է

Ստո­րեւ լոյս կ’ըն­ծա­յենք Հ.Օ.Մ.ի Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.ի 89րդ Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան Ժո­ղո­վի աւար­տին, ըն­կե­րու­հի Ար­փի Գիլ­եա­նի փո­խան­ցած խօս­քը.-   Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւնը իր մաս­նա­ճիւ­ղե­րով եր­կիւ­ղա­ծու­թեամբ եւ սրտի մեծ գո­հու­նա­կու­թեամբ կը ներ­կա­յա­նայ Հայ ժո­ղո­վուր­դի...

ԻԼԻՆՈՅԻ ՄԷՋ ԳՈՒՄԱՐՈՒԵՑԱՒ Հ.Օ.Մ.Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.Ի 89-ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԸ

  Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի 89րդ պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ Իլի­նո­յի Կլէն­վի­ու շրջա­նին մէջ, հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ Շի­քա­կո­յի «Զա­պէլ» մաս­նա­ճիւ­ղին, Յու­լիս 16էն 19, 2009ին: Ամէն ճիգ թափ­ուած էր յա­ջող ձե­ւով...

ՄԱԼԹԱՅԻ ՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՏԱՐԵՑ ԻՐ ԱՌԱՋԻՆ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔԸ

   Յու­լիս 31-ին,  Մալ­թա­յի մայ­րա­քա­ղաք Լա Վա­լէ­թի »Հիլ­թըն« պան­դո­կին մէջ, տե­ղի  ու­նե­ցաւ վեր­ջերս պաշ­տօ­նա­պէս ար­ձա­նագր­ուած հայ հա­մայն­քի առա­ջին հա­մա­գու­մա­րը, որուն ըն­թաց­քին Վե­րա Պո­յաճ­եան ընտր­ուե­ցաւ հա­մայն­քի ղե­կա­վար: Այս գծով, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Սփիւռ­քի...

ԽԱՉԻԿ ԱՐԱՊԵԱՆԻ ԱՆՈՒԱՆ ԿԵԴՐՈՆ ԾՄԱԿԱՀՈՂԻ ՀՈԳՍԵՐԸ, ՅՈՅՍԵՐՆ ՈՒ ՀՊԱՐՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

 18-րդ դա­րի վեր­ջին, երբ Խամ­սա­յի Մե­լի­քու­թիւնը փլուզ­ուեց, Ար­ցա­խի մի­ակ վա­ճա­ռա­կան գիւ­ղա­քա­ղա­քը՝ Վա­ճա­ռը, աւեր­ուեց, բնակ­չու­թեան մի մա­սը գաղ­թեց Ջա­ւախք, միւս մա­սը Ար­ցա­խի թաւ ան­տառ­նե­րի մի հատ­ուա­ծում, որ ծմակ էր, բնա­կու­թիւն հաս­տա­տեց,...

ՍՔՈՓԻԷՅԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՊԻՏԻ ՈՒՆԵՆԱՅ ԻՐ ՇԱԲԱԹՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑԸ

  Յակոբ Ասատրեան Սքոփի­է­յի (Մա­կե­դոն­իա) մէջ առա­ջին հա­յե­րը յայտն­ուած են 17-րդ դա­րի ըն­թաց­քին: Պա­լա­պա­նով (Պա­լա­պան­եան) ըն­տա­նի­քը Վա­նէն Սքոփ­իէ գաղ­թած առա­ջին հայ ըն­տա­նիք­նե­րէն մէկն էր: Պա­լա­պա­նով եղ­բայր­նե­րը կը զբաղ­ուէ­ին նու­ռի առեւ­տու­րով:...
Social profiles